Öğretmenlerin Sınıf İçi Gündelik Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361352

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen- Sınıf içi gündelik deneyim- Fenomenoloji

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin sınıf içi gündelik deneyimlerini irdelemek ve söz konusu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerle olan iletişim ve etkileşim, sınıf yönetimi süreçleri ve öğrenme ortamına ilişkin öğretmenlerin sınıf içi gündelik deneyimleri irdelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji deseni; verilerin toplanıp işlenmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışma grubu kamu okullarında görev yapan 5 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiş; öğretmenlerin sınıf içi gündelik deneyimlerine ilişkin düşünceleri tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin sınıf içi gündelik deneyimlerinde, olumlu sınıf ikliminin oluşmasında öğrencilerle olan iletişim ve etkileşime önemli ölçüde vurgu yapmışlar ve sınıf içi otorite kurmanın sınıf yönetimiyle yakından ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcılar, öğretmen öğrenci arasındaki mesafenin ilişkileri şekillendirici bir özelliğe sahip olduğunu ve istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen müdahalesinin sınırlı düzeyde olduğunu vurgulamışlardır. Buna ek olarak, öğrenciyle kurulan sağlıklı iletişimin öğrencinin kendini ifade edebilme becerisini geliştirdiği, öğretmenlerle öğrenciler arasında oluşturulan mesafenin karşılıklı saygıyı oluşturduğu ve olumlu sınıf ikliminin ortaya çıkmasına katkı sağladığı söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Selvitopu, A., & Köroğlu, G. (2022). Öğretmenlerin Sınıf İçi Gündelik Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 51–65. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361352

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri