Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024382623

Anahtar Kelimeler:

Ortaokul Matematik Ders Kitapları- Bilgi ve İletişim Teknolojileri- Doküman Analizi- Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı- Matematik Eğitimi

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kullanılan 2018 yılı ortaokul matematik dersi öğretim programının (OMDÖK) ve 2021 yılı Talim Terbiye tarafından beş yıl kullanılması onaylanmış olan ortaokul matematik ders kitaplarının (OMDK) Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) yönlendirme açısından incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Analizin ilk aşamasında 2018 yılı OMDÖK’te yer alan kazanımlardan BİT kullanımına yönlendirmesine uygun olanlar tespit edilmiş ve tespit edilen bu kazanımlar sınıf seviyesine ve öğrenme alanlarına göre betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında ise OMDK’te yer alan BİT kullanımı içeren sorular, etkinlikler, problemler ve konu anlatımları OMDÖK’te belirlenen öğrenme alanına, alt öğrenme alanına ve kazanımlara göre betimsel, BİT araçlarının çeşidine ve kullanım amaçlarına göre de içerik analizine tabi tutulmuş; frekansları hesaplanmıştır.   Yapılan incelemede 2018 yılı OMDÖK’de yer alan 21 kazanımda BİT yönlendirilmesi tespit edilmiş, bu yönlendirmelerin geometri ve ölçme, veri işleme ve cebir öğrenme alanlarında bulunduğu saptanmıştır.  Ayrıca OMDK’ te yer alan BİT araçlarının kullanımının oldukça düşük olduğu (%1 ile %5 arasında) ve en çok sekizinci sınıf seviyesinde geometri ve ölçme alanlarında yer aldığı tespit edilmiştir. OMDK’te en çok yer alan BİT aracının matematik içerikli yazılımlar ve bilimsel hesap makineleri olduğu ve bu araçların bilgileri açıklamak, ardından kavram inşası ve alıştırma yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografisi

Melike Tural Sönmez, Kırıkkale Üniversitesi

Melike Tural Sönmez Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesidir.

Referanslar

Amet, E. İ. (2021). Türkiye ve Yunanistan ortaokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.

Aspinwall, L., & Tarr, J. E. (2001). Middle school students’ understanding of the role sample size plays in experimental probability. Journal of Mathematical Behavior, 20, 229-245. https://doi.org/10.1016/S0732-3123(01)00066-9 DOI: https://doi.org/10.1016/S0732-3123(01)00066-9

Bray, A., & Tangney, B. (2017). Technology usage in mathematics education research–A systematic review of recent trends. Computers Education and Information Technologies, (114), 255-273. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.07.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.07.004

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027 DOI: https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales, Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104 DOI: https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Swedish National Agency for Education. (2023, December 24). Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare, 2011 Revised 2018. https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a218f/1576654682907/pdf3984.pdf

Demir-Ataş, B. (2022). Tayvan-Türkiye 5-8. sınıf matematik öğretim programı karşılaştırmalı analizi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.

Drijvers, P. (2015). Digital technology in mathematics education: Why it works (or doesn’t). In S. J. Cho (Ed.), Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp.135-151). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_8 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_8

Ekmen, C., & Bakar, E. (2019). İlköğretimde öğretim programları ve ders kitaplarında dijital yetkinliğin yeri. Milli Eğitim Dergisi, 48(221), 5-35.

Erbilge, A. E. (2019). Türkiye, Kanada ve Hong Kong’un ortaokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Universitesi.

Haggarty, L., & Pepin, B. (2002). An investigation of mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: Who gets an opportunity to learn what? British Educational Research Journal, 28(4), 567-590. https://doi.org/10.1080/0141192022000005832 DOI: https://doi.org/10.1080/0141192022000005832

İmre, S. Y., Ökmen, E., & Bozkurt, B. (2022). Ortaokul matematik dersi öğretim programlarındaki problem çözmeye ilişkin açıklamaların sosyomatematiksel normlar çerçevesinde incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 603-621. https://doi.org/10.37669/milliegitim.802728 DOI: https://doi.org/10.37669/milliegitim.802728

Kandemir, M. A., & Yildiz, Y. (2019). Conceptual frameworks used in the analysis of middle school mathematics textbooks. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science Mathematics Education, 13(2), 1273-1304. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.646009 DOI: https://doi.org/10.17522/balikesirnef.646009

Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011, Şubat). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim Konferansı (Tam metin Bildiri), İnönü Üniversitesi, Malatya. https://www.researchgate.net/profile/Halil-Kayaduman/publication/259383916_Egitimde_FATIH_Projesinin_Ogretmenlerin_Yeterlik_Durumlari_Acisindan_Incelenmesi/links/5756e85e08ae04a1b6b670dc/Egitimde-FATIH-Projesinin-Oegretmenlerin-Yeterlik-Durumlari-Acisindan-Incelenmesi.pdf.

Mersin, N., & Karabörk, M. A. (2021). The comparison of math textbooks in Turkey and Singapore in terms of technology ıntegration. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(1), 552-573.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (1949). İlköğretim matematik dersi 5-8. Sınıflar öğretim programı kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (1990). İlköğretim matematik dersi 5-8. Sınıflar öğretim programı kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012). İlköğretim matematik dersi 5-8. Sınıflar öğretim programı kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlköğretim matematik dersi 5-8. Sınıflar öğretim programı kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics: TIMSS & PIRLS. International Study Center.

Pepin, B., & Haggarty, L. (2001). Mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: A way to understand teaching and learning cultures. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, (33), 158-175. https://doi.org/10.1007/BF02656616 DOI: https://doi.org/10.1007/BF02656616

Radović S., Radojičić M., Veljković K., & Marić M. (2020). Examining the effects of Geogebra applets on mathematics learning using interactive mathematics textbook. Interactive Learning Environments, 28(1), 32-49, https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1512001 DOI: https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1512001

Sak, R., Şahin–Sak İ.T., Öneren-Şendil, Ç., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-256. https://doi.org/10.33400/kuje.843306 DOI: https://doi.org/10.33400/kuje.843306

Reed, H. C., Drijvers, P., & Kirschner, P. A. (2010). Effects of attitudes and behaviours on learning mathematics with computer tools. Computers Education and Information Technologies, 55(1), 1-15. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.11.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.11.012

Sangrà, A., & González-Sanmamed, M. (2010). The role of information and communication technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary schools. Research in Learning Technology, 18 (3), 207 – 220. https://doi.org/10.1080/09687769.2010.529108 DOI: https://doi.org/10.1080/09687769.2010.529108

Sevimli, E., & Kul, Ü. (2015). Matematik ders kitabı içeriklerinin teknolojik uygunluk açısından değerlendirilmesi: Ortaokul örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 308-331. https://doi.org/10.17522/nefefmed.11253 DOI: https://doi.org/10.17522/nefefmed.11253

Stohl, H. (2005). Probability in teacher education and development. In G.A. Jones (Ed.), Exploring probablity in school: Challenges for teaching and learning (pp.345-366). Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-24530-8_15 DOI: https://doi.org/10.1007/0-387-24530-8_15

Tural Sönmez, M., & Aytekin, C. (2021). Olasılık öğretiminde simülasyon kullanımı. S. Baltacı & S.Ö. Bütüner (Eds), Etkinlik temelli olasılık ve istatistik öğretimi (1. Baskı) içinde (s.87-116. Nobel Akademik Yayıncılık.

Ulusoy, F., & İncikabı, L. (2020). Middle school teachers' use of compulsory textbooks in instruction of mathematics. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 21(1), 1-18. https://doi.org/10.4256/ijmtl.v21i1.227 DOI: https://doi.org/10.4256/ijmtl.v21i1.227

Ural, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojisi ve psikomotor beceri kullanımlarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 93-116. https://doi.org/10.16949/turcomat.51343

İndir

Yayınlanmış

2024-05-20

Nasıl Atıf Yapılır

Tural Sönmez, M. (2024). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(2), 284–306. https://doi.org/10.33308/26674874.2024382623

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri