Öğretmenlerin Bakış Açısından Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Yeterliklerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361371

Anahtar Kelimeler:

Okul yöneticileri- Öğretimsel liderlik- Kişilik özellikleri

Özet

Bu çalışmada farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin bakış açısına göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeterliklerinin genel değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Tarama modeline göre desenlenen araştırmada,  alt amaçlar doğrultusunda hem tekil, hem de ilişkisel tarama gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2021 yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı okul türlerinde ve farklı branşlarda görev yapan 252 öğretmen katılmıştır. Araştırma soruları kapsamında okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeterliklerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistik kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin bakış açısına göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerilerine ilişkin davranışları ara sıra sergiledikleri görülmüştür. Ayrıca okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeterliklerine yönelik elde edilen bulguların öğretmenlerin cinsiyetleri ve kişilik özellikleri bakımından anlamlı bir şekilde farklılaştığı, buna karşılık öğretmenlerin eğitim durumu, çalıştığı okul türü, kıdem yılı, teknoloji okuryazarlık becerisi, akademik olarak kendini geliştirme çabası değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılığın gözlenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeterliklerini artırmaları için politika yapıcılar tarafından okul yöneticilerine yönelik yeni politikalar belirlenmesi önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Kiraz, Z. (2022). Öğretmenlerin Bakış Açısından Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 198–216. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361371

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri