Boş Küme ve Venn Şeması Kavramlarına İlişkin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022363428

Anahtar Kelimeler:

Metafor- Venn Şeması- Boş Küme

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin boş küme ve Venn şeması kavramlarına ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilmiş 107 altıncı sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin metaforik algılarını tespit edebilmek için, “boş küme …’e benzer, çünkü…”, ve “Venn şeması …’e benzer, çünkü…” soruları yöneltilmiştir. Ardından öğrencilerin verdikleri cevaplara uygun resimler çizmeleri de istenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularında, boş küme kavramına yönelik öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun boş kümeyi “içi boş eşya” şeklinde algıladıkları ortaya çıkmıştır. Venn şeması kavramına yönelik öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar incelendiğinde ise öğrencilerin çoğunluğunun Venn şemasını “sınır” şeklinde algıladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları ve öğrencilerin metafor örneklerinin ders kitaplarındaki örneklerle benzerlikler taşıdığından hareketle ders kitaplarındaki örneklerin kavramsal öğrenmeyi ön plana çıkaracak örneklerden oluşturulması önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Soydan, A., & Yazıcı, N. (2022). Boş Küme ve Venn Şeması Kavramlarına İlişkin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(3), 855–873. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363428

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri