Öğretmenlerin Kriz Durumlarına ve Kriz Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024382555

Anahtar Kelimeler:

Kriz- Kriz Yönetimi- Öğretmen

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kriz durumları ve kriz yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerini incelemek ve elde edilen veriler doğrultusunda kriz yönetimi konusunda öneriler sunmaktır. Nitel araştırma yöntemi ve olgubilim deseni ile tasarlanan bu araştırmada maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri 17 öğretmen ile gerçekleştirilen görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre katılımcılar kriz olarak tanımladıkları durumların daha çok öğrenci davranışlarından kaynaklı şiddet içerikli davranışlar ve sınıf kurallarını ihlal edilmesi gibi etkenler olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte katılımcılar öğrenciler arasında çıkan çatışmalar ve sınıf kurallarına uymama ayrıca anne babanın çocuğa karşı davranışlarının kriz durumlarının ortaya çıkmasında önemli bir unsur olduğunu vurgulamıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak kriz durumları ve bu durumların yönetilmesine ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Fatih Çelik, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Fatih Çelik Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Rezzan Uçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Rezzan Uçar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesidir.

Referanslar

Aksoy, H. H., & Aksoy, N. (2003). Okullarda krize müdahale planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1), 37-49. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000076 DOI: https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000076

Aksu, A., & Deveci, S. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin kriz yönetim becerileri. Eğitim Bilimleri, 4(2), 448-464.

Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik: kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75. DOI: https://doi.org/10.23891/efdyyu.2018.61

Aydın, A. (2007). Sınıf yönetimi. Alfa Yayınları.

Balcı, A. (2000). İki binli yıllarda Türk Milli Eğitim Sisteminin örgütlenmesi ve yönetim. Eğitim Yönetimi, 24(24), 495-508.

Bilir, A. (2014). Sınıf yönetiminde başarının aracı: Önlemsel model. Folklor/Edebiyat, 20(78), 203-214.

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayıncılık.

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Ö.Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(19), 207-237.

Dağalp, R. (2020). Karma araştırma desenleri. Ş.Ş. Erçetin (Ed.), Araştırma teknikleri içinde (ss.107-142.). Nobel Yayıncılık.

Donovan, H. (1995). The P.L.A.C.E. crisis intervention model: Emotional first-aid guides -non-classroom. Eric-EBSCO.

Döş, İ., & Cömert, M. (2012). İlköğretim okullarında kriz yönetimi hakkında okul müdürlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 329-346.

Erdoğan, İ. (2001). Sınıf yönetimi ders, panel ve seminer etkinliklerinde başarının yolları. Sistem Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2015). Sınıf yönetimi. Alfa Basım Yayın.

Ersoy, F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma içinde (ss.51-105). Anı Yayıncılık. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053184522.06

Gainey, B. S. (2009). Crisis management’s new role in educational settings. The Clearing House, 82(6), 267-274. DOI: https://doi.org/10.3200/TCHS.82.6.267-274

Gökalp, G., & Yalçınkaya, A.U. (2018). Okullarda kriz ve karar verme. Ö. Erdur- Baker ve T. Doğan (Ed.), Kriz danışmanlığı içinde (ss.111-136). Pegem Akademi.

Güven, İ. (2004). Etkili bir öğretim için öğretmenden beklenenler. Milli Eğitim Dergisi, 164, 127-141.

Hurst, D. K. (2000). Kriz ve yenilenme: Krizin sunduğu fırsatlar (E. Gürdemir, Çev.). Alfa Basım Yayın.

Ilgar, L. (2005). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. Beta Basım Yayım.

İnandı, Y. (2008). Resmi ilk ve ortaöğretim okulları müdürlerinin okullarındaki kriz durumlarına ilişkin yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 36-55.

Johnson, K. (2000). School crisis management: A hands-on guide to training crisis response teams (2nd ed.). Hunter House.

Jones, V., & Jones, L. (2004), Comprehensive classroom management: Creating communities of support and solving problems. Pearson.

Lazzara, K. C. (1999). Crisis and the schools: A survey of current response. University of Kansas.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage. DOI: https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8

Luecke, R. (2009). Kriz yönetimi (2.Baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Maya, İ. (2014). Kamu ilkokullarında yöneticilerin sergiledikleri kriz yönetimi becerileri düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 209-235.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Nitel veri analizi. Pergem Yayıncılık.

Mitroff, I. I. (1988). Crisis management: cutting through the confusion. Sloan Management Review, 29(2), 15-20.

Narbay, M.Ş. (2005). Kriz iletişiminde halkla ilişkilerin rolü [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Öztürk, B. (2010). Kriz yönetimi ve örnek bir uygulama [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.

Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. American Psychological Association. DOI: https://doi.org/10.1037/10314-000

Pira A., & Sohodol Ç. (2010). Kriz yönetimi. İletişim Yayınları.

Sarı, H. (2002). Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğilimleriyle ilgili çağdaş öneriler. Pegem Yayıncılık

Savçı, S. (2008). Ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kriz yönetimine ilişkin algıları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.

Singh, K. (2007). Quantitative social research methods. Sage Publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9789351507741

Taş, A. (2015). Sınıf yönetimini etkileyen etkenler. H. Kıran ve K. Çelik (Ed.), Etkili sınıf yönetimi içinde (ss.33-55). Anı Yayıncılık.

Terzi, A.R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156, 162-169.

Uslanmaz, A. (2004). Kriz yönetimi ve doğal afetlere hazırlık: Düzce deneyimi ve yeni bir model önerisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz Y.K., & Endeleklioğlu, J. (2019). Okul ortamında krize müdahale ile ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2(1), 29-45.

Zdziarski, E. L. (2006). Crisis in the context of higher education. Crisis management: Responding from the heart. NASPA.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-20

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, F., & Uçar, R. (2024). Öğretmenlerin Kriz Durumlarına ve Kriz Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(2), 467–481. https://doi.org/10.33308/26674874.2024382555

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri