İlkokul, Ortaokul ve Lise Matematik Dersi Öğretim Programlarında (2018) Kaynaşıklığın İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024382712

Anahtar Kelimeler:

Matematik Dersi Öğretim Programları- Kaynaşıklık- Yatay Kaynaşıklık- Dikey Kaynaşıklık- Matematik Eğitimi

Özet

Türkiye’de son 20 yılda sıkça yenilenen matematik dersi öğretim programlarına (MDÖP) dair sistematik ve derinlemesine bir kaynaşıklık incelemesi yapılmamıştır. Bu çalışmada 2018 yılında uygulanmaya başlayan MDÖP’nin yatay ve dikey kaynaşıklığı incelenerek, program iyileştirmelerine rehberlik edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, doküman analizi temele alınmış ve alanyazın incelemesiyle elde edilen kılavuz sorular, uzman görüşleriyle geliştirilmiştir. Bulgular, MDÖP’de yatay kaynaşıklığın (aynı sınıf düzeyindeki diğer derslerle ilişkilendirmeler) kısmen karşılandığını göstermektedir. Dikey kaynaşıklıkta sürekliliğe ilişkin bulgular, farklı sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen kazanımlar, kavramlar, değerler ve becerilerin kısmen bulunduğunu, öğretim/öğrenme etkinliklerinde ve ölçme-değerlendirmede sürekliliğin sağlanamadığını göstermektedir. Aşamalılık bulgularına göre, bir sınıftan diğerine geçişte önkoşul öğrenmelerin kısmen dikkate alındığı; kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, somuttan soyuta doğru ilerlemelerin kısmen karşılandığı görülmüştür. Üst sınıflara doğru gidildikçe kazanımların üst düzey düşünme becerilerine doğru (çözümleme, değerlendirme, yaratma) ilerlemediği belirlenmiştir. Kademeler arası dikey kaynaşıklığa ilişkin bulgular da her bir okul seviyesinde (ilkokul, ortaokul, lise) birbiri ile ilişkili terimler/kavramlar, beceriler ve değerlerde sürekliliğinin yeterli olmadığını göstermiştir. Sonuç olarak, MDÖP hem yatay hem de dikey kaynaşıklık bakımından iyileştirilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Nurgül Kendirlioğlu Günhan, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Nurgül Kendirlioğlu Günhan Millî Eğitim Bakanlığı, Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda öğretmen olarak çalışmaktadır. 

Nilay T. Bümen, Ege Üniversitesş

Nilay T. Bümen Ege Üniversitesi öğretim üyesidir.

Referanslar

Akpınar, E., & Ekici, G. (2022). 8. sınıf matematik dersi öğretim programı etkinliklerinin öğrencilerin dönüşüm geometrisi ünitesindeki kavramsal gelişimlerine etkisinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 303-346. https://doi.org/10.17152/gefad.984530 DOI: https://doi.org/10.17152/gefad.984530

Aktan, O. (2019). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının yenilenen Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 15-36. https://doi.org/10.9779/pauefd.523545 DOI: https://doi.org/10.9779/pauefd.523545

Altıparmak, K., & Çiftçi, B. (2018). Bilgisayar destekli gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının etkililiği üzerine deneysel bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 228-253. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506434 DOI: https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506434

Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238.

Asil-Güzel, A., Güzel, M., & Coşkun, M. (2023). İlkokul ve Ortaokul Matematik Öğretim Programı’nın uzunluk ölçme kazanımlarının öğrenme rotalarına göre incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 527-537. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043235 DOI: https://doi.org/10.30703/cije.1204418

Ataş, R., & Bümen, N.T. (2023). Fen bilimleri dersi öğretim programlarında program tasarım ilkeleri açısından bir analiz: 2005, 2013, 2018. Educational Academic Research, (49), 91-107. DOI: https://doi.org/10.5152/AUJKKEF.2023.2237100

Atmaca, E., & Bümen, N. T. (2023). Biyoloji öğretim programlarının yatay ve dikey kaynaşıklık açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 1341-1387. DOI: https://doi.org/10.53444/deubefd.1265159

Avcı, N., Erikçi, B., & Ok, A. (2021). Ortaöğretim Temel Düzey Matematik Dersi Öğretim Programı’nın Stake’in yanıtlayıcı değerlendirme modeli ile değerlendirilmesi. Journal of Qualitative Research in Education, 27,1-25. https://doi.org/10.14689/enad.27.2 DOI: https://doi.org/10.14689/enad.27.2

Aydın, A., Selvitopu, A., & Kaya, M. (2018a). Eğitime yapılan yatırımlar ve PISA 2015 sonuçları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ilkogretim Online, 17(3), 1283-1301. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466346 DOI: https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466346

Aydın, M., Laçin, S., & Keskin, İ. (2018b). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. International e-Journal of Educational Studies, 2(3), 1-11. https://doi.org/10.31458/iejes.413967 DOI: https://doi.org/10.31458/iejes.413967

Bahar, Y., & Bümen, N. T. (2022). Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında kaynaşıklık üzerine sistematik bir analiz. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 520-554. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362430 DOI: https://doi.org/10.33308/26674874.2022362430

Bal, P., Karabay Turan, A., & Kuşdemir Kayıran, B. (2021). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin değerlendirmelerinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 717-732. https://doi.org/10.24315/tred.696848 DOI: https://doi.org/10.24315/tred.696848

Ball, D.L., Hill, H.C., & Bass, H., (2005). Knowing mathematics for teaching: Who knows mathematics well enough to teach third grade, and how can we decide? American Educator, 29(3), 14-46.

Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 İlkokul matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1219-1258. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.44 DOI: https://doi.org/10.23891/efdyyu.2017.44

Baş, M., Tertemiz, N., & Tay, B. (2021). Bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin derslerdeki akademik başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1311-1327. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021..-1000871 DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021..-1000871

Başün, A. R., & Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167.

Baykul, Y. (2020). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8. Sınıflar). Pegem Akademi. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053643425

Bayrambaş, F., Ağaçdiken, F., & Can, S. G. (2022). Ortaokul öğretmenlerinin disiplinlerarası yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 138-154.

Baysal, H., Yedigöz Kara, Z., & Bümen, N. T. (2022). İngilizce dersi öğretim programlarında kaynaşıklık: Temel eğitimden ortaöğretime sistematik bir analiz. Eğitim ve Bilim, 47(209), 381-412. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10735 DOI: https://doi.org/10.15390/EB.2022.10735

Berkant, H. G., & İncecik, A. (2018). Ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3(6), 99-125.

Biçer, F., & Ada, T. (2020). Matematik dersi öğretim programı üzerine meslek lisesi matematik öğretmenlerinin görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1), 543-582. https://doi.org/10.18039/ajesi.682059 DOI: https://doi.org/10.18039/ajesi.682059

Boesen, J., Helenius, O., Bergqvist, E., Bergqvist, T., Lithner, J., Palm, T., & Palmberg, B. (2014). Developing mathematical competence: From the intended to the enacted curriculum. The Journal of Mathematical Behavior, 33, 72-87. DOI: 10.1016/j.jmathb.2013.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.10.001

Borovik, A., & Gardiner, T. (2007). Mathematical abilities and mathematical skills. The University of Manchester. https://eprints.maths.manchester.ac.uk/839/

Bozkurt, A., Çırak Kurt, S., & Tezcan, Ş. (2020). Türkiye ve Singapur ortaokul matematik öğretim programlarının cebir öğrenme alanı bağlamında karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 152-173. https://doi.org/10.9779/pauefd.540142 DOI: https://doi.org/10.9779/pauefd.540142

Bütüner, S. Ö., & Filiz, M. (2018). İlköğretim matematik öğretmenlerinin açılar konusundaki öğrenci kavram yanılgılarının farkındalıklarının belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 123-144.

Bütüner, S. Ö., & Güler, M. (2017). Gerçeklerle yüzleşme: Türkiye’nin TIMSS matematik başarısı üzerine bir çalışma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 161-184.

Çelik, S. (2019). Ortaokul matematik sınıflarındaki matematiksel söylemlerin oluşumunun incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Trabzon Üniversitesi.

Çelik, S., Kul, Ü., & Çalık Uzun, S. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 775-795. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431437 DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431437

Çil, O., Kuzu, O., & Şimşek, A. S. (2019). 2018 Ortaöğretim matematik programının revize Bloom taksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1402-1418. DOI: https://doi.org/10.23891/efdyyu.2019.165

Demiralp, N. (2006). Coğrafya eğitiminde harita ve küre kullanım becerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 323-343.

Demiralp, N. (2017). Coğrafya öğretiminde programların tasarım ve program öğeleri açısından incelenmesi ve 2017 öğretim programı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 6(17), 521-545.

Demirel, Ö. (2020). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Pegem Akademi DOI: https://doi.org/10.14527/9786053180265

DeZure, D. (2010). Interdisciplinary pedagogies in higher education. In R. Frodeman, J. T. Klein, & R. C. Dos Santos Pacheco (Eds.), The Oxford handbook of interdisciplinarity (pp.372-386). Oxford Handbooks.

Diker-Çoşkun, Y. (2017). Öğretim programları arka plan raporu. Eğitim Reformu Girişimi.

Doğan, M., & Işıtan, H. (2018). Gerçekçi matematik eğitiminin tam sayılar konusunda başarıya ve kalıcılığa etkililiği. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-9.

Durmuş, E., & Alpkaya, U. (2019). Disiplinlerarası yaklaşımla işlenen derslerin, öğrencilerin beden eğitimi ve matematik derslerine yönelik tutumlarına etkisi. Eurasian Research in Sport Science, 4(2), 112-120. DOI: https://doi.org/10.35333/ERISS.2019.94

English, F. W., & Steffy, B. E. (2001). Deep curriculum alignment: Creating a level playing field for all children on high-stakes tests of educational accountability. Scarecrow Press.

Erbilge, A. E. (2019). Türkiye, Kanada ve Hong Kong’un ortaokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.

Erdoğan, F., & Elmas, C. (2018). Matematik dersi öğretim programının (ortaokul 5-8. sınıflar) matematiksel model kullanımı bağlamında incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 5(3), 66-81. https://doi.org/10.33907/turkjes.452890 DOI: https://doi.org/10.33907/turkjes.452890

Erdoğan, H., & Ayvaz-Tuncel, Z. (2018). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı matematik öğretiminin akademik başarı, kalıcılık ve yansıtıcı düşünme becerisi üzerine etkisi. Electronic Turkish Studies, 13(19), 653-668. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13943 DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13943

Ersöz, S., Öztürk, Y. A., & Demir, M. K. (2023). Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 635-654. https://doi.org/10.31592/aeusbed.1318785 DOI: https://doi.org/10.31592/aeusbed.1318785

Festus, A. B., & Kurumeh, M. S. (2015). Curriculum planning and development in mathematics from the formative stages. Journal of Education and Practice, 6(2), 62-66.

Fidan, M., & Debbağ, M. (2019). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının teknoloji okuryazarlığı boyutları açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (50), 22-50. https://doi.org/10.21764/maeuefd.342552 DOI: https://doi.org/10.21764/maeuefd.342552

Firdaus, F., Kailani, I., Bakar, M. N. B., & Bakry, B. (2015). Developing critical thinking skills of students in mathematics learning. Journal of Education and Learning, 9(3), 226-236. https://doi.org/10.11591/edulearn.v9i3.1830 DOI: https://doi.org/10.11591/edulearn.v9i3.1830

Forster, N. S. (2006). The analysis of company documentation. In J. P. Scott (Ed.), Documentary research (pp.83-106). SAGE Publications Ltd.

Geçitli, E., & Bümen, N. (2020). İlkokul ve ortaokulda bilişim teknolojileri alanında yer alan derslerin öğretim programları üzerine bir analiz: 1998-2018. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(4), 1912-1934. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.58249-627376 DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.58249-627376

Glesne, C. (2016). Becoming qualitative researchers: An introduction. Pearson.

Gürbüz, M. Ç. (2019). PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama. Çepni, S. (Ed.), Uluslararası sınavların ve bazı ülkelerin merkezi sınav sistemlerinin ve soru örneklerinin tanıtımı içinde (s.45-109). Pegem A. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053186359.04

Hewitt, T. W. (2006). Understanding and shaping curriculum: What we teach and why. Sage Publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452204277

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16, 235-266. https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3 DOI: https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

Hudayarova, F. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkmenistan Devleti Bilim Bakanlığı ortaöğretim matematik dersi öğretim programlarının konu karşılaştırılması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Ismail Amet, E., & Kaleli Yılmaz. G. (2022). Comparison of 5th to 8th grade mathematics curricula in Turkey and Greece. International e-Journal of Educational Studies, 6(12), 70-83. https://doi.org/10.31458/iejes.1080789 DOI: https://doi.org/10.31458/iejes.1080789

Işıtan, S., & Doğan, M. (2020). Matematik Müzik İlişkisi: Notalardan Kesirlere. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 10(2), 100-111. https://www.researchgate.net/publication/345082323

Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. In A. J. Bishop, & et al. (Eds.) Second international handbook of mathematics education (pp.75-102). Kluwer Academic Publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-010-0273-8_4

Kart, M., & Şimşek, H. (2020). Türk eğitim sisteminde değer arayışı: Yenilenen (2017) ilköğretim programları hangi değerleri kazandırıyor? Değerler Eğitimi Dergisi, 18(40), 9-44. https://doi.org/10.34234/ded.623787 DOI: https://doi.org/10.34234/ded.623787

Kennedy, D. (2006). Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide. Cork: University College Cork. https://cora.ucc.ie/server/api/core/bitstreams/88bdd1f3-4e1c-4cf8-baf4-df28d4f094c5/content

Keskin, B., & Özay Köse, E. (2019). Ortaöğretim öğretim programında biyoloji konularına temel oluşturan fizik ve kimya konularının ardışıklığının incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 12(1), 260-273. https://doi.org/10.30831/akukeg.433217 DOI: https://doi.org/10.30831/akukeg.433217

Kılınç, M. B., & Anılan, H. (2019). Birinci sınıf öğretmenlerinin birinci sınıf matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1033-1061. https://doi.org/10.17494/ogusbd.555117 DOI: https://doi.org/10.17494/ogusbd.555117

Kilpatrick, J., & Swafford, J. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. National Academies Press.

Kocabaş, A. (2022). Disiplinlerarası yaklaşımda bir model önerisi: Müzikle matematik öğretimi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 125-137.

Kuzu, O., Çil, O., & Şimşek, A. S. (2019). Investigation of 2018 mathematics curriculum objectives according to the revised Bloom taxonomy. Erzincan University Journal of Education Faculty, 21(3), 129-147. https://doi.org/10.17556/erziefd.482751 DOI: https://doi.org/10.17556/erziefd.482751

Lesh, R., & Doerr, H. M. (2003). Foundations of a models and modelling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving. In Lesh, R. & Lehrer, R. (Eds.) Beyond constructivism (pp.3-33). Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781410607713

Lithner, J. (2015). (2012, July, 8-15). Learning mathematics by creative or imitative reasoning. In Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp. 487-506). Korea. Springer International Publishing. https://www.mathunion.org/fileadmin/ICMI/Conferences/ICME/ICME12/www.icme12.org/upload/submission/1971_F.pdf DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_28

Liu, W., & Neber, H. (2012). Estimation skills of Chinese and polish grade 6 students on pure fraction tasks. Journal of Mathematics Education, 5(1), 1-14.

Mayer, R. E. (2002). Multimedia learning. In Ross, H. R. (Ed.) Psychology of learning and motivation (Vol. 41, pp.85-139). Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/S0079-7421(02)80005-6

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018a). Matematik dersi öğretim programları (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018b). Görsel sanatlar dersi öğretim programları (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=358

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018c). Hayat bilgisi dersi öğretim programları (İlkokul 1, 2, 3. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=326

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018d). Fen bilimleri dersi öğretim programları (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018e). Sosyal bilgiler dersi öğretim programları (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018f). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programları (Ortaokul 5 ve 6. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=1383

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018g). Türkçe dersi öğretim programları (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018h). Müzik dersi öğretim programları (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=357

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018k). Matematik dersi öğretim programları (Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=343

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018l). Fizik dersi öğretim programları (Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=351

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018m). Biyoloji dersi öğretim programları (Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=361

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018n). Coğrafya dersi öğretim programları (Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=336

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018o). Kimya dersi öğretim programları (Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=350

Millî Eğitim Bakanlığı. (2019a). PISA 2018 Türkiye ön raporu. https://pisa.meb.gov.tr/eski%20dosyalar/wp-content/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2019b). Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, 8. Sınıf Raporu. https://eskisehirodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/31105400_abide__raporu_eskiYehir_31.05.2018.pdf

Eğitim Bakanlığı. (2020). TIMSS 2019 Türkiye ön raporu. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/10175514_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu_.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2022). Matematik seferberliği kapsamında "Temel eğitim matematik materyallerinin dijitalleştirilmesi projesi çalıştayı" düzenlendi. https://tegm.meb.gov.tr/www/matematik-seferberligi-kapsaminda-temel-egitim-matematik-materyallerinin-dijitallestirilmesi-projesi-calistayi-duzenlendi/icerik/809

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023a). 2022 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav raporu. Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Bilgileri (meb.gov.tr)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023b). K12 beceriler çerçevesi kapsamında Türkiye bütüncül modeli kılavuzunun hazırlanması çalıştayı başladı. https://ogm.meb.gov.tr/www/k12-beceriler-cercevesi-kapsaminda-turkiye-butuncul-modeli-kilavuzunun-hazirlanmasi-calistayi-basladi/icerik/1736

Mercan, F. Ç. (2014). 2007 Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının içeriği ve kurgusuyla ilgili öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(30), 1-22.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey-Bass

Miles, M. B., & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd. ed). Sage Publications.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. National Council of Teachers of Mathematics Pub.

Nicolescu, B. N., & Petrescu, T. C. (2015). On the continuity mathematics curriculum between primary and secondary school. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 871-877. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.231 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.231

Niss, M. (2003, January). Mathematical competencies and the learning of mathematics: The Danish KOM project. In 3rd Mediterranean conference on mathematical education (pp.115-124). https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b7b50cfc513371b27ce0b90d4dc19e45b5c7828e

Niss, M., & Højgaard, T. (2019). Mathematical competencies revisited. Educational Studies in Mathematics, 102, 9-28. https://doi.org/10.1007/s10649-019-09903-9 DOI: https://doi.org/10.1007/s10649-019-09903-9

O’Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project. SAGE Publications Inc.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. (2023). Disiplinlerarası ödev rehberi. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane/odev-rehberi

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, principles and issues (8th ed.). Pearson Education.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi. (2023). 2023-YKS sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler. https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/YKS/sayisalbilgiler20072023.pdf

Özaydınlı, B., & Kılıç, C. (2019). Disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri ve ders uygulamaları. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 52(2), 301-330. https://doi.org/10.30964/auebfd.446969 DOI: https://doi.org/10.30964/auebfd.446969

Özçelik, D. A. (2014). Eğitim programları ve öğretim. Pegem Akademi.

Richland, L. E., Stigler, J. W., & Holyoak, K. J. (2012). Teaching the conceptual structure of mathematics. Educational Psychologist, 47(3), 189-203. https://doi.org/10.1080/00461520.2012.667065 DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.2012.667065

Serçe, F., & Acar, F. (2021). A comparative study of secondary mathematics curricula of Turkey, Estonia, Canada, and Singapore. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 216-242. http://dx.doi.org/10.33902/JPR.2021167798 DOI: https://doi.org/10.33902/JPR.2021167798

Stein, M. K., Grover, B. W., & Henningsen, M. (1996). Building student capacity for mathematical thinking and reasoning: An analysis of mathematical tasks used in reform classrooms. American Educational Research Journal, 33(2), 455-488. https://doi.org/10.3102/00028312033002455 DOI: https://doi.org/10.3102/00028312033002455

Susam, B., & Demir, M. K. (2020). Öğretim programlarının değişimi üzerine sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(2), 245-267.

Şen, Ö. (2017). Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017. Current Research in Education, 3(3), 116-128.

Şimşek, C. L., Dedeoğlu, N. Ç., & Sosyal, M. T. (2022). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarındaki matematiksel kavramların matematik dersi öğretim programı bağlamında incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5(2), 609-628. https://doi.org/10.33400/kuje.1148775 DOI: https://doi.org/10.33400/kuje.1148775

Tarım, K., & Hacıömeroğlu, G. (2019). Matematik öğretiminin temelleri: Ortaokul. Anı Yayıncılık.

Tekalmaz, G. (2019). Revize edilen ortaöğretim matematik öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 35-47. https://doi.org/10.33400/kuje.548562 DOI: https://doi.org/10.33400/kuje.548562

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2005). Talim Terbiye Kurulu Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/kurulkararlari/fihristler/fihrist_2005.pdf

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). Talim Terbiye Kurulu Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/21170710_fihrist_2009.pdf

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2011). Talim Terbiye Kurulu Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/21170710_fihrist_2011.pdf

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2013). Talim Terbiye Kurulu Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/kurulkararlari/fihristler/fihrist_2013.pdf

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017a). Talim Terbiye Kurulu Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/21170711_fihrist_2017.pdf

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017b). Müfredatta yenileme ve değişiklik çabalarımız üzerine. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). Talim Terbiye Kurulu Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/21170711_fihrist_2018.pdf

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2020). Öğretim programları değerlendirme raporu. https://ttkbyayin.meb.gov.tr/yayin/76

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2023). Haftalık Ders Çizelgeleri. https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7

Tyler, R. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Ohio State University.

Ulusoy, S. (2018). Matematik öğretmenlerinin 9. ve 10. sınıf programını uygularken karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 52-67.

Van de Walle, J. A. (2004). Elementary and middle school mathematics. Teaching develop mentally (5th Ed.). Allyn &Bacon.

Van Zoest, L. R., Lo, J.-J., & Kratky, J. L. (Eds.). (2012). Proceedings of the 34th annual meeting of the North American chapter of the international group for the psychology of mathematics education. Western Michigan University.

Yağan, S. A. (2020). Avustralya ve Türkiye ilkokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 294-320. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.14 DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.14

Yalçınkaya, Y. (2018). Yenilenen 9. sınıf matematik dersi öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 100-110. https://doi.org/10.1080/00207390600819029 DOI: https://doi.org/10.1080/00207390600819029

Yazıcılar, Ü., & Bümen, N.T. (2017). 2005, 2011 ve 2013 Yıllarında uygulamaya koyulan lise matematik dersi öğretim programları üzerine bir analiz. Ö. Demirel ve S. Dinçer. (Ed.), Küreselleşen dünyada eğitim içinde (s. 139-165). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786053188407.09 DOI: https://doi.org/10.14527/9786053188407.09

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-20

Nasıl Atıf Yapılır

Kendirlioğlu Günhan, N., & T. Bümen, N. (2024). İlkokul, Ortaokul ve Lise Matematik Dersi Öğretim Programlarında (2018) Kaynaşıklığın İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(2), 319–353. https://doi.org/10.33308/26674874.2024382712

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri