Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Algıları Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024382703

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Eğitim- Dijital Yeterlik- Sınıf Öğretmeni- Hayat Boyu Öğrenme

Özet

Acil uzaktan eğitim döneminde öğretmenler var olan dijital yeterliklerini kullanarak sürece adapte olmaya çalışmış ve kendi hayat boyu öğrenme yeterlikleri ile ilişkili olarak kendilerini geliştirmişlerdir. Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime dair algılarının, dijital öğretmen yeterlikleri ve hayat boyu öğrenme yeterlik algıları ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Acil uzaktan eğitim sürecini deneyimlemiş 318 gönüllü sınıf öğretmeninin katıldığı araştırma nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma deseninde yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin acil uzaktan eğitim algıları “orta”, dijital öğretmen yeterlik algıları “yüksek”, yaşam boyu öğrenme yeterlik algıları “yüksek” düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin acil uzaktan eğitim algıları ile dijital öğretmen yeterlik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki bulunurken; acil uzaktan eğitim algıları ile yaşam boyu öğrenme yeterlik algıları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dijital öğretmen ve yaşam boyu öğrenme yeterlik algılarının acil uzaktan eğitim algılarını %7 düzeyinde yordadığı sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Sena Demiröz, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Sena Demiröz Nasreddin Hoca İlkokulu'nda öğretmendir.

Funda Dağ, Kocaeli Üniversitesi

Funda Dağ Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Referanslar

Adams, K. (2014). What is a child? Children’s perceptions, the Cambridge Primary Review and implications Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi.

Akçay, C. (2021). Salgın sürecinde Türk eğitim sistemini yeniden düşünmek. A. Çoruk (Ed.), Covid 19 salgınının Türk eğitim sistemine yansımaları (s.1-27). Pegem Akademi. DOI: https://doi.org/10.14527/9786257676632

Akkoyunlu, B., & Bardakçı, S. (2020). Pandemi döneminde uzaktan eğitim. Rumeli Köprüsü Covid-19 Özel Sayı. https://dosyalar.trakya.edu.tr/rumelikoprusu/docs/covid2/#features/9

Aksoy, N. C., Karabay, E., & Aksoy, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Selçuk İletişim, 14(2), 859-894. https://doi.org/10.18094/josc.871290 DOI: https://doi.org/10.18094/josc.871290

Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9. DOI: https://doi.org/10.46423/izujed.709983

Al Lily, A. E., Ismail, A.F., Abunasser, F.M., & Alqahtani, R.H.A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317 DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317

Allen, J., Rowan, L., & Singh, P. (2020). Teaching and teacher education in the time of COVID-19. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(3), 233-236. https://doi.org/10.1080/1359866X.2020.1752051 DOI: https://doi.org/10.1080/1359866X.2020.1752051

Ally, M. (2019). Competency profile of the digital and online teacher in future education. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(2), 302-313.https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i2.4206 DOI: https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i2.4206

Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-Öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. M. Akgül, E. Derman, A. Özgit, U. Çağlayan, M. Ertürkler & M. Karakaplan (Ed.), XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri: Vol.1 (s.343-351) içinde. https://ab.org.tr/ab11/kitap/_AB11_tek.pdf

Alvarez, A. V., Ventura, D. R. M., Moreno, B. A. A., & Natividad, R. R. P. (2019). Teachers’ philosophical views: Towards a development of philosophical framework in education. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education, 10(3), 4112-4119. https://doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2019.0501 DOI: https://doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2019.0501

Arcagök, S. (2020). Öğretmenlerin dijital vatandaşlığa yönelik algılarının incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 534-556. https://doi.org/10.33711/yyuefd.693832 DOI: https://doi.org/10.33711/yyuefd.693832

Arcagök, S., & Şahin, Ç. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 394-417. https://doi.org/10.14520/adyusbd.705 DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.705

Artacho, E., Martínez, T. S., Ortega Martin, J. L., Marin Marin, J. A., & Gomez Garcia, G. (2020). Teacher training in lifelong learning—The importance of digital competence in the encouragement of teaching innovation. Sustainability, 12(7), 2852. https://doi.org/10.3390/su12072852 DOI: https://doi.org/10.3390/su12072852

Aslıhan, B. (2021). Sınıf öğretmenlerinin Covıd-19 pandemisi ile gelişen uzaktan öğretim süreci ile ilgili hazırbulunuşlukları, tecrübeleri ve görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.

Avrupa Komisyonu, (2007). Key competencies for lifelong learning European reference. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/youth-in-action-keycompen.pdf

Aydemir, M. (2018). Uzaktan eğitim program, ders ve materyal tasarımı. Eğitim Yayınevi.

Bakırcı, H., Özcan, Ö., & Kara, Y. (2021). Salgın döneminde ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(3), 155-170.

Balaman, F., & Hanbay T. S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human Social Science Researches, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798 DOI: https://doi.org/10.15869/itobiad.769798

Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.

Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460 DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460

Bozkurt, A. (2015). Kitlesel açık çevrimiçi dersler (massive open online courses- moocs) ve sayısal bilgi çağında yaşamboyu öğrenme fırsatı. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 56-81.

Bulaç, E., & Kurt, M. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 125-161.

Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (28. baskı). Pegem Yayıncılık

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053644484

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.

Carrillo, C., & Flores, M.A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1821184 DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1821184

Çelik, T. (2020). Dijital çağda sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme: bir eylem araştırması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 211-229. https://doi.org/10.30794/pausbed.541913 DOI: https://doi.org/10.30794/pausbed.541913

Ceylan, B., Alpaslan, A., Taş, Ü., & Yılmaz, E. (2023). Uzaktan eğitim sürecinde eğitim materyallerinin sınıf öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi. Black Sea Journal of Public and Social Science, 6(2), 63-72. https://doi.org/10.52704/bssocialscience.1265607 DOI: https://doi.org/10.52704/bssocialscience.1265607

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. baskı). Lawrence.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2.Baskı). Pegem Akademi

Corcuera, L. C., & Alvarez, A. V. Jr. (2021). From face-to-face to teaching at a distance: Lessons learned from emergency remote teaching. Asian Journal of Distance Education, 16(2), 166-179. https://doi.org/10.5281/zenodo.5793090

Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620 DOI: https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620

Demirdağ, M. (2022). Öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile araştırma okuryazarlık becerileri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Demirtaş, H., & Kavuk, E. (2021) COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55-73.

Dias-Trindade, S., & Moreira, J. A. (2018). Avaliação das competências e fluência digitais de professores no ensino público médio e fundamental em Portugal. Revista Diálogo Educacional, 18(58), 624-644. https://doi.org/10.7213/1981-416X.18.058.DS02 DOI: https://doi.org/10.7213/1981-416X.18.058.DS02

Dinçer, S. (2006). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. VI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri: Vol 1 (ss. 65-68) içinde. https://ab.org.tr/ab06/kitap/SDincer-ab06.pdf

Erbil, D. G., Demir E., & Armağan, E. B. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 16(3), 1473-1493. DOI: https://doi.org/10.47423/TurkishStudies.49745

Erdamar, G., Demirkan, Ö., Saraçoğlu, G., & Alpan, G. (2017). Lise öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(2), 636- 657. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326590 DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326590

Ertan Kantos, Z. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(23), 476-491.

Eyüboğlu, F. A. B., & Yılmaz, F. G. K. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları, dijital yerli olma durumları ve teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin birbirleri ile ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 1-17.

Farmer, T., & West, R. (2019). Exploring the concerns of online K-12 teachers. Journal of Online Learning Research, 5(1), 97-118. https://www.learntechlib.org/primary/p/184482/.

Fidan, M., & Cura Yeleğen, H. (2022). Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve dijital yeterlik gereksinimleri. Ege Eğitim Dergisi, 23(2), 150-170. https://doi.org/10.12984/egeefd.1075367 DOI: https://doi.org/10.12984/egeefd.1075367

Field, A. (2016). Discovering statistics: The reality enigma. Sage.

Gedik, G. (2020). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Manisa-Demirci İlçesi Örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

Gillies, D. (2008). Student perspectives on videoconferencing in teacher education at a distance. Distance Education, 29(1), 107-118. https://doi.org/10.1080/01587910802004878 DOI: https://doi.org/10.1080/01587910802004878

Gökbulut, B. (2021). Öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile hayat boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(3), 469-479. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.466 DOI: https://doi.org/10.5961/jhes.2021.466

Gökyer, N., & Cirit, D. K. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Electronic Turkish Studies, 13(18), 649-659. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13927 DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13927

Gümüş, M. (2021). Öğretmenlerin dijital yeterlikleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Amasya Üniversitesi.

Hebebci, M. T., Bertiz, Y., & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science, 4(4), 267-282. https://doi.org/10.46328/ijtes.v4i4.113 DOI: https://doi.org/10.46328/ijtes.v4i4.113

Hodges, C. B., Moore, S., Lockee, B. B., Trust, T., & Bond, M. A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educase. http://hdl.handle.net/10919/104648

Horzum, M. B., Albayrak, E., & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 55-72.

Hürsen, Ç. (2011) Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (YBÖYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 449-460.

International Society for Technology in Education Standards (2017). ISTE Standards: For Educators. (2017). https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-teachers

İşman, A. (2022). Uzaktan eğitim (5. Baskı). Pegem Akademi

Kaplan, A. (2016). Lifelong learning: Conclusions from a literature review. International Online Journal of Primary Education, 5(2), 43-50.

Kaplan, K., & Gülden, B. (2021). Öğretmen görüşlerine göre salgın (COVID-19) dönemi uzaktan eğitim ortamında Türkçe eğitimi. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 24, 233-258. https://doi.org/10.29000/rumelide.995291 DOI: https://doi.org/10.29000/rumelide.995291

Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N., & Özcan, M. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224. https://doi.org/10.47793/hp.844113 DOI: https://doi.org/10.47793/hp.844113

Karakuş, G., & Ocak, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147. https://doi.org/10.32709/akusosbil.466549 DOI: https://doi.org/10.32709/akusosbil.466549

Kazu, İ. Y., Bahçeci F., & Kurtoğlu Yalçın C. (2021). Öğretmenlerin koronavirüs pandemisi döneminde verdikleri uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 701-715. https://doi.org/10.18069/firatsbed.814015 DOI: https://doi.org/10.18069/firatsbed.814015

Koç, E. S. (2021). Nasıl bir uzaktan eğitim? 1 yılın sonunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(2), 13-26.

Kocadağ, T. (2012) Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Attitudes of teachers working in schools affiliated to ministry of national education towards distance education (Example of Burdur Province). International Journal of Euroasian Research, 8(23), 285-299. DOI: https://doi.org/10.33692/avrasyad.662503

Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959 DOI: https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959

LaToya J. O'Neal, P. G., & Shelia R. C. (2017) Elementary school teachers' beliefs about the role of technology in 21st-century teaching and learning. Computers in the Schools, 34(3), 192-206. https://doi.org/10.1080/07380569.2017.1347443 DOI: https://doi.org/10.1080/07380569.2017.1347443

Maderick, J. A., Zhang, S., Hartley, K., & Marchand, G. (2016). Preservice teachers and self-assessing digital competence. Journal of Educational Computing Research, 54(3), 326-351. https://doi.org/10.1177/0735633115620432 DOI: https://doi.org/10.1177/0735633115620432

Marek, M. W., Chew, C. S., & Wu, W. C. V. (2021). Teacher experiences in converting classes to distance learning in the COVID-19 pandemic. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 19(1), 89-109. https://doi.org/10.4018/IJDET.20210101.oa3 DOI: https://doi.org/10.4018/IJDET.20210101.oa3

Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgını sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437. https://doi.org/10.37669/milliegitim.776226 DOI: https://doi.org/10.37669/milliegitim.776226

Millî Eğitim Bakanlığı. (2014). Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018). MEB. http://hbogm.meb.gov.tr/str/str.html

Odabaşı, H. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.

Özbek, Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerileri [Tezsiz yüksek lisans projesi]. Pamukkale Üniversitesi.

Özbilen, F. M., & Aytaç, A. (2023). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin hayat boyu öğrenme ve uzaktan eğitime yönelik tutumları üzerine bir inceleme. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(1), 73-85. https://doi.org/10.30703/cije.1144129 DOI: https://doi.org/10.30703/cije.1144129

Pallant, J. (2020). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi (Çev. S. Balcı & B. Ahi) (3.Baskı). Anı Yayıncılık.

Parmaksız, R., & Sıcak, A. (2015). Uzaktan hizmetiçi eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 187-212. DOI: https://doi.org/10.12780/uusbd.96271

Partnership for 21st Century Learning. (2017). P21 Framework definitions. http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015_9pgs.pdf

Pettersson, F. (2018). On the issues of digital competence in educational contexts–a review of literature. Education and Information Technologies, 23(3), 1005-1021. https://doi.org/10.1007/s10639-017-9649-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-017-9649-3

Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296. https://doi.org/10.18037/ausbd.902616 DOI: https://doi.org/10.18037/ausbd.902616

Tao, Y. H., & Yeh, C. C. R. (2008). Typology of teacher perception toward distance education issues–A study of college information department teachers in Taiwan. Computers and Education, 50(1), 23-36. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.03.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.03.005

Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 139-160. https://doi.org/10.12984/eed.19099 DOI: https://doi.org/10.12984/eed.19099

Urhanoğlu, İ., Bayırlı, H., & Uğurtan, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin covid-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitime ilişkin deneyimleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 4(3), 226-251. DOI: https://doi.org/10.47477/ubed.971232

Uştu, H., Yüceer, E., & Canik, T. (2021). Sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 6(2), 152-178.

Yalçın İncik, E. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve 21. yüzyıl öğreten becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1099-1112. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-638602 DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-638602

Yalçın, H., Yeşilyurt, G. S., Çıvgış, S., & Duran, N. (2023). Uzaktan eğitim uygulamalarının ilkokul öğrencileri ve sınıf öğretmenleri üzerine etkisinin incelenmesi. Eurasian Education & Literature Journal, (18), 55-67. https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-05

Yassıbaş, E. C. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim hakkındaki tutumlarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi.

Yıldırım, K. (2020). İstisnai bir uzaktan eğitim-öğretim deneyiminin öğrettikleri. Alanyazın, 1(1), 7-16. https://doi.org/10.22596/cresjournal.0101.7.16 DOI: https://doi.org/10.22596/cresjournal.0101.7.16

Yıldırım, Z. (2015). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye yönelik yeterlik algıları ve görüşler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.

Yıldız Durak, H., & Tekin, S. (2020). Öğretmenlerin hayat boyu öğrenme yeterliliklerinin kişisel ve mesleki değişkenlere göre incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 221-235. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041 DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041

Yıldız, E. (2020). Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile birlikte gelen yaşam boyu öğrenmenin önemi. Ulukan H. (Ed.), Research in education and social sciences (ss. 427-437). Duvar Kitapevi

Yılmaz E., Çapuk, S., & Aktürk A. (2021). Dijital öğretmen yeterlilik ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 34-68. https://doi.org/10.14520/adyusbd.950728 DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.950728

İndir

Yayınlanmış

2024-05-20

Nasıl Atıf Yapılır

Demiröz, S., & Dağ, F. (2024). Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Algıları Üzerine Bir İnceleme. Yaşadıkça Eğitim, 38(2), 392–409. https://doi.org/10.33308/26674874.2024382703

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri