Bir Sınıf Öğretmeninin Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımıyla İlişkilendirilebilir Uygulamaları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363510

Anahtar Kelimeler:

Bireysel Farklılıklar- Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımı- Sınıf Öğretmenleri

Özet

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı (FÖY), bireysel farklılıklara duyarlı öğretimi sağlayabilmek için öğretmenlere çerçeve ve ilkeler bütünü sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bir sınıf öğretmeninin FÖY ile ilişkilendirilebilir uygulamalarını belirlemektir. Araştırmanın katılımcısı, tipik örneklem yöntemi ile belirlenen bir ilkokulda çalışan bir birinci sınıf öğretmenidir. Nitel yaklaşımlardan durum çalışması yöntemi ile desenlenen araştırmada gözlem, doküman ve görüşme yoluyla veriler toplanmıştır. Gözlem, araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuş ve 12 hafta sürmüştür. Elde edilen veriler içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Katılımcı öğretmenin düşük hazırbulunuşluk düzeyindeki öğrencileri ile kaynaştırma öğrencisine yönelik uygulamaları, içerik ve süreç açısından farklılaşma ile ilişkilendirilebilir. Öğretmenin, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını gözlemlemesi ve anlık değerlendirme becerisine sahip olması, FÖY’ü yansıtan uygulamalar yapmasını sağlamıştır. Ancak ilgi farklılıklarına ve yüksek hazırbulunuşluk düzeyindeki öğrencilere göre farklılaştırma tespit edilmemiştir. Bunun yanında öğretmen içerik, süreç ve öğrenme mekânı boyutlarında uyarlamalar yaparken ürün boyutunda yapmamıştır. Buradaki eksikliklerin nedeni ön değerlendirme ve gruplama temelinde bir planlama yapılmamasıdır. Sonuçlara dayanarak öğretmen eğitime önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Zoraloğlu, S., & Şahin, A. E. (2022). Bir Sınıf Öğretmeninin Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımıyla İlişkilendirilebilir Uygulamaları. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 834–854. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363510

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri