Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Dersinde Stop-Motion Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Anahtar Kelimeler: Aday Sınıf Öğretmeni, Öğretim Teknolojileri, Stop-Motion

Özet

Bu araştırma sınıf öğretmen adaylarının eğitim-öğretimde teknolojiyi kullanabilme ve öğretim amaçlı teknolojik materyal hazırlayabilme konusunda, stop-motion uygulamalarına ilişkin görüşlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma nitel araştırma paradigmasında düzenlenip, temel nitel araştırma modeline göre desenlemiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen görüş formu ile toplanmıştır. Veriler uygulama süreci sonrasında öğretmen adayları ile yapılan yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır.  Sonrasında betimsel analizi yapılarak frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma 2019-2020 öğretim yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı 2. sınıfında öğrenim gören 24 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları stop-motion uygulamalarında grup halinde çalışmayı öğretme, öğrenme yeterliliği sağlama, düşünceleri birleştirme, iş birliği sağlama, farklı fikir oluşturma, sorumluluk alma, kalıcı öğreneme sağlama, ortak karar verebilme, hatalarını fark etme, konuyu daha iyi anlama, araştırma yapma gibi temalar çerçevesinde olumlu görüş belirtmişlerdir. Kadın katılımcılar stop-motion hazırlarken erkeklerden daha çok sorun yaşadıklarını belirmişlerdir. En çok karşılaştıkları sorunlar; ses ve görseli birleştirmede, resimlerin uyumu, fotoğrafların birleştirme, fotoğrafların netliği ve teknik sorunlar, fotoğrafların çokluğu, belirli bir düzene sokamama, konu bulmakta sorun ve kazanımlara uyum sağlayamama olmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Abraham, M. R., Grzybowski. E. B., Renner. J. W., & Marek. E.A. (1992) Understanding and misunderstandings of eight graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120. https://doi.org/10.1002/tea.3660290203

Akaygün, S. & Jones, L.L. (2013). Araştırmaya dayalı tasarım ve sıvı-buhar dengesi simülasyonunun geliştirilmesi. Kimya Eğitimi Araştırma ve Uygulama, 14 (3), 324–344. https://doi.org/10.1039/C3RP00002H.

Albers, K. (2017). Animation from concept to production: Chapter: Stop Motion. eBook. 1st Edition. https://doi.org/10.1201/b22170

Atalay, N., & Belet Boyacı, Ş. (2019). Fen bilimleri dersinde öğrencilerin öğrenme ve yenilik becerilerinin geliştirilmesinde yavaşlama uygulaması. Uluslararası Elektronik İlköğretim Dergisi, 11(5), 507–518.

Avons, S. (1998). Serial item recognition of novel visual patterns. Journal of Psychology ,89, 284-301. https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1998.tb02685.x

Brown, J., Murcia, K., & Hackling, M. (2013). Slowmation: A multimodal strategy for engaging children with primary science. Teaching Science: Australian Science Teachers Journal, 59, 14–20.

Chandra, Y., & Shang, L. (2019). Qualitative research using R: A systematic approach. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3170-1

Clark, B. (2002). Growing up gifted. Developing the potential of children at home and at school. Prentice Hall.

Colella, V. (2000). Participatory simulations: Building collaborative understanding through immersive dynamic modelling. Journal of the Learning Sciences 9(4), 471–500. https://doi.org/10.1207/S15327809JLS0904_4

Çalışkan, S. (2002). Uzaktan eğitim web sitelerinde animasyon kullanımı. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Web Sitesi: "http://aof20.anadolu.edu.tr", Eskişehir.

Driver,R., Rushworth,P., Squires,A. & Wood-Robinson,V.(1994). Making Sense of Secondary Science: Support material for teachers. Routledge.

Edelson, P. & Pittman, V.V. (2001). E-Learning in the United States: New directions and opportunities for university continuing education. Indian Journal of Open Learning, 10(2), 123-134. Indira Gandhi National Open University. https://www.learntechlib.org/p/93608/.

Edwita, D. S., Nuraini, S., Rihatno, T., Sudrajat, A., & Arita Marini, A. (2019). Six years old elementary school student character enhancement through implementation of character building based on stop motion animation. International Journal of Advanced Science and Technology 29, (8). 103-109.

Eggen, P., & Kauchak, D. (2004) Educational psychology: Windows, classrooms. Pearson Prentice Hall.

Fer, S. (2009). Öğretim tasarımı. Anı.

Genç, M. (2019). Views of teacher candidates about slowmation: Biology units sample. Education and Information Technologies, 24(2), 1015-1034. https://doi.org/10.1007/s10639-018-9817-0

Hoban, G., & Nielsen, W. (2013). Learning science through designing and making a narrated stop-motion animation: A case study of preservice teachers’ conceptual change with slowmation. International Journal of Science Education, 35(1), 119-146. https://doi.org/10.1080/09500693.2012.670286

Hoban, G., Loughran, J., & Nielsen, W. (2011). Slowmation: Preservice elementary teachers representing science knowledge through creating multimodal digital animations. Journal of research in science teaching, 48(9), 985-1009. https://doi.org/10.1002/tea.20436

Kazancı, Z. (2019). Geleneksel Türk çocuk oyunlarının stop motion animasyonları ile öğretilmesi: Bir yöntem önerisi ve öğrenci görüşleri. International Journal of Educational Spectrum, 1 (2), 131-151.

Keast, S., & Cooper, R. (2015). Developing pedagogical knowledge of pre-service science teachers using slowmation as a shared experience. In G. Hoban, W. Nielsen, & A. Shepherd (Eds.), Fen Eğitiminde Öğrenci Tarafından Oluşturulan Dijital Medya: İçeriği Öğrenmek, Açıklamak ve İletmek (1. baskı, s. 151-165). Routledge.

Merriam, S. B. (2014). Qualitative research: A guide to design and implementation. Wiley.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.

Mills, R., Tomas, L., Whiteford, C., & Lewthwaite, B. (2020). Developing middle school students’ interest in learning science and geology through Slowmation. Research in Science Education, 50(4), 1501-1520. https://doi.org/10.1007/s11165-018-9741-8.

Najjar, L. J. (1996). The effects of multimedia and elaborative encoding on learning (Technical Report GIT-GVU-96-05). https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/3491/96-05.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

Nielsen, W., & Hoban, G. (2015). Designing a digital teaching resource to explain phases of the moon: A case study of preservice elementary teachers making a Slowmation. Journal of Research in Science Teaching, 52(9), 1207–1233. https://doi.org/10.1002/tea.21242.

O'Byrne, I., Radakovic, N., Hunter-Doniger, T., Fox, M., Kern, R., & Parnell, S. (2018). Designing spaces for creativity and divergent thinking: Pre-service teachers creating stop motion animation on tablets. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 6(2), 182-199.

Paige, K., Bentley, B., & Dobson, S. (2016). Slowmation: An innovative twenty-first century teaching and learning tool for science and mathematics pre-service teachers. The Australian Journal of Teacher Education, 41, 1–15. https://doi.org/10.14221/ajte.2016v41n2.1.

Purves, B. (2010). Basics animation 04: Stop-motion (Vol. 4). Ava Publishing.

Rihatno, T., Safitri, D., Nuraini, S., Marini, A., Ferdi Fauzan Putra, Z. E., & Wahyudi, A. (2020). The Development Of Character Education Model Using Stop Motion Animation For Elementary School Students In Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8), 103-109.

Roschelle, J., Kaput, J. J., & Stroup, W. (2000). Simcalc: Accelerating student engagement with the mathematics of change. In M. J. Jacobsen & R. B. Kozma (Eds.), Innovations in science and mathematics education: Advanced designs for technologies of learning (pp. 47-75). Lawrence Earlbaum Associates.

Sadler, P. M., Gould, R., Brecher, K., & Hoffman, B. (2000). Astronomical experiences using internet-accessible remote instrumentation (Ed. Michael J. Jacobson, Robert B. Kozma). Innovations in science and mathematics education: Advanced designs for technologies and learning, 287-320. Routledge.

Sanalan, V. A., & Arif Altun, A., (2002). Bir veri tabanı uygulaması olarak elektronik portfolyo. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 11-21.

Sarı, İ. F. (1993). İnteraktif multimedya. Macintosh Dünyası, 34-39.

Seery, M. (2014) Stop motion animation to facilitate group discussion. http://www.rsc.org/blogs/eic/ 2015/09/reading-lessons-science-texts

Sezgin, E. & Köymen, Ü. (2014). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders yazılımının fen bilgisi öğretiminde akademik başarıya etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (4),134-145.

Sun, K. T., Wang, C. H., & Liu, M. C. (2017). Stop-motion to foster digital literacy in elementary school. Comunicar. Media Education Research Journal, 25(1).1-15.

Thompson, T. W. (1993). Visualizing Classroom İnstruction.Creating Visual İmages For Preservice Teacher Education. Visual Literacy in The Digitall Age: Selected Readings From The Annual Conferance of İnternetional Visual Literacy Association 25 th,. ERIC. https://eric.ed.gov/?id=ED370574

Tversky, B., Morrison, J., & Betrancourt, M. (2002). Animation: Can it facilitate? International Journal of Human-Computer Studies, 57(4), 247–262.

Varol, N. (1997, 24-26 Eylül). Bilgisayar destekli eğitim, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, (s.138-145). Elâzığ

Wilkerson, M. H., Gravel, B. E., & Macrander, C. A. (2015). Exploring shifts in middle school learners’ modeling activity while generating drawings, animations, and computational simulations of molecular diffusion. Journal of Science Education and Technology, 24(2-3), 396–415. https://doi.org/10.1007/s10956-014-9497-5.

Yalın, H. İ. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Nobel.

Yurt E., & Sünbül A. M. (2012). Sanal ortam ve somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilen modellemeye dayalı etkinliklerin uzamsal düşünme ve zihinsel çevirme becerilerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(3).1975-1992.

Yurt, E. B. (2011). Sanal ortam ve somut nesneler kullanılarak gerçekleştirilen modellemeye dayalı etkinliklerin uzamsal düşünme ve zihinsel çevirme becerilerine etkisi. (Yayın No. 280700) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Türksoy, E., & Altıntaş, G. (2022). Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Dersinde Stop-Motion Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 555-568. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362427
Bölüm
Araştırma Makaleleri