Erken Çocukluk Eğitiminde Rehberli Oyuna Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024382732

Anahtar Kelimeler:

Rehberli Oyun- Okul Öncesi Dönem- Oyun- Erken Çocukluk Eğitimi

Özet

Oyun erken çocukluk dönemi çocukları için en önemli ve en doğal öğrenme aracıdır. Oyun sürecinde yetişkin desteği alan çocukların daha üst düzeyde ve daha derin öğrenme sürecine ulaştıkları görülmektedir. Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında rehberli oyunu kullanma durumlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen Antalya İli Merkez ilçelerinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan gönüllü 25 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Bilgi Formu” ve “Rehberli Oyun Görüşme Formu” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin rehberli oyunu tanımlamakta ve çocukların öğrenmesinde rehberli oyunun kullanımı konusunda belirsizlikler yaşadıkları görülmüştür. Buna rağmen öğretmenler sınıf içi ve dışı öğrenme sürecinde oyunu aktif ve etkin olarak kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler çocukların oyunlarını geliştirmek, zenginleştirmek ve genişletmek için farklı strateji ve düzenlemeler yapmaktadırlar. Öğretmenler rehberli oyunu planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde zorluklar yaşadıklarını ve en çok oyun süreci ile eğitimsel destek süreçlerine ilişkin destek ihtiyaçlarının olduğunu belirtmektedirler. Bu destekleri yüz yüze ve uygulamalı olarak almak istediklerini ifade etmişlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Muhsin Yörük, Akdeniz Üniversitesi

Muhsin Yörük Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesidir.

Menekşe Boz, Hacettepe Üniversitesi

Menekşe Boz Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesidir.

Referanslar

Adak Özdemir, A., & Ramazan, O. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin oyuna ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3, 298-308.

Akbayrak, N., & Kuru, N. (2017). Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2, 239-258. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171240 DOI: https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171240

Akpınar, Ü., & Kandır, A. (2022). Investigation of preschool teachers' views on outdoor play activities. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(2), 235-245. https://doi.org/10.47750/pegegog.12.02.23 DOI: https://doi.org/10.47750/pegegog.12.02.23

Aksoy, P. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin oyun zamanlarında sergiledikleri davranışların öğretmen rolleri ve çocuk katılım modeli bağlamında değerlendirilmesi: Türkiye ve Amerika örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 369-392. https://doi.org/10.16986/HUJE.202005798 DOI: https://doi.org/10.16986/HUJE.2020057988

Aktan-Erciyes, A., & Göksun, T. (2023). Early parental causal language input predicts children’s later causal verb understanding. Journal of Child Language, 50(1), 177-197. https://doi.org/10.1017/s0305000921000805 DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000921000805

Aral, N., Gürsoy, F., & Köksal, A. (2001). Okul öncesi eğitimde oyun. YA-PA.

Aysu, B., & Aral, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri hakkındaki görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2561-2574.

Bidarra, G., Vaz Rebelo, P., Thiel, O., Alferes, V., Silva, I., Barreira, C., Santos, A., Almeida, J., Machado, I., Conceiçao, A., Bartolleti, C., Ferrini, F., Josephson, J., & Kostova, N. (2020). Guided play: from instructions to creativity when constructing automata. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 221-228. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2020.n1.v2.1832 DOI: https://doi.org/10.17060/ijodaep.2020.n1.v2.1832

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF). (2018). Learning through play: Strengthening learning through play in early childhood education programmes. UNICEF.

Bubikova-Moan, J., Næss Hjetland, H., & Wollscheid, S. (2019). ECE teachers’ views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal, 27(6), 776-800. https://doi.org/10.1080/1350293x.2019.1678717 DOI: https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1678717

Cai, L., Wu, D., Zhou, J., & Li, H. (2022). Theme-based block play intervention facilitates Chinese preschoolers’ language development: A quasi-experiment. Frontiers in Psychology, 13, 1-8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.741113 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.741113

Casey, B. M., Andrews, N., Schindler, H., Kersh, J. E., Samper, A., & Copley, J. (2008). The development of spatial skills through interventions involving block building activities. Cognition and Instruction, 26(3), 269-309. https://doi.org/10.1080/07370000802177177 DOI: https://doi.org/10.1080/07370000802177177

Cavanaugh, D. M., Clemence, K. J., Teale, M. M., Rule, A. C., & Montgomery, S. E. (2017). Kindergarten scores, storytelling, executive function, and motivation improved through literacy-rich guided play. Early Childhood Education Journal, 45(6), 831-843. https://doi.org/10.1007/s10643-016-0832-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s10643-016-0832-8

Cooper, P. (2014). From the Editor: Challenges to guiding the teacher of guided play. Journal of Early Childhood Teacher Education, 35(4), 293-296. https://doi.org/10.1080/10901027.2014.969096 DOI: https://doi.org/10.1080/10901027.2014.969096

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.

Critten, V., Hagon, H., & Messer, D. (2022). Can pre-school children learn programming and coding through guided play activities? A case study in computational thinking. Early Childhood Education Journal, 50(6), 969-981. https://doi.org/10.1007/s10643-021-01236-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s10643-021-01236-8

Çalışandemir, F. (2014). Oyun ve özellikleri. H. G. Ogelman (Ed.), Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış içinde (2-14). Pegem Akademi.

Çetinkaya, E., & Öğretir Özçelik, A. D. (2023). Zihin kuramı temelli duygusal gelişim programının 5 yaş çocuklarının duygusal yeterliliklerine etkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Tam Metin Bildiri] Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye.

Durualp, E. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2735.6644

Eason, S. H., & Ramani, G. B. (2020). Parent-child math talk about fractions during formal learning and guided play activities. Child Development, 91(2), 546-562. https://doi.org/10.1111/cdev.13199 DOI: https://doi.org/10.1111/cdev.13199

Efe Kendüzler, S. (2023). Eğitsel oyun, matematik merkezinde oyun ve dijital oyunun çocukların matematik ve öz-düzenlemeli öğrenme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.

Erbil Kaya, Ö. M., Yalçın, V., Kimzan, İ., & Avar, G. (2017). Okul öncesi öğretmeni adaylarının oyun temelli öğrenmeye bakış açıları ve uygulamaya yansımaları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (27), 800-834. https://doi.org/10.14520/adyusbd.303240 DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.303240

Fesseha, E., & Pyle, A. (2016). Conceptualising play-based learning from kindergarten teachers’ perspectives. International Journal of Early Years Education, 24(3), 361-377. https://doi.org/10.1080/09669760.2016.1174105 DOI: https://doi.org/10.1080/09669760.2016.1174105

Flannigan, C., & Dietze, B. (2017). Children, outdoor play, and Loose Parts. Journal of Childhood Studies, 42, 53-60. https://doi.org/10.18357/jcs.v42i4.18103 DOI: https://doi.org/10.18357/jcs.v42i4.18103

Gardner-Neblett, N., Holochwost, S. J., Gallagher, K. C., Iruka, I. U., Odom, S. L., & Pungello, E. P. (2016, Mart 4). Guided versus independent play: Which better sustains attention among infants and toddlers? Society for Research on Educational Effectiveness. Washington. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567230.pdf

Gawthorpe, A., & Campbell Davidson, K. (2023). Active learners in numeracy: implementing guided play for early numeracy learning. Research in Teacher Education, 13(1), 13-20. https://doi.org/10.15123/uel.8w731

Gözalan, E., & Koçak, N. (2014). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocukların kelime bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(4), 115-121. https://doi.org/10.18493/kmusekad.12328 DOI: https://doi.org/10.18493/kmusekad.12328

Graue, B. (2009). Reimagining kindergarten: Restoring a developmental approach when accountability demands are pushing formal instruction on the youngest learners. School Administrator. 66(10), 10-15.

Günay Bilaloğlu, R., Eti, İ., & Aktaş Arnas, Y. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin güne başlama ve oyun zamanına ilişkin görüş ve uygulamaları. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 151-175. https://doi.org/10.37669/milliegitim.772047 DOI: https://doi.org/10.37669/milliegitim.772047

Hadley, E. B., & Dickinson, D. K. (2019). Cues for word-learning during shared book-reading and guided play in preschool. Journal of Child Language, 46(6), 1202-1227. https://doi.org/10.1017/S0305000919000552 DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000919000552

Hanline, M. F. (1999). Developing a preschool play-based curriculum. International Journal of Disability, Development and Education, 46(3), 289-305. https://doi.org/10.1080/103491299100515 DOI: https://doi.org/10.1080/103491299100515

Henniger, M. L. (2009). Teaching young children: An introduction. Merrill/Pearson.

Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Berk, L., & Singer, D (2009). A Mandate for playful learning in preschool: Applying the scientific evidence. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195382716.001.0001

Ilgaz, H., Hassinger-Das, B., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R.M. (2018). Making the Case for Playful Learning. Fleer, M.& van Oers, B. (Ed.) International Handbook of Early Childhood Education içinde (ss. 1245-1263). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-0927-7_64

Jemutai, S., & Webb, P. (2019). Effects of a 6 brick duplo block guided play intervention on pre-literate learners' visual perception [Academic Journal Report]. South African Journal of Childhood Education, 9(1), 1-8. DOI: https://doi.org/10.4102/sajce.v9i1.634

Kadim, M. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretimine ilişkin öz-yeterliliklerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Keung, C. P. C., & Cheung, A. C. K. (2019). Towards holistic supporting of play-based learning implementation in kindergartens: A mixed method study. Early Childhood Education Journal, 47(5), 627-640. https://doi.org/10.1007/s10643-019-00956-2 DOI: https://doi.org/10.1007/s10643-019-00956-2

Kurt, Ş. H. (2022). Okul öncesi sınıflarında oyun zamanı: Öğretmen ve çocuğun başlattığı etkileşimler bağlamında öğretmen rolleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 176-192. https://doi.org/10.17860/mersinefd.1114130 DOI: https://doi.org/10.17860/mersinefd.1114130

Maxwell, L. E., Mitchell, M. R., & Evans, G. W. (2008). Effects of play equipment and loose parts on preschool children's outdoor play behavior: An observational study and design intervention. Children Youth and Environments, 18(2), 36-63. DOI: https://doi.org/10.1353/cye.2008.0025

Mayer, R. E. (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The case for guided methods of instruction. American Psychologist, 59(1), 14-19. https://doi.org/10.1037/0003-066x.59.1.14 DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.14

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. SAGE Publications.

Miller, P. H. (2002). Theories of developmental psychology. Worth Publishers.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). Okul Öncesi Eğitim Programı. MEB.

Nakawa, N. (2020). Proposing and modifying guided play on shapes in mathematics teaching and learning for Zambian preschool children. South African Journal of Childhood Education, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.4102/sajce.v10i1.802 DOI: https://doi.org/10.4102/sajce.v10i1.802

Palma, M., Pereira, B., & Valentini, N. (2014). Guided play and free play in an enriched environment: Impact on motor development. Motriz: Revista de Educação Física, 20, 177-185. https://doi.org/10.1590/S1980-65742014000200007 DOI: https://doi.org/10.1590/S1980-65742014000200007

Petersson, J., & Weldemariam, K. (2022). Prime time in preschool through teacher-guided play with rectangular numbers. Scandinavian Journal of Educational Research, 66(4), 714-728. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1910561 DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1910561

Pyle, A., & Danniels, E. (2017). A Continuum of play-based learning: The role of the teacher in play-based pedagogy and the fear of Hijacking Play. Early Education and Development, 28(3), 274-289. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1220771 DOI: https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1220771

Ramani, G. B., Zippert, E., Schweitzer, S., & Pan, S. (2014). Preschool children's joint block building during a guided play activity. Journal of Applied Developmental Psychology, 35(4), 326-336. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.appdev.2014.05.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.appdev.2014.05.005

Rice, L. (2009). Playful Learning. Journal for Education in the Built Environment, 4(2), 94-108. https://doi.org/10.11120/jebe.2009.04020094 DOI: https://doi.org/10.11120/jebe.2009.04020094

Roessingh, H., & Bence, M. (2018). Guided physical play in kindergarten. Education Canada. 58(1), 8-11. https://www.edcan.ca/articles/guided-physical-play-kindergarten/

Sandberg, A., & Pramling-Samuelsson, I. (2005). An interview study of gender difference in preschool teachers’ attitudes toward children’s play. Early Childhood Education Journal, 32(5), 297-305. https://doi.org/10.1007/s10643-005-4400-x DOI: https://doi.org/10.1007/s10643-005-4400-x

Skene, K., O’Farrelly, C. M., Byrne, E. M., Kirby, N., Stevens, E. C., & Ramchandani, P. G. (2022). Can guidance during play enhance children’s learning and development in educational contexts? A systematic review and meta‐analysis. Child Development, 93(4), 1162-1180. https://doi.org/10.1111/cdev.13730 DOI: https://doi.org/10.1111/cdev.13730

Strauss, A. M., & Bipath, K. (2020). Expanding vocabulary and sight word growth through guided play in a pre-primary classroom. South African Journal of Childhood Education, 10(1), 1-9. https://doi.org/10.4102/sajce.v10i1.738 DOI: https://doi.org/10.4102/sajce.v10i1.738

Toraman Türk, S. (2023). Nitel araştırmalar ve eylem araştırmaları: Hangi desen ne zaman, neden ve nasıl kullanılır? S. Toraman Türk (Ed.), Sosyal bilimlerde nitel araştırmalar ve eylem araştırmaları: Yaklaşımlar, yeni arayışlar ve uygulamalar içinde (1-19). Pegem Akademi.

Toub, T. S., Hassinger-Das, B., Nesbitt, K. T., Ilgaz, H., Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Nicolopoulou, A., & Dickinson, D. K. (2018). The language of play: Developing preschool vocabulary through play following shared book-reading. Early Childhood Research Quarterly, 45, 1-17. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.01.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.01.010

Toub, T. S., Rajan, V., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2016). Guided play: A solution to the play versus discovery learning dichotomy. D. B. Berch & D. C. Geary (Ed.), Evolutionary perspectives on child development and education içinde. (pp. 117-141). Springer International Publishing/Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29986-0_5 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-29986-0_5

Tsao, Y. (2008). Using guided play to enhance children's conversation, creativity and competence in literacy. Education 3-13, 128, 515-520.

Tuğrul, B., Metin Aslan, Ö., Ertürk, H. G., & Özen Altınkaynak, Ş. (2014). Anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocuklar ile okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 97-116. DOI: https://doi.org/10.17679/iuefd.05509

Ünal, F., Kök, E., & Pınar, Y. (2017). Öğretmenlerin penceresinden oyun ve eğitim programlarında oyuna yer verme durumları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(12), 731-746.

Veraksa, N., Pramling Samuelsson, I., & Colliver, Y. (2022). Editorial: Early child development in play and education: A cultural-historical paradigm [Editorial]. Frontiers in Psychology, 13, 1-3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.968473 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.968473

VVOB. (2019). Putting SDG 4 into Practice: learning through play. VVOB. https://www.vvob.org/sites/belgium/files/2018_vvob_technical-brief_learning-through-play_web.pdf

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013). Guided play: Where curricular goals meet a playful pedagogy [Academic Journal Report]. Mind, Brain, and Education, 7(2), 104-112. https://doi.org/10.1111/mbe.12015 DOI: https://doi.org/10.1111/mbe.12015

Weisberg, D. S., Kittredge, A. K., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., & Klahr, D. (2015). Making play work for education [Academic Journal Report]. Phi Delta Kappan, 96(8), 8-13. https://doi.org/10.1177/0031721715583955 DOI: https://doi.org/10.1177/0031721715583955

Weisberg, D., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R., Kittredge, A., & Klahr, D. (2016). Guided play: Principles and practices. Current Directions in Psychological Science, 25, 177-182. https://doi.org/10.1177/0963721416645512 DOI: https://doi.org/10.1177/0963721416645512

Wood, E., & Attfield, J. (2005). Play, learning and the early childhood curriculum (2 ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781446280393 DOI: https://doi.org/10.4135/9781446280393

Yin, H., Keung, C. P. C., & Tam, W. W. Y. (2022). What facilitates kindergarten teachers’ intentions to implement play-based learning? Early Childhood Education Journal, 50(4), 555-566. https://doi.org/10.1007/s10643-021-01176-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s10643-021-01176-3

Yu, Y., Shafto, P., Bonawitz, E., Yang, S. C., Golinkoff, R. M., Corriveau, K. H., Hirsh-Pasek, K., & Xu, F. (2018). The theoretical and methodological opportunities afforded by guided play with young children. Frontiers in Psychology, 9, 1-8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01152 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01152

Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Solis, S. L., & Whitebread, D. (2018). Accessing the inaccessible: Redefining play as a spectrum [Review]. Frontiers in Psychology, 9, 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01124 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01124

Zosh, J. M., Hopkins, E., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Hirsh-Pasek, K., Solis, L., & Whitebread, D. (2017). Learning through play: a review of the evidence. LEGO Fonden. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16823.01447

İndir

Yayınlanmış

2024-05-20

Nasıl Atıf Yapılır

Yörük, M., & Boz, M. (2024). Erken Çocukluk Eğitiminde Rehberli Oyuna Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(2), 432–454. https://doi.org/10.33308/26674874.2024382732

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri