İngilizce Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklikleri ve Yardım İsteme Eğilimlerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363470

Anahtar Kelimeler:

Bilişsel Esneklik- Yardım İsteme- İngilizce Öğretmen Adayları

Özet

Bu araştırmada İngilizce öğretmen adaylarının bilişsel esneklik düzeyi ve yardım isteme eğilimlerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve anne baba eğitim durumları değişkenlerine göre incelenmesi ve bilişsel esnekliğin yardım isteme eğilimlerini yordama düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte olan toplam 158 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Bilişsel Esneklik Envanteri ve Yardım İsteme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında, One Way ANOVA, t Testi, Kruskal Wallis, Pearson korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre İngilizce öğretmen adaylarının bilişsel esneklikleri ve yardım isteme eğilimleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermezken, bilişsel esneklikleri cinsiyete göre erkek öğretmen adayları lehine farklılık göstermiştir.  Anne eğitim durumu bilişsel esneklik ve yardım isteme eğiliminde anlamlı farka neden olmazken, baba eğitim durumuna göre bilişsel esneklikte anlamlı fark bulunmuştur. Çalışmada bilişsel esnekliğin yardım isteme eğiliminin anlamlı yordayıcısı olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akçakaya, F. (2021). Antrenörlerin empatik eğilim ve bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi.

Akçay Özcan, D. & Kıran, B. (2016). Ergenlerin bilişsel esneklik düzeyleri ile özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, International Journal Of Eurasian Education And Culture, 1, 1-8.

Aktepe, R. (2019). Lise öğrencilerinin bilişsel esnekliklerinin cinsiyetlerine ve mizah tarzlarına göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2631-2640. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3489

Akyüz, B. (2020). Öğretmen adaylarının bilişsel farkındalık, bilişsel esneklik ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Demokrasi Üniversitesi.

Andrade, M. & Coutinho, C. (2016). Implementing flipped classroom in blended learning environments: a proposal based on the cognitive flexibility theory. E-Learn 2016 - Washington, DC, United States, November 14-16

Arbreton, A. (1998). Student goal orientation and help-seeking strategy use. In S. A. Karabenick (Eds.), Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Ateş, B. & Sağar M. E. (2021). Üniversite öğrencilerinde özyeterliğin yordayıcısı olarak bilişsel esneklik, duygu düzenleme becerileri ve psikolojik sağlamlık. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 679- 695. https://doi.org/10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/iausbd_v13i3006

Başpınar, Z. (2019). Üstbilişsel ve bilişsel esneklik becerilerinin öğretmenlik mesleki yeterliliklerini yordama gücü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi.

Bilgin, M. (2009). Bilişsel esnekliği yordayan bazı değişkenler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 03(36), 142-157.

Brown, D., Barry, J. A. & Todd, B. K. (2021) Barriers to academic help-seeking: the relationship with gender-typed attitudes, Journal of Further and Higher Education, 45(3), 401-416. https://doi.org/10.1080/0309877X.2020.1774049

Bursal. M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı Yayıncılık

Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri. http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-pdf

Büyüköztürk, (2017). Soysal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları. https://doi.org/10.14527/9789756802748

Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel Desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. Ankara: Pegem A Yayınevi.

Cheng, J. & Koszalka, T. (2016). Cognitive flexibility theory and its application to learning resources. (concept paper). http://ridlr.syr.edu/publications/

Chieu, V. M. (2007). An operational approach for building learning environments supporting cognitive flexibility. Educational Technology & Society, 10(3), 32-46.

Chowdhury, S. & Halder, S. (2019). Academic help-seeking: A constructivist approach in learning and achievement. International Journal of Education & Management, , 9(4), 227-231.

Chu, Y., Palmer, S. & Persky, A. M., (2018). Assessing metacognition in the classroom: Student help-seeking behavior. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 10, 1478–1487. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.08.011

Collins, W. & Sims, B. C. (2006). Help seeking in higher education academic support services. In S. A. Karabenick and R. S. Newman (Ed.) Help seeking in academic settings goals, groups and contexts. Lawrence Erlbaum.

Çetin, Ç. (2020). Üniversite hazırlık öğrencilerinin bilişsel esneklik ve yabancı dil öğrenme motivasyonlarının yabancı dil kaygısını yordayıcı rolünün incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Dennis, J.P. & Vander Wal, J.S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34(3), 241-253. https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4

Doğan Laçin, B. G. & Yalçın, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinde öz-yeterlilik ve stresle başa çıkma stratejilerinin bilişsel esnekliği yordama düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 358-371.

Esen-Aygün, H. (2018). The relationship between pre–service teachers’ cognitive flexibility and interpersonal problem solving skills. Eurasian Journal of Educational Research, 77, 105-128.

Gülüm, İ. V. & Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anatolian Journal of Psychiatry, 13, 216-223.

Gür, D. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Dikkat Düzeyleri, Öz-Düzenleme Becerileri Ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi.

Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Güven, Z. Z. (2017). Yabancı dil öğreniminde öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin kullanımı: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Researcher: Social Science Studies, 5(4), 873-888. https://doi.org/10.18301/rss.462

Idawati., Setyosari, P., Kuswandi, D. & Ulfa, S. (2020). Investigating the effects of problem-solving method and cognitive flexibility in ımproving university students’ metacognitive. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(2), 651-665. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/jegys.652212

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Kandemir, M. (2013). Bilişsel gelişim. (Ş. Işık Terzi Ed). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9786053645733.04

Kaptanbaş Gürgüz, E. & Sezgin Nartgün, Ş. (2018). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin bilişsel esneklik ve öz yeterlik düzeyleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 628-640. https://doi.org/10.17719/jisr.20185537235

Karabenick, S. A. & Berger, J.-L. (2013). Help seeking as a self-regulated learning strategy. In H. Bembenutty, T. J. Cleary, & A. Kitsantas (Ed.) Applications of self regulated learning across diverse disciplines: Attribute to Barry J. Zimmerman (pp. 237– 261). IAP: Charlotte, NC

Karabenick, S. A. & Dembo, M. H. (2011). Understanding and facilitating self-regulated help seeking. New Directions for Teaching and Learning, 126. https://doi.org/10.1002/tl.442

Karabenick, S. A. & Knapp, J. R. (1991). Relationship of academic help seeking to the use of learning strategies and other instrumental achievement behavior in college students. Journal of Educational Psychology, 83(2), 221-230. https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.2.221

Karabenick, S. A. (2006). Introduction. In S. A. Karabenick & R. S. Newman (Ed.) Help seeking in academic settings goals, groups and contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kessels, U. & Steinmayr, R. (2013). Macho-man in school: Toward the role of gender role self-concepts and help seeking in school performance. Learning and Individual Differences, 23, 234–240. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.09.013

Koç, C. (2014). Öğrenme sürecinde etkili yardım isteme: Bir öz düzenleme stratejisi. Electronic Journal of Social Sciences, 13(50), 139-160. https://doi.org/10.17755/esosder.59638

Koç, C. (2016). Yardım İsteme Ölçeği (YİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 1-17.

Martin, M. M. & Anderson, C. M. (1998). The cognitive flexibility scale: three validity studies. Communication Repots, 11, 1–9. https://doi.org/10.1080/08934219809367680

Martin, M. M. & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623–626. https://doi.org/10.2466/pr0.1995.76.2.623

Nelson-Le Gall, S. & Resnick, L. (1998). Help seeking, achievement motivation, and the social practice of intelligence in school. In S. A. Karabenick (Ed.) Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Nelson-Le Gall, S. (1981). Help-seeking: An understudied problem-solving skill in children. Developmental Review, 1(3), 224–246. https://doi.org/10.1016/0273-2297(81)90019-8

Newman, R. S. (1998). Adaptive help seeking: A role of social interaction in self-regulated learning. In S. A. Karabenick (Ed.) Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Newman, R. S. (2000). Social influences on the development of children’s adaptive help seeking: The role of parents, teachers, and peers. Developmental Review 20, 350–404. https://doi.org/10.1006/drev.1999.0502

Newman, R. S. (2003). When elementary school students are harassed by peers: A selfregulative perspective on help seeking. The Elementary School Journal, 103(4). https://doi.org/10.1086/499730

Newman, R. S. (2006). Students’ adaptive and nonadaptive help seeking in the classroom: Implications for the context of peer harassment. In S. A. Karabenick & R. S. Newman (Ed.) Help seeking in academic settings goals, groups and contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

On-Ying Hung, C. & Ka-Yee Loh, E. (2020), Examining the contribution of cognitive flexibility to metalinguistic skills and reading comprehension. Educational Psychology, 41(6), 712-729.

Orakçı, Ş. (2021). Exploring the relationships between cognitive flexibility, learner autonomy, and reflective thinking tendency. Thinking Skills and Creativity, 41, 100838. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100838

Ryan, A. M. & Shim, S. S. (2012). Changes in help seeking from peers during early adolescence: Associations with changes in achievement and perceptions of teachers. Journal of Educational Psychology, 104(4), 1122–1134. https://doi.org/10.1037/a0027696

Ryan, A. M., Pintrich, P. R. & Midgley, C. (2001). Avoiding seeking help in the classroom: Who and why?. Educational Psychology Review, 13(2). https://doi.org/10.1023/A:1009013420053

Sabonchi, M. (2019). Lise Öğrencilerinde Problem Çözme Becerileriyle, Öz Yeterlik ve Öz Düzenleme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.

Savchuk, B., Kondur, O., Rozlutska, G., Kohanovska, O., Matishak, M. & Bilavych, H. (2020). Formation of cognitive flexibility as a basic competence of the future teachers’ multicultural personality. Space and Culture, 8(3), 48-57. https://doi.org/10.20896/saci.vi0.1016

Schommer-Aikins, M. & Easter, M. K., (2018). Cognitive flexibility, procrastination, and need for closure linked to online self-directed learning among students from emerging markets, Proceedings of the ASBBS 25th Annual Conference 15-18 March,2018. Las Vegas, Nevada.

Schunk, D.H., (2009). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla. Muzaffer Şahin (Çev. Edit.). Nobel Yayıncılık

Spiro, R. J., Collins, B. P., Thota, J. J. & Feltovich, P. J. (2003). Cognitive flexibility theory: Hypermedia for complex learning, adaptive knowledge application, and experience acceleration. Educational Technology, 43(5), 5-10.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6. bs.) Boston: Pearson.

Toraman, Ç., Aytuğ Koşan A. M. & Yurdal, M.O. (2020). Tıp fakültesi öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeyleri, öğrenme yaklaşımları ve kullandıkları öğrenme stratejileri (Çanakkale Örneği). Tıp Eğitimi Dünyası, 19(57), 76-97. https://doi.org/10.25282/ted.589099

Üzümcü, B. & Müezzin, E. E. (2018). Öğretmenlerin bilişsel esneklik ve mesleki doyum düzeyinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 8-25. https://doi.org/10.19126/suje.325679

Valtonen, T., Hoang, N., Sointu, E. & Näykki, P. (2020). How pre-service teachers perceive their 21st-century skills and dispositions: A longitudinal perspective. Computers in Human Behaviors, 116, https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106643

Yaşar Ekici F., & Balcı S., (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişsel esneklik düzeyleri ve duygusal tepkisellik düzeylerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 9(1), 65-77.

Yıldız, M., & Eldeleklioglu, J. (2021). The relationship between decision-making and intolerance to uncertainty, cognitive flexibility and happiness. Eurasian Journal of Educational Research, 91, 39-60. https://doi.org/10.14689/ejer.2021.91.3

Yılmaz, M. T. (2015). Bireyin Gelişmesi. İ. Yalın (Edit.). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Zusho, A. & Barnett, P. A. (2011). Personal and contextual determinants of ethnically diverse female high school students’ patterns of academic help seeking and help avoidance in English and mathematics. Contemporary Educational Psychology, 36, 152–164. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2011.02.002

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Koç, C., & Mehdiyev, E. (2022). İngilizce Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklikleri ve Yardım İsteme Eğilimlerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 794–812. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363470

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri