Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri

  • İzzet Kaplan Gazi Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Sınıf/ders denetimi, Denetim sistemi, Maarif müfettişi, Okul müdürü

Özet

Bu çalışma, maarif müfettişlerinin sınıf/ders denetimi görevinin kaldırılmasına ilişkin maarif müfettişlerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemi ile seçilen Ankara ilinde görev yapan 24 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak bir adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış, uzman görüşüne sunulduktan sonra ön uygulamalar gerçekleştirilmiş, daha sonra asıl görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Bulgular; Maarif müfettişleri, ders denetimi görevlerinin üzerinden alınmasından sonra; sistemin denetimsiz kaldığı, denetim bütünlüğünün kaybolduğu, öğrenci kazanımlarının izlenemediği, öğretmen performansının izlenemediği, sınıfta ne yapıldığının bilinmediği, okul müdürlerinin ders denetiminde sübjektif davranışlar göstereceği ve okul müdürlerinin ders denetimi konusunda yeterliklerinin bulunmadığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Katılımcılara göre; Sınıf/ders denetiminin maarif müfettişleri tarafından yapılması uygulamasına geri dönülmelidir. Katılımcı müfettişlerin ağırlıklı görüşü, sınıf/ders denetiminin uzman kişiler tarafından yapılmasının sisteme olumlu katkı getireceği yönündedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2016-05-08
Nasıl Atıf Yapılır
Kaplan, İzzet. (2016). Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 30(1), 43-60. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/48
Bölüm
Araştırma Makaleleri