Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Kaynaşıklık Üzerine Sistematik Bir Analiz

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları, Kaynaşıklık, Yatay Kaynaşıklık, Dikey Kaynaşıklık, Sosyal Bilgiler Öğretimi

Özet

Öğretim programlarında öğrenci gelişimini bütüncül bir şekilde ele almayı ve öğrenmelerin transferini sağlayan kaynaşıklık, Türkiye’de henüz yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada 2018 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarının (SBDÖP) yatay ve dikey kaynaşıklık açısından çözümlenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi türündeki çalışmada, ilgili alanyazından yararlanılarak oluşturulan ve uzman görüşleriyle iyileştirilen kılavuz sorular kullanılmıştır. Bulgular, SBDÖP’nin yatay kaynaşıklık açısından (disiplinlerarası özellik gösterme, aynı sınıf düzeyindeki diğer derslerle ilişkilendirme ve bütünleşme) başarılı olamadığını göstermektedir. Programda disiplinlerarası olma özelliğinin kısmen karşılandığı, diğer derslerle ilişkilerin belirli kazanım/öğrenme alanlarıyla sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Dikey kaynaşıklıkta, farklı sınıf düzeylerinde tekrar (devam) eden kazanım, beceri, değer, öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme yaklaşımı bulunmadığından, sürekliliğin zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınıf seviyesi ilerledikçe üst düzey düşünme becerilerine doğru (çözümleme, yaratma, değerlendirme) ilerleme görülememiş tüm sınıflarda alt düzey bilişsel becerilere odaklanıldığı ortaya çıkmıştır. Kademeler arası kaynaşıklıkta, ilkokuldan ortaokula doğru gidildikçe öğrenme/öğretme yaklaşımında süreklilik sağlanmasa da kavram, beceri ve değerler arasında tutarlılık olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, SBDÖP yatay ve dikey kaynaşıklık açısından güçlendirilmelidir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Abbott, M. G. (2005). Articulation: Challenges and solutions. Russian Language Journal, 55(180/182), 189-192.

Adeyemi, B., & Onigiobi, O. (2020). Re-examining social studies curriculum in Nigeria: Issues and challenges confronting the all-round development of 21st century learners. Journal of African Social Studies (JASS), 1(2), 12-19.

Akpınar, M., & Kaymakçı, S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 605-626.

Aladağ, E., & Şahinkaya, N. (2013). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler ve matematik derslerinin ilişkilendirilmesine yönelik görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 157-176.

Alexson, R. G., & Kemnitz, C. P. (2003, Mart 5-8). Curriculum articulation and transitioning student success: Where are we going wrong and what lessons have we learned? [Rapor]. Annual Meeting of the Association of American Geographers, New Orleans, LA. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED477597.pdf

Alleman, J., & Brophy, J. (1993). Is curriculum integration a boon or a threat to social studies? Social Education, 57(6), 305-309.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D.R. (2001). (Eds). A taxonomy for learning teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, Longman.

Ata, B. (2009). Sosyal bilgiler ünitesi kavramı üzerine bazı düşünceler. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-1. Pegem Akademi.

Aybek, Ö. G. B. (2001). İlköğretim 4 sınıf sosyal bilgiler dersi öğretiminin sosyal ve diğer bilimlerle ilişkisinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(7), 34-48.

Banks, James. A., & Banks, Cherry A. (1999) Teaching strategies for the social studies: Decision making and citizen action, (5th ed.). Longman.

Barr, H. (2000). Designing and developing a constructivist national social studies curriculum: An example from New Zealand. Citizenship, Social and Economics Education, 4(1), 47-56.

Barr, R. D., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1978). The nature of social studies. ECT Publications.

Baysal, H., Yedigöz Kara, Z., & Bümen, N. T. (2022). İngilizce dersi öğretim programlarında kaynaşıklık: Temel eğitimden ortaöğretime sistematik bir analiz. Eğitim ve Bilim, 47(209), 381-412. https://doi.org/10.15390/EB.2022.10735

Bolinger, K., & Warren, W. J. (2007). Methods practiced in social studies ınstruction: a review of public school teachers' strategies. International Journal of Social Education, 22(1), 68-84.

Brant, J., Chapman, A., & Isaacs, T. (2016). International instructional systems: Social studies. The Curriculum Journal, 27(1), 62-79. https://doi.org/10.1080/09585176.2015.1134340

Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

Büyükalan Filiz S., & Baysal, S. B. (2019). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-253. https://doi.org/10.17679/inuefd.435796

Byrnes, H. (1990). Priority: Curriculum addressing curriculum articulation in the nineties: A proposal. Foreign Language Annals, 23(4), 281-292.

Canlıer, D., & Bümen, N.T. (2018). Yabancı dil ağırlıklı beşinci sınıf İngilizce dersi öğretim programının program tasarım ilkeleri açısından analizi. S. Dinçer. (Ed.). Değişen Dünyada Eğitim (ss. 161-177) içinde. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786052412480.12

Chiodo, J. J., & Byford, J. (2004). Do they really dislike social studies? A study of middle school and high school students. Journal of social studies Research, 28(1), 16.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). Taylor & Francis Group.

Creswell, J. (2016). Geçerlik ve değerlendirme standartları. M. Bütün ve S.B. (Ed.). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (ss. 243-267) içinde. Siyasal Kitabevi.

Çatak, M. (2015). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitim programlarının incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 62(62), 69-94. https://doi.org/10.17753/Ekev425

Çelikkaya, T. Karakuş, U., & Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57-76.

Çelikkaya, T., & Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758.

Çetin, T., & Aydemir, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde tasarım etkinliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi: Elektronik yüzyıl ünitesi örneği. Electronic Turkish Studies, 13(11), 445-466. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13066

Çiydem, E., & Kaymakçı, S. (2021). Türkiye’de sosyal bilgiler dersinin yönelimi üzerine bir değerlendirme. İnsan ve İnsan, 8(27), 179-207. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.818742

Çoban, O., & Akşit, İ. (2018). 2005 ve 2017 sosyal bilgiler öğretim programlarının öğrenme alanı, kazanım, kavram, değer ve beceri boyutları açısından karşılaştırılması/ Comparison of 2005 and 2017 social studies curriculum in terms of learning area, acquisition, concept, value and skill. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 479-505. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1395

DeMott, J. (1999). Articulation eases stressful school transitions. The Education Digest, 65(3), 46-49.

Doğanay, A. (2002). Sosyal bilgiler öğretimi. C. Öztürk & D. Dilek (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (ss. 15-46) içinde. Pegem Akademi.

Durdi, M., & Erdamar, G. (2020). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(1), 193-218. https://dergipark.org.tr/en/pub/etad/issue/55359/731932

Eker, C., & Kuuk, Ö. (2020). 5. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan kazanımların güncelleştirilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi, Turkish Studies - Education, 15(1), 113-125. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30253

Eker, S. (2020). 2005 sosyal bilgiler öğretim programı ile 2018 sosyal bilgiler öğretim programının karşılaştırmalı analizi. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 86-103.

Elbih, R. N., Ciccone, M., & Sullivan, B. (2021). Through the lens of social studies, what has changed for refugees to the U.S. since the COVID-19 pandemic began? An inquiry lesson for secondary education, The Social Studies, 112(5), 247-262. https://doi.org/10.1080/00377996.2021.1902919

Fraenkel, J. R. (1981). The relationship between moral thought and moral action: Implications for social studies education. Theory & Research in Social Education, 9(2), 39-54.

Geçitli, E., & Bümen, N.T. (2020). İlkokul ve ortaokulda bilişim teknolojileri alanında yer alan derslerin öğretim programları üzerine bir analiz: 1998-2018. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(4), 1912-1934. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.58249-627376

Georgiou, Y., Hadjichambis, A. C., & Hadjichambi, D. (2021). Teachers’ perceptions on environmental citizenship: A systematic review of the literature. Sustainability, 13(5), 2622. https://doi.org/10.3390/su13052622

Gibbs, B. C. (2014). Reconfiguring Bruner: Compressing the spiral curriculum. Phi Delta Kappan, 95(7), 41-44. https://doi.org/10.1177/003172171409500710

Gibson, S. (2012). " Why Do We Learn This Stuff"? Students' Views on the Purpose of Social Studies. Canadian Social Studies, 45(1), 43-58.

Göksu, M. M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih konularının öğretimine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(5), 1946-1955. https://doi.org/10.24106/kefdergi.4039

Gözütok, F. D., & Alkın, S. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin programdaki ara disiplin yaklaşımına ilişkin görüşleri. International Conference on Educational Sciences ICES08 (ss. 839-853) içinde. Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. Jossey-Bass.

Gültekin, M., & Burak, D. (2019). 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının Bloom ve Revize Bloom taksonomilerine göre incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 121-140. https://doi.org/10.31834/kilissbd.597408

Gültekin, M., Bayır, Ö. G., & Göz, N. L. (2013). 2004 sosyal bilgiler öğretim programında yeni anlayışlar: 1998 öğretim programından farklılıkları açısından bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 24-49.

Habertürk, (2017). PISA Direktörü Andreas Schleicher: Öğrettikleriniz artık gereksiz. https://www.haberturk.com/pisa-direktoru-andreas-schleicher-ogrettikleriniz-artik-gereksiz-1711035

Hanaylı, G., Öztürk, A. A., Baysan, S., & Vural, R. (2020). Sosyal bilgilerin doğası, anlamı ve nasıl öğretildiği üzerine bir durum çalışması: öğretmen görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 210-238. https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/55426/740833

Haulle, E., & Kabelege, E. (2021). Relevance and Quality of Textbooks Used in Primary Education in Tanzania: A Case of Social Studies Textbooks. Contemporary Education Dialogue, 18(1), 12-28. https://doi.org/10.1177/0973184920962702

Hewitt, T. W. (2006). Understanding and shaping curriculum: What we teach and why (first ed.). Sage Publications.

Hough, D. L. (1989). Vertical articulation for the middle grades. Riverside: California Educational Research Cooperative. ERIC Database. (ED315896)

Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation, https://eric.ed.gov/?id=ed316506

Jorgensen, C.G. (2014). Social studies curriculum migration. E.W. Ross (Eds.) The social studies curriculum: Purposes, problems and possibilities (pp.3-23) içinde. Suny Press

Kaçar, H., & Kaçar, M. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğretmenlerinin dördüncü sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 182-196. https://doi.org/10.16991/INESJOURNAL.283

Kalaycı, N., & Baysal, S. B. (2020). Sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (2005-2017-2018). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 106-129. https://doi.org/10.32709/akusosbil.544022

Kan, Ç. (2010). ABD ve Türkiye’de sosyal bilgilerin tarihsel gelişimi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 30(2) 663-672.

Karadeniz, O., & Ulusoy, M. (2015). 4+ 4+ 4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler eğitiminde ortaya çıkan kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 99-108.

Karakuş, M., Türkkan, B. T., & Karakuş, F. (2017). Fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin disiplinlerarası yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Ilkogretim Online, 16(2), 509-524. http://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304714

Kaya, E., Eryılmaz, Ö., Gezer, U., Ekici, M., & Kapan, E. (2015). Öğretmenlerin on iki yıllık zorunlu eğitimin (4+ 4+ 4) sosyal bilgiler dersine yansımalarına ilişkin algıları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(2), 54-93. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/1533/18781

Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında ilişkilendirmeler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 273-304.

Keçe, M., & Merey, Z. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1),110-139.

Lange, D. L. (1988). Articulation: A resolvable problem. ERIC Database. (ED292334)

LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60.

Lee, J. K. (2002). Digital history in the history/social studies classroom. The history teacher, 35(4), 503-517.

Lord, G., & Isabelli, C. (2014). Program articulation and management. In M. Lacorte (Ed.), The Routledge handbook of Hispanic applied linguistics (s. 150-167). Routledge.

Manson, G., Ochoa, A., Marker, G., & Tucker, J. (1971). Social studies curriculum guidelines. National Council for the Socıal Studies, pp. 853-869.

Mensah, R. O. (2020). Pedagogical analysis of teaching social studies: an empirical literature review. Journal of Humanities and Social Sciences 3(2), 66-76. https://doi.org/10.33140/JHSS.03.02.01

Michaelis, J. U., & Garcia, J. (1996). Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction (11th ed.). Allyn and Bacon.

Miles, M. B., & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6, ve 7. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programı (İlkokul 4. sınıf). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018c). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018d). Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018e). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı (Ortaokul 5 ve 6. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018f). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018g). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018h). İngilizce dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7.sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Milli Eğitim Bakanlığı. (2019a). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Mindivanlı Akdoğan, E., & Ceylan, Y. (2021). 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitabının Krathwohl taksonomisi’ne göre incelenmesi. Milli Eğitim. 50(229), 493-521. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/60215/874873

Mustika, M., & Nurbayani, S. (2018). Lgbt existence in indonesian youth, what is the role of social studies in counteracting lgbt behavior?: A review of the literature. The 3rd International Seminar on Social Studies and History Education (ISSSHE), 114-123.

Mutch, C. (1998). Current perceptions of the new social studies curriculum in New Zealand. Citizenship, Social and Economics Education, 3(2), 65-79.

Myers, J. P. (2006). Rethinking the social studies curriculum in the context of globalization: Education for global citizenship in the US. Theory & Research in Social Education, 34(3), 370-394.

O'Brien, J. L., & Smith, J. M. (2011). Elementary education students’ perceptions of “good” citizenship. Journal of Social Studies Education Research, 2(1), 21-36.

Ocak, G., & Karakuyu, A. (2021). The evaluation of the social studies curriculum in Turkey: the guiding principle of balance. European Journal of Educational Sciences, 8(2), 68-84. http://dx.doi.org/10.19044/ejes.v8no2a68

Oğuz Haçat, S., & Demir, F. B. (2018). Sosyal bilim disiplinlerine göre 2005 ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki kazanımların değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2 (2), 27-56. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/614825

Orlowski, P. (2014). Social studies and civil society: Making the case to take on neoliberalism. In Education, 20(1), 3–24.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, principles and issues (8th ed.). Pearson Education.

Önlen, M., Tatan, M., & İbret, B.Ü. (2020). 2005-2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programı 5, 6 ve 7. sınıf kazanımlarının yenilenen Bloom taksonomisine göre karşılaştırmalı analizi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(1), 1-13. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1131994

Özçelik, D. A. (2014). Eğitim programları ve öğretim. Pegem Akademi.

Özdemir, S. M., Altıok, S., & Baki, N. (2015). Bloom’un yenilenmiş taksomomisine göre sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(3), 363-375.

Öztürk, C., & Kafadar, T. (2020). 2018 sosyal bilgiler öğretim programının değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 112-126. https://doi.org/10.24315/tred.550508

Pass, S. (2007). A classroom discipline plan that teaches democracy. Issues in teacher education, 16(1), 75-89.

Patton, M. Q. (2014). Nitel analizin kalitesinin ve inanılırlığının artırılması. M., Bütün ve S.B., Demir (Ed.). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (ss. 541-589) içinde. Pegem Akademi.

Pinar, W. F., W. M. Reynolds, P. Slattery, & P. M. Taubman. (2004). Understanding curriculum: An introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses, (5th ed). Peter Lang Publishing.

Rosenberg, A. R. (2020). Social studies in early childhood education and care: A scoping review focusing on diversity. Contemporary Issues in Early Childhood, 21(4), 312-324. https://doi.org/10.1177/1463949120953911

Sağlam, H. İ., & Hayal, M. A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin "İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi" dersinin ilkokul 4. sınıfta yer almasına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 207-217.

Savage, T. V., & Armstrong, D. G. (1996). Effective teaching in elementary social studies. Prentice Hall.

Schmeichel, M. (2011). Feminism, neoliberalism, and social studies. Theory & Research in Social Education, 39(1), 6-31.

Smith, B. O., Stanley, W. O., & Shores, J. H. (1957). Fundamentals of curriculum. Revised Edition. World Book Company: Yonkers-on-Hudson, NY.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage.

Tambiyi, R. F., Adeniji, B., & Anyanwu, K. C. (2021). The role of social studies education in curbing vote buying and selling for sustainable democracy in Zaria Kaduna State, Nigeria. FUDMA Journal of Educational Foundations (FUJEF), 4(1), 191-200. http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/fujef/article/view/2462/0

Tangülü, Z., & Çıdaçı, T. (2014). Ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler dersine giren branş öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 227-242.

Taş, H., & Kıroğlu, K. (2018). 2017 ilkokul sosyal bilgiler dersi öğretim programı'nın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ilkogretim Online, 17(2), 697-716. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.85927

Thornton, S. J. (2003). Silence on gays and lesbians in social studies curriculum. Social Education, 67(4), 226-230. https://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/6704/6704226.pdf

Turan, R. (2021). Türkiye’de yapılandırmacı yaklaşıma geçişin ilköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında tarih öğretimi üzerindeki etkileri (1998-2018). Kesit Akademi Dergisi, 7 (29), 153-187. http://dx.doi.org/10.29228/kesit.54085

Turan, S. (2019). 2018 sosyal bilgiler öğretim programının disiplinlerarası yapısının incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 2(2), 166-190. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jirss/issue/50816/629426

Turan, S., Avcı, E. K., & Faiz, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin disiplinlerarası yaklaşıma yönelik görüşleri. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 6(1), 141-163. https://doi.org/10.32570/ijofe.725951

Tyler, R. (1969). Basic principles of curriculum and ınstruction. Ohio State University.

Yaylak, E. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim yöntem ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 187-205. https://doi.org/10.31592/aeusbed.621664

Yazıcılar, Ü., & Bümen, N.T. (2017). 2005, 2011 ve 2013 Yıllarında uygulamaya koyulan lise matematik dersi öğretim programları üzerine bir analiz. Ö. Demirel & S. Dinçer. (Ed.). Küreselleşen Dünyada Eğitim (s. 139-165) içinde. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786053188407.09

Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 89-94.

Yıldırım, A., & Şimsek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Yılmaz, K., & Kaya, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısı ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 73-95.

Yin, R. K. (1994). Discovering the future of the case study: Method in evaluation research. Evaluation practice, 15(3), 283-290.

Yücel, E., Dimici, K., Yıldız, B., & Bümen, N.T. (2017). Son 15 yılda yayımlanan ilk ve ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programları üzerine bir analiz. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 702-737. https://doi.org/10.12984/egeefd.305922

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Bahar, Y., & Bümen, N. (2022). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Kaynaşıklık Üzerine Sistematik Bir Analiz. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 520-554. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362430
Bölüm
Araştırma Makaleleri