Ortaokul Öğrencilerinde Oyun Bağımlılığı ile Sorumluluk Duygusu-Davranışı ve Sosyal Beceriler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363453

Anahtar Kelimeler:

Oyun Bağımlılığı- Sosyal Beceriler- Sorumluluk Duygusu- Sorumluluk Davranışı- Ortaokul Öğrencileri

Özet

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde oyun bağımlılığı ile sorumluluk duygusu-davranışı ve sosyal beceri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma 341 (%68.2) kız, 159 (%31.8) erkek olmak üzere toplam 500 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Değerlendirme Ölçeği (SSDÖ),  Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Sosyal Beceriler Ölçeği ve araştırmacının oluşturduğu kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler İlişkisiz Grup t Testi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi ve Çoklu Regresyon testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda oyun bağımlılığı ile sosyal beceri ve sorumluluk duygusu-davranışı arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Sorumluluk duygusu-davranışı ve sosyal beceriler arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Sorumluluk duygusu- davranışının oyun bağımlılığını anlamlı bir şekilde yordadığı, sosyal becerinin ise oyun bağımlılığını anlamlı bir şekilde yordamadığı tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, A., & Taş, İbrahim. (2022). Ortaokul Öğrencilerinde Oyun Bağımlılığı ile Sorumluluk Duygusu-Davranışı ve Sosyal Beceriler. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 716–731. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363453

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri