Okul Müdürlerinin Etik Davranışları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363440

Anahtar Kelimeler:

Okul Müdürü- Öğretmen- Etik- Örgütsel Güven

Özet

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin etik davranışları ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma nicel araştırmaya dayalı ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yalova’da görev yapan 427 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel güven algıları cinsiyete göre erkekler lehine anlamlı bir fark göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel güven algıları öğrenim durumuna, branşa, kıdeme ve öğretmen sayısına göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile etik liderlik arasında anlamlı bir sonuç olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan basit regresyon analizinde etik liderlik alt boyutlarının tamamının örgütsel güven düzeyinin anlamlı birer yordayıcısı oldukları görülmüştür. Okul müdürlerinin etik davranışları içselleştirmesine yönelik eğitimler alması önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Balıkçı, A. (2022). Okul Müdürlerinin Etik Davranışları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 610–626. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363440

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri