Yazar Rehberi

Yaşadıkça Eğitim [YE] dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları ve derlemeleri kabul eden çift yönlü körleme (double blind peer review) hakemli akademik bir dergidir.

*Sisteme yüklenecek tüm aday makaleler isimsiz olmalıdır.

*ÖNEMLİ: Dergimize gönderilecek makalelerde izlenilen araştırma etiği'nin yöntem bölümünde belirtilmesi “etik kurul izni gerektiren çalışmalar" için talep edilen belge ve bilgilerin makale başvuru süreci ile birlikte editörlüğümüze beyan edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte araştırma etiği ilk/son sayfalarda belirtilmeli ve yöntemde detaylı bir şekilde verilmelidir. Detay için 2020 TR Dizin Değerlendirme Kriterlerini inceleyiniz.

*ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi otomasyon sistemine ORCID ID ile birlikte kaydedilmiş olması zorunluluktur. Bu, aday makale başvurusu yapan yazarın sorumluluğundadır. Değerlendirme sonrası yazar eklemesi ya da çıkarılması yapılmayacaktır. 

*ÖNEMLİ: Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek yed@iku.edu.tr adresine de gönderebilirsiniz. Detaylı bilgi için Yayın Dili adresini ziyaret ediniz.

*Yazar Rehberini İndiriniz

*Tam metin Türkçe makaleler için Makale Şablonunu indir

*Tam metin İngilizce makaleler için Makale Şablonunu indir

 Makalelerde Yazım Formatı:

Yaşadıkça Eğitim Dergisine gönderilecek çalışmaların ana metninin Palatino Linotype yazı stili, 10 punto, 1 satır aralığı, paragraflarda 0.63 girinti yapılmalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 pt boşluk bırakılmalıdır. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 stili kullanılır. Doğrudan alıntılar “tırnak içi” gösterim ile yazılmalıdır. Doğrudan alıntının 40 kelimeden uzun olması durumunda “tırnak içi” gösterimi kullanılmadan birer cm içeriden blok olarak, 8 punto ile ayrı bir paragraf şeklinde yazılmalıdır.

*Tam metni Türkçe olan aday makalelerden İngilizce geniş özet (Extended Abstract) istenmektedir.

Türkçe Başlık

Öz: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Palatino Linotype 8 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında olmalı.

Makalenin İngilizce Başlığı

Abstact: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Palatino Linotype 8 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında İngilizce metin olmalı.

Giriş: Araştırmanın amacı, önemi, kavramsal – kuramsal çerçevesi ve çalışmanın geneli hakkında bilgiler içerir.

Yöntem: Araştırmanın deseni, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama süreci, araştırma etiğinin sunulduğu bölümdür.

Bulgular: Araştırmada elde edilen verilerin ve bulguların sunulduğu ana bölümdür.

Sonuç ve Tartışma: Sonuç bulgulardan ulaşılan sonuçların aktarıldığı bölümdür. Tartışma ise konu ile ilgili yapılan başka çalışmalara ve varsa konu ile ilgili literatürdeki tartışmalara değinilen bölümdür.

Yazarların Beyanı: Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verildiği bölümdür.

Kaynaklar: Kaynaklar APA6 formatına göre yazılmalıdır.

Extended Abstract: Bu kısma 750-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet yazılmalıdır. Bu özet alt başlıklar (Introduction, Method, Results ve Conclusion) içermeli, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özet yeni bir sayfadan başlamalıdır.

TABLO ve ŞEKİL GÖSTERİMİ

Tablo gösterimi

Tablo 1. Tablo adları Palatino Linotype 8 punto, önce ve sonra 6 nk boşluk, tek satır aralığı

 Şekil gösterimi

Şekil adları Palatino Linotype 8 punto, önce ve sonra 6 nk boşluk, tek satır aralığı

Şekil 1. Şekil Adı, İlk Harfler Büyük, Palatino Linotype 8 punto, tek satır aralığı

ATIF ve KAYNAKLAR YAZIM KURALLARI

Yaşadıkça Eğitim Dergisine gönderilecek çalışmaların atıf ve kaynakça gösterimi APA 6 kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Makale içinde atıf yapılırken APA 6 kurallarına göre atıf yapılmalıdır. Birden fazla atıf yanyana kullanılıyorsa atıflar alfabetik sıraya göre verilmelidir. Örneğin atıf (Bitner,1994; Ekici, 2002; Kara ve Özden, 2005; Russell ve Hollander,1975; Yıldırım ve Çirkinoğlu, 2005) şeklinde verilmelidir.

Şencan, İ. ve Doğan, G. (Yay. haz.) (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları (2. bs.). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları.

Kaynakça Formatı hazırlarken MS Office Paragraf sekmesinden Girinti ve Aralıklar sekmesinde Özel kısmında Asılı yanındaki değer 1,25 cm; Satır Aralığı değeri tek, Aralık alt ve üst 6 nk olarak belirlenmeli, Hizalama iki yana yaslı olmalıdır.

Kaynakça Gösterimi:

Makaleler:

Soyad, A. (2017). Makalenin başlığı. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 1(1), 11-18.

Gömleksiz, M. N. & Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies8(7), 201-221.

Kitaplar:

Soyad, A. (2017). Kitap adı kitap adı. Şehir: Yayınevi

Buckingham, D. (2000). After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media. Cambridge: Polity.

Ören, T., Üney, T. & Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık

Editörlü Kitap Bölümü:

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. A. Editör, B. Editör ve C. Editör (Ed.), Kitap

başlığı (s. xxx-xxx) içinde. Yer: Yayıncı.

Wouters, P. (2014). The citation: From culture to infrastructure. B. Cronin ve C.R. Sugimoto (Ed.), Beyond bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact (s. 47-66) içinde. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Prout, A. & James, A. (2015). A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise and problems.  A. James & A. Prout (Ed.) Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood  (s.6-28) içinde. Newyork: Routledge

Birden fazla baskısı olan kitaplar:

Soyisim, İ. (1998). Danışma kaynağının başlığı (xx bs.) içinde. Yer bilgisi: Yayıncı.

Çeviri kitaplar:

Soyisim, İ. (2020). Kitabın başlığı (M.Toran, Çev.). Yer bilgisi: Yayıncı.

Ylinen, J. (2008). Stretching therapy: For sport and manual therapies (J. Nurmenniemi, Trans.). Edinburgh: Churchill Livingstone.

Rapor:

Yazar, A. A. (1998). Çalışmanın başlığı (Rapor No. xxx). Yer bilgisi: Yayıncı.

Yayımlanmamış Doktora ve Yüksek Lisans Tezi:

Soyad, A. (2017). Tez başlığı (Yayımlanmamış doktora tezi). Üniversite, Şehir.

Savahl, S. (2010). Ideological constructions of childhood (Yayımlanmamış doktora tezi). University of the Western Cape, Bellville.

Soyad, A. (2017). Tez başlığı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üniversite, Şehir.

Soyad, A. (2002). Türkiye’de eğitim alanında yapılan etkili çalışmalar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Kongre ve Sempozyum:

Sunan, A. A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında sunulan bildiri ya da poster, Yer bilgisi.

Toran, M. (2016, Nisan). Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterliklerinin incelenmesi: KKTC Örneği, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitimde Nitelik Arayışı, Antalya.

Elektronik Kaynak Gösterimi:

Soyad, A. (2017). Çalışmanın başlığı. 30 Ocak 2017 tarihinde www.journals.iku.edu.tr/yed.index.html adresinden erişildi.

National Association for the Education of Young Children [NAEYC](2009). NAEYC standarts for early childhood professional preparation programs. 28 Temmuz 2015 tarihinde https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/ProfPrepStandards09.pdf adresinden erişildi.

Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak Gösterimi:

Anonim. (2017). Bilginin alındığı sayfanın başlığı. 30 Ocak 2017 tarihinde www.journals.iku.edu.tr/yed.index.html adresinden erişildi.

DOI numarası olan elektronik kaynaklar:

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. & Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?. Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

DOI numarası olmayan elektronik kaynaklar:

Al, U. & Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. 30 Ocak 2017 tarihinde http://www.tk.org.tr/index.php/TK adresinden erişildi.

DOI numarası olmayan, başlığın İngilizce’ye çevrildiği basılı formattaki dergi makaleleri:

Al, U. & Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tez lerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.

Çevrimiçi ön yayın olarak geliştirilen (online first) DOI numarasına sahip dergi makaleleri:

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. & Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?. Scientometrics. Çevrimiçi ön yayın. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

Kurumsal bir arşivden erişilmiş yayın aşamasında olan makale:

Bauer, J., Leydesdorff, L. & Bornmann, L. (basım aşamasında). Highly-cited papers in Library and Information Science (LIS): Authors, institutions, and network structures. Journal of the Association for Information Science and Technology. 30 Ocak 2017 tarihinde http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1504/1504.02576.pdf adresinden erişildi. 

Popüler dergi yazısı:

Semercioğlu, C. (2015, Haziran). Sıradanlığın rayihası. Sabit Fikir, 52, 38-39.

Çevrimiçi popüler dergi yazısı:

Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age. D-Lib Magazine, 12(4). 30 Ocak 2017 tarihinde http://www.dlib.org/dlib.html adresinden erişildi. 

Gazete yazısı:

Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ notları. Cumhuriyet, s. 13.

Resmi Gazete:

Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). 30 Ocak 2017 tarihinde http://xxxx adresinden erişildi.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2017, 6 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 29940 (Mükerrer)).30 Ocak 2017 tarihinde  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm adresinden erişildi.

Sadece elektronik sürümü olan kitap:

O’Keefe, E. (t.y.). Egoism & the crisis in Western values. 30 Ocak 2017 tarihinde http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 adresinden erişildi.

Çok ciltli bir eserdeki birkaç bölüm:

Cronin, B. (Ed.). (2000-2011). Annual Review of Information Science and Technology (Cilt 34-40). Medford, NJ: Information Today, Inc.

Sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulmuş yazarı belli olan raporlar:

Farmer, L. & Stricevic, I. (2011). Using research to promote literacy and reading in libraries: Guidelines for librarians (IFLA Professional Report No.125). The International Federation of Library Associations and Institutions web sitesinden erişildi: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professionalreport/ 125.pdf

Çevrimiçi erişilen konferans bildiri özü/özeti:

Çınar, M., Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 30 Ocak 2017 tarihindehttp://ab2015.anadolu.edu.tr /index.php?menu=5&submenu=27 adresinden erişildi.

Kitap formatında yayımlanan bildiriler:

Schneider, R. (2013). Research data literacy. S. Kurbanoğlu ve diğerleri (Ed.), Communications in Computer and Information Science: Vol. 397. Worldwide Communalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice (s. 134-140) içinde. Cham, İsviçre: Springer. doi:10.1007/978-3-319-03919-0

Web’de yer alan yüksek lisans ya da doktora tezi:

Tonta, Y. A. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs (Doktora tezi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley). 30 Ocak 2017 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar /phd/ickapak.html adresinden erişildi.