Öğretmen Adaylarının Düşünme Becerileri: Yanal Düşünme ile Bilişsel Esneklik Arasındaki İlişki

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2022361326

Anahtar Kelimeler:

Yanal Düşünme Eğilimi- Bilişsel Esneklik- Öğretmen Adayı

Özet

Bireyin bir amaca ulaşabilmek için bilinçli bir şekilde düşünme kapasitesini ifade eden düşünme becerileri öğretmenlerin sınıf içinde karşılaşmış oldukları sorunlara alternatif çözüm yolları üretmeleri bakımından önem taşımaktadır. Bu araştırmada, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören adayların yanal düşünmeye yönelik eğilimleri ile bilişsel esneklik becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmada veriler Semerci (2016) tarafından geliştirilen Yanal Düşünme Eğilimi Ölçeği ile Sapmaz ve Doğan (2013) tarafından geliştirilen Bilişsel Esneklik Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 457 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizi sonucunda adayların yanal düşünme eğilimlerinin, cinsiyet, anabilim dalı, sınıf düzeyi ve ebeveynlerin öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri ile bilişsel esneklik becerileri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, öğretmen eğitiminde yanal düşünme eğitimine önem verilmesi öğretmen adaylarının bilişsel esneklik becerilerini geliştirmelerini destekleyecektir. Böylece, mesleğe başladıklarında karşılaştıkları farklı durumlarda alternatif çözüm yollarını kullanmalarına yardımcı olacaktır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-21

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin-Taşkın, Çiğdem, & Esen-Aygün, H. (2022). Öğretmen Adaylarının Düşünme Becerileri: Yanal Düşünme ile Bilişsel Esneklik Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 1–15. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361326

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri