Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri

  • Ece Emre Müezzin Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • Alim Kaya Mersin Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Uyum, Psikolojik yardım arama tutumu, Üniversite öğrencisi

Özet

Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören KKTC’li ve T.C.’li üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyum ve psikolojik yardım aramaya ilişkin görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, çalışma grubu 16’sı (8 kadın, 8 erkek) T.C. uyruklu ve 16’sı (8 kadın, 8 erkek) KKTC uyruklu lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Dört farklı görüşme formu kullanılan araştırmada, öğrencilerin üniversiteye gelme kararları, üniversitede yaşamış oldukları uyum sorunları, uyum sorunlarıyla baş etme stratejileri, ailelerinin yanında veya ayrı eğitim almaları, üniversiteye aidiyet duyguları ve psikolojik yardım aramaları ile ilgili görüşleri alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda kendi ailelerinin yanında eğitim alan KKTC’li öğrencilerin ailesinden ayrı eğitim alan T.C.’li öğrencilere göre ailesinden çok kendi kararı ile bulunduğu üniversitede eğitim aldığı sonucuna varılmıştır. KKTC’li öğrencilerin daha çok arkadaş edinmek T.C.’li öğrencilerin ise ailelerinden ayrı kalmış olmak gibi uyum sıkıntılarının olduğu anlaşılmıştır. KKTC’li ve T.C.’li öğrencilerin uyum sıkıntıları ile ilgili baş etme stratejisi olarak ailelerinden destek aldıkları sonucu çıkarılmıştır. KKTC’li öğrencilerin çoğu ailelerinin yanında eğitim almaktan memnun olduklarını belirtirken T.C.’li öğrencilerin ailelerinden ayrı eğitim aldıkları için memnun oldukları sonucuna varılmıştır. KKTC’li ve T.C.’li öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitim alınan üniversiteye kendilerini ait hissettikleri sonucu ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür dahilinde tartışılmış, ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2018-08-09
Nasıl Atıf Yapılır
Emre Müezzin, E., & Kaya, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 69-90. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/72
Bölüm
Araştırma Makaleleri