Okul Yönetiminin Sorunları: Okul Müdürlerinin Değerlendirmeleri

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Okul Müdürü, Okul Yönetiminin Sorunları, Eğitim Sistemi

Özet

Bu araştırmanın amacı okul yönetiminde karşılaşılan sorunlara yönelik okul müdürlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, 2019-2020 öğretim yılında İstanbul Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy İlçelerinde görevli 36 okul müdürünün katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma deseni ve durum çalışması modeli esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul müdürleri yönetimsel boyutta eğitim sistemi, okul yöneticisi seçme ve atama sistemi, okul yöneticileri, fiziksel koşullar ve mevzuat ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Öğretimsel boyutta ise öğretmenler, veliler, müfredat ve öğrenciler ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak öncelikle okul yöneticisi seçme ve atama sisteminin iyileştirilmesi, eğitim sisteminin bir bütün olarak geliştirilmesi, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, okulların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması ve mevzuatın sürekli değiştirilmemesi önerilmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Açıkalın, A. (1998). Toplumsal, kurumsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Pegem Yayıncılık.

Akçadağ, T. (2013). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla üst yönetimler: Sorunlar, beklentiler, çözüm önerileri ve yansımalar. International Journal of Human Sciences, 10(2), 379-399.

Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar, karşılaştırmalar. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1-30.

Aküzüm, C. (2017). Kurucu müdürlerin okul yönetimi bağlamında karşılaştıkları temel yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 161-185. https://doi.org/10.17755/esosder.289659

Altın, F., & Vatanartıran, S. (2014). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme, atama ve sürekli geliştirme model önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 17-35.

Aslan, G. (2021). İlkokul ve ortaokulların hayati sorunları ve çözüm önerileri: Okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı nitel bir analiz. Journal of Qualitative Research in Education, 25, 204-242. https://doi.org/10.14689/enad.25.9

Aslanargun, E., & Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349-368.

Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Ö., & Özcan, K. (2010). Influence of mentors on principals’ career phases. Teachers and Teaching. Theory and Practice, 16(2), 245-259. https://doi.org/10.1080/13540600903478482

Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.

Bayrak, E. (2019). Eğitim yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi sürecinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 568-586.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An ıntroduction to theory and methods. (3rd ed.). Allyn and Bacon.

Boydak Özan, M., Gavcar, M., Saçaklı, F., & Şahin, N. (2014). Okul yöneticilerinin seçilme ve atanma kriterlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 103-134.

Brown, A. P. (2008). A review of the literature on case study research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1(1), 1-13.

Bursalıoğlu, Z. (2000a). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayıncılık.

Bursalıoğlu, Z. (2000b). Eğitimde yönetimi anlamak sistemi çözümlemek. Pegem Yayıncılık.

Can, E. (2013, 11 7-9). Okul yöneticiliğinde alternatif bir gelişim modeli: E-mentorluk. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, (s. 329-331) içinde. Marmara Üniversitesi. İstanbul.

Can, E. (2015a). Qualitative Obstacles in Turkish Education System and Suggestions. Anthropologist, 20(1-2), 289-296.

Can, E. (2015b, 05 7-9). Okul yöneticisi seçme sisteminin incelenmesi. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, (s.378-379) içinde. Gaziantep.

Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 7(4), 1618-1650. https://doi.org/10.14689/Issn.2148-2624.1.7c.4s.14m

Can, E. (2020a). Okul yöneticilerinin meslekî gelişiminde e-mentorluk. S. Öngöz (Ed.) Eğitim bilimleri alanında elektronik mentorluk (s.151-174) içinde. Pegem Akademi.

Can, E. (2020b). Türk Millî Eğitim Şûra kararları (1939-2014): Eğitim yönetimi, okul yönetimi ve okul yöneticileri. IPCEDU 2020 E-Kitabı (s. 291-311) içinde. Pegem Akademi.

Can, N., & Çelikten, M. (2000). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi süreci. Millî Eğitim Dergisi, 148, https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/148/11.htm

Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274.

Cemaloğlu, N. (2018). Okul yöneticisi seçme yetiştirme ve atama modeli önerisi. https://www.kamudanhaber.net/okul-yoneticisi-secme-yetistirme-ve-atama-modeli-onerisi-makale,3718.html

Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Siyasal Kitabevi.

Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.

Çetin, Ş. (2019). Okul müdürlerinin karşılaştığı sorunlar: Nitel bir inceleme. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1637-1648. https://doi.org/doi:10.24106/kefdergi.3204

Çevik, M. S. (2019). Main problems in the school administration and solutions proposed: A qualitative study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(3), 509-568. https://doi.org/10.14527/kuey.2019.013

Çınkır, Ş. (2010). İlköğretim müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036.

Demirtaş, A. (1998). Temel eğitimimizin temel sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 51-63.

Demirtaş, H., & Özer, N. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.

Demirtaş, H., Üstüner, M., & Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 421-455.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative research. California: Sage Publications.

Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 63-74.

Dönmez, B. (2007). Pozitif yönetim ve okul yöneticileri. Eğitime Bakış, 3(8), 28-33.

Dönmez, B. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemine ilişkin bir değerlendirme. Eğitime Bakış, 5(15), 11-17.

Erol, F. (1995). Okul müdürlerinin görevlerini başarmada karşılaştıkları engeller (Burdur İli Örneği). Eğitim Yönetimi, 1(1), 63-71.

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.

Gümüşeli, A. İ. (2002). 2001 yılında ilköğretim okulu müdürleri: Çalışma ortam ve koşulları, sorunları, bireysel ve meslekî özellikleri. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Yayınları. YTÜVAK. FE. DK-2002.003.

Gümüşeli, A. İ. (2009). Primary school principals in Turkey: Their working conditions and professional profiles. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 3(7), 1371-1378.

Gündüz, Y., & Can, E. (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774.

Kara, M. (2020). Eğitim paydaşlarının görüşleri doğrultusunda Türk eğitim sisteminin sorunları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1650-1694. https://doi.org/10.29299/kefad.853999

Karataş, İ. H., Radmard, S., Öksüz Gül, F., Varol, N., & Dağ, Ş. (2019). Türkiye okul yöneticileri raporu 2019. Öncü Okul Yöneticileri Derneği Yayınları. https://www.oncuyoneticiler.org.tr/index.php/turkiye-okul-yoneticileri-raporu/

Karip, E. (2018). Okul müdürü başöğretmendir. https://tedmem.org/vurus/okul-muduru-basogretmendir

Karip, E., & Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(2), 193-207.

Kayıkçı, K., Özdemir, İ., & Özyıldırım, G. (2015). İlk defa ve yeniden okul müdürü görevlendirmesi: Sözlü sınav üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(4), 471-498. doi: 10.14527/kuey.2015.018

Kesen, İ., Sundaram, D. T., & Abaşlı, K. (2019). Öğretim lideri vs. okul müdürü. SETA Yayınları. https://setav.org/assets/uploads/2019/07/R141.pdf

Konan, N., Çetin, R. B., & Yılmaz, S. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 147-160. https://doi.org/10.7822/omuefd.327395

Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar-çözümler ve öneriler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237- 252.

Koşar, S., Sezgin, F., & Aslan, H. (2013). Okul müdürlerinin resmî görev tanımlarının dışında olduğunu düşündükleri işlere ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 33(1), 147-164.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.

Marshall, C., & Rossman, B. G. (2006). Designing qualitative research. Sage Publications.

Memduhoğlu, H. B., & Meriç, E. (2014). Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 653-666.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma, desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Nobel Yayıncılık.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmen strateji belgesi 2017-2023. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2021a). 20. Milli Eğitim Şura Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_12/08163100_20_sura.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2021b). Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği. Resmi Gazete 5 Şubat 2021. Sayı: 31386. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm

Özer, N., Demirtaş, H., & Ateş, F. (2015). Okulların malî durumlarına ve bütçe yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin müdür görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 17-39.

Özmen, F., & Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan zorluklar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 2(1), 25-32.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods. Integrating theory and practice, (Fourth Edition). Sage Publications.

Recepoğlu, E., & Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1817-1845.

Sezer, Ş. (2016). Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: Fenomenolojik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 351-373. http://dx.doi.org /10.14527/kuey.2016.014.

Sezer, Ş., & Engin, G. (2021). Okullara yönetici seçme, yetiştirme ve atamaya ilişkin yönetici görüşleri: Durum çalışması. Eğitim ve Bilim, 46(206), 263-280. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9621

Singh, K. (2007). Quantitative social research methods. Sage Publications.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.

Şahin, A. E. (1996). Okul müdürlerinin eylemleri planlayıp uygulamada karşılaştıkları engeller. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(5), 129-138.

TEDMEM. (2018). Okul yöneticilerinin atama ve istihdam süreçleri: Karşılaştırmalı bir perspektif. https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/okul-yoneticilerinin-atama-ve-istihdam-surecleri-karsilastirmali-bir-perspektif

TEDMEM. (2019). TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler (TEDMEM Analiz Dizisi 6). Türk Eğitim Derneği Yayınları. https://tedmem.org/yayin/talis-2018-sonuclari-turkiye-uzerine-degerlendirmeler

Turan, S., Yıldırım, N., & Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 63-76.

Turhan, M., & Karabatak, S. (2015). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yurt içi alanyazında sunulan model önerilerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(3), 79-107.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, N. (2011). Yöneticilik görevinin okul müdürlerine olumlu ve olumsuz katkıları. Eğitim ve Bilim, 36(161), 230-245.

Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973.

Yin, R. K. (2012). Applications of case study research. Sage Publications.

Yolcu, H., & Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yöntemine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 3(3), 102-126. http://dx.doi.org/10.14689/issn.21482624.1.3c3s5m [Online] www.enadonline.com

Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. B. M. Wildemuth (Ed.), Applications of social research methods to questions in information and library science (s. 308- 319) içinde. Libraries Unlimited.

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Can, E. (2022). Okul Yönetiminin Sorunları: Okul Müdürlerinin Değerlendirmeleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 402-433. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362411
Bölüm
Araştırma Makaleleri