Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi

  • Şeyda Gül Atatürk Üniversitesi
  • Meryem Konu Atatürk Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Yaşam temelli probleme dayalı öğretim, Sindirim sistemi, Dolaşım sistemi

Özet

Bu çalışmanın amacı Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim’ in “Sindirim Sistemi” ve “Dolaşım Sistemi” ünitelerinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Sindirim Sistemi Başarı Testi (SSBT) ve Dolaşım Sistemi Başarı Testi (DSBT)’nden yararlanılmıştır. Ayrıca deney grubundan gönüllü olarak belirlenen 18 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Erzurum il merkezindeki bir ortaöğretim kurumunun 11. sınıflarında öğrenim gören toplam 106 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, grupların uygulama sonrasında her iki başarı testine ait son test puanlarında artış olduğu görülmüştür. Bununla beraber SSBT’ne ait bulgular öğrencilerin son test puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koymuştur. DSBT’ne ait bulgular incelendiğinde ise gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında öğrenciler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde öğrencilerin YTPDÖ uygulamalarına yönelik çoğunlukla olumlu görüş belirtmelerine rağmen bazı konularda yöntemin dezavantajlı olduğu noktalar da belirlenmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2018-08-09
Nasıl Atıf Yapılır
Gül, Şeyda, & Konu, M. (2018). Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 45-68. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/71
Bölüm
Araştırma Makaleleri