Okul Yöneticilerinin Duygusal ve Sosyal Zekâları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361372

Anahtar Kelimeler:

Duygusal zekâ- Sosyal zekâ- Dönüşümcü liderlik- Sürdürümcü liderlik- Serbestlik tanıyan liderlik

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin duygusal zekâ ve sosyal zekâ yeteneklerinin cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını, okul yöneticilerinin duygusal zekâ ve sosyal zekâ yeteneklerinin liderlik stillerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında WLEIS, Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği, Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Avcılar, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt ve Güngören İlçelerinde görev yapan 67 kadın ve 210 erkek olmak üzere toplam 277 eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Verilerin istatiksel analizinde bağımsız örneklemler için T testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi ve çok değişkenli doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, eğitim yöneticilerinin duygusal zekâ yeteneklerinin bütün olarak dönüşümcü liderlik stili ve serbestlik tanıyan liderlik stili puanlarını yordadığı, sürdürümcü liderlik stili puanlarını ise yordamadığı tespit edilmiştir. Duygusal zekâ yetenekleri dönüşümcü liderlik stilindeki toplam varyansın %36,7’sini ve serbestlik tanıyan liderlik stilindeki toplam varyansın %26,2’sini açıklamaktadır. Yine eğitim yöneticilerinin sosyal zekâ yeteneklerinin bütün olarak dönüşümcü liderlik stili, sürdürümcü liderlik stili ve serbestlik tanıyan liderlik stili puanlarını yordadığı tespit edilmiştir. Sosyal zekâ yetenekleri dönüşümcü liderlik stilindeki toplam varyansın %38,7’sini, sürdürümcü liderlik stilindeki toplam varyansın %15,6’sını ve serbestlik tanıyan liderlik stilindeki toplam varyansın %34,3’ünü açıklamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldız, B. B., Çelikceken, T. S., & Gülper, M. (2022). Okul Yöneticilerinin Duygusal ve Sosyal Zekâları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 233–251. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361372

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri