Ataması Yapılmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alanlarına Ayrılan Kontenjan Sayılarına İlişkin Görüşleri

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Ataması, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Sosyal Medya Grupları

Özet

Bu çalışma ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2021 yılında kendi alanlarına ayrılan kontenjan sayılarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Atama kontenjanı sayıları için mücadele eden 20 öğretmen ile görüşülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Veriler tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmenleri kontenjan sayıları duyurusu sonrası sağlıklarının ruhsal, fiziksel, sosyal ve finansal açıdan olumsuz etkilendiği görüşündedir. Kontenjanların sayısının düşük olmasını çeşitli nedenlere bağlamışlardır. Ayrıca, ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmenleri kendileri ve kendilerinin etkin oldukları sosyal medya hesapları dışındaki diğer paydaş kişi ve kurumların mücadele etmediklerini düşünmektedirler ve her paydaşa mücadele stratejileri önerileri sunmuşlardır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akat-Ata, A. (2013, sayı: 7/31253). Ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-31253s.pdf

Akengin, H., Sağlam, D., & Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 1-12.

Akveran, S. (2018). Ana akım medya alternatif medya ihtiyacı ve etik. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(1), 10-31.

Aslan, S. (2015). Siyasal iktidarı etkileme yöntemlerinden biri olarak lobicilik. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 1-7.

Aydın, A., Sarıer, Y., Uysal, Ş., Aydoğdu-Özoğlu, E., & Özer, F. (2014. Türkiye’de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20(4), 397-420.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.

Bayramoğlu, N. N. (1985). Amerika Birleşik Devletlerinde lobi faaliyetleri. Dış Politika Enstitüsü.

Baysan, S., Ercan, B., & Öztürk, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmede istihdam sorunu: Sosyal bilgiler öğretmenliği örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 131-154.

Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, 44(2), 223-246.

Bulut, A. D. (2015, Sayı: 7/60238). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin atanma sorununa ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-60238s.pdf

Bulut, A. D. (2015, Sayı: 7/61445 ). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin atanma sorununa ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-61445s.pdf

Büyükataman, İ. (2014, sayı:7/53988). Bursa'da bakanlığa bağlı okullardaki sosyal bilgiler öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-53988s.pdf

Can, N. (2012). Öğretmenlerin örgütlenmeye aktif katılımının engelleri. Turkish Journal of Education, 1(1), 12-20.

Canalioğlu, M. V. (2014, sayı:7/53988). Sosyal bilgiler öğretmeni atamalarına ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-53299s.pdf

Demirören Haber Ajansı (2017, 13 Ağustos). Atanmayan öğretmen adayı intihar etti. Evrensel. https://www.evrensel.net/haber/329361/atanmayan-ogretmen-adayi-intihar-etti

Demirören Haber Ajansı (2018, 18 Nisan). Atanamayan genç öğretmen Merve Çavdar intihar etti. NTV. https://www.ntv.com.tr/turkiye/atanamayan-genc-ogretmen-merve-cavdar-intihar-etti,pClz6GctNEW3E4gofxFFkQ

Dünya Sağlık Örgütü (1948). WHO remains firmly committed to the principles set out in the preamble to the Constitution. https://www.who.int/about/governance/constitution

Dinçer, C. (2015, sayı: 7/59517). Sosyal bilgiler alanındaki öğretmen açığına ilişkin soru önergesi. https://www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=175761

Doğan, Y., & Torun, F. (2018). Sosyal bilgiler ders kitapları nereye doğru gidiyor?. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(2) , 111-125.

Durmuşçelebi, M. ve Mertoğlu, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinin eğitiminde seçmeli derslerin yeri. OPUS International Journal of Society Researches, Youth Researches Special Issue, 170-211.

Er, H., & Kaya, F. M. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının stres kaynaklarının belirlenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 1-15.

Er, H., Ünal, F., & Özmen, C. (2013). 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersinin 4. sınıfa alınmasına ilişkin görüşler üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(8), 179-196.

Erden, M. (2000). Sosyal bilgiler öğretimi. Alkım Yayınevi

Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L. & Allen, S. T. (1993). Doing naturalistic inquiry: a guide to methods. Sage

Eğitim Bir Sen (2021). Atama bekleyen öğretmenlerin ek atama talebine destek verdik. https://www.ebs.org.tr/manset/5417/atama-bekleyen-ogretmenlerin-ek-atama-talebine-destek-verdik

Eğitim İş (2021). 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl değerlendirmesi. https://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/2021-2022-egitim-ogretim-yili-yariyil-degerlendirmesi-3753/#.Yl8IwNpByUk

Eğitim Reformu Girişimi (2020). Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitimin içeriği. file:///C:/Users/kudret/Documents/155+130/meclis%20sorusu/ders%20saatleri.pdf

Eğitim Sen (2021). Sinan Muşlu: “15 Bin Öğretmen Ataması Yeterli Değil”. https://egitimsen.org.tr/sinan-muslu-15-bin-ogretmen-atamasi-yeterli-degil/

Ersözlü, Z. N., Maviş, F. Ö., Özel, Ö., & Kürşadoğlu, A. E. (2014). Alan değişikliği yapan sınıf öğretmenlerinin geçtikleri alanla ilgili uyum sorunları ve çözüm önerileri. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(1), 8-23.

Gençkal-Eroler, E. (2019). Dindar nesil yetiştirmek: Türkiye’nin eğitim politikalarında ulus ve vatandaş inşası (2002-2016). İletişim.

Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Anı Yayıncılık.

Gümüş, A., & Çetin, İ. (2014). Öğretmen işsizliği ve dershane öğretmenliği: Atanan ve atanmayan öğretmenlerin uyarlanma biçimleri. K. İnal ve N. Z. Baykal (Ed.) Kamusal eğitime tehdit derhaneler içinde (s. 261-324). Ayrıntı.

Güneş, V. (2014). Alan değişikliği sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çok boyutlu çözümlemeler (Bayburt İli örneği) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Okan Üniversitesi.

Gürer, Ö. F. (2018, sayı: 7/2602). Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü için yapılacak atamalara ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-2602s.pdf

Gürer, Ö. F. (2018, sayı: 7/4058). Öğretmen atamalarına ve Sosyal Bilgiler öğretmeni açığına ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-4058s.pdf

Kaçar, H., & Kaçar, M. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğretmenlerinin dördüncü sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşler. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(8), 182-196.

Karataş, İ. H. (2013). Türk Eğitim Sisteminde sivil toplum kuruluşlarının STK’ların konumları ve işlevlerine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 198, 196-218.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 35(1), 1-14.

Kaya, E., & Öner, G. (2017). 100. yaşındaki sosyal bilgiler dersini sosyalleşme ve toplu öğretim ekseninde yeniden düşünmek. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-25.

Kayıkçı, K., & İnceoğlu, E. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sendikaların işleyişine ilişkin algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 37, 22-29.

Keskin-Demirer, D. (2012). Eğitimde piyasalaşma ve öğretmen emeğinde dönüşüm. Çalışma ve Toplum, 1, 167-186.

Kıral, B. (2021). Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin algılarına göre öğretmenlerin eğitim örgütlerinde bencillik düzeyi [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

Kiraz, Z., & Kurul, N. (2018). Türkiye'de öğretmen işsizliği ve ataması yapılmayan öğretmenler hareketi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 270-302.

Kurnaz, Z. (2016). Türkiye’de siyasal korku ve akademik hayatın inşası [Yayımlanmış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Maarif Vekaleti (1924). İlk mekteplerin müfredat programı. Matbaa-i Amire

mebpersonel (2022). Yıllara göre öğretmen atama sayıları meb resmi verileri (2003-2020). https://www.mebpersonel.com/sozlesmeli-ogretmenler/yillara-gore-ogretmen-atama-sayilari-meb-resmi-verileri-2003-2020-h248185.html

Meriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Nobel Yayın Dağıtım.

Milli Eğitim Bakanlığı (1930). 1926 ilkmektep müfredat programı. Devlet Matbaası.

Milli Eğitim Bakanlığı (1936). 1936 İlkokul programı. Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (1957). 1948 İlkokul programı. Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (1968). 1968 İlkokul programı. Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (1985). Talim ve Terbiye Kurulu Karar Listesi. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/21170429_fihrist_1985.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (1995). Kurul Kararı. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/21170429 _fihrist_1995.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (1999). 1999 yılı kurul kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_ 02/21170429_fihrist_1999.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (6-7. sınıflar) öğretim programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (2010). Talim ve Terbiye Kurulu kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar /2020_02/21170710_fihrist_2010.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Liselere geçiş sistemi (LGS): Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performansı. file:///C:/Users/kudret/Documents/155+130/lgs%20kat%20say%C4%B1 .pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2020a). İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi’nde değişiklik yapılması. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_08/25102204_ ilkokul_ortaokul_hdc.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2020b). İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi’nde Değişiklik Yapılması. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_08/25102242_ih_ortaokulu_hdc.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2021a). Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu (Mart 2021). http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/05160208_2021_MART_SOZLEYMELY_OYRETMEN_ATAMA_DUYURUSU.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2021b). Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu (Eylül 2021). http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/23142319_Eylul_2021_Ylk_Atama_Duyurusu.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2022a). Yıl ve türlere göre taban puanlar. http://atama.meb.gov.tr/sonuclar/arsiv/sayisal_veriler.asp?k_yil=-1&k_tur=2&Sonuc=Goster

Milli Eğitim Bakanlığı (2022b). Haberler. http://personel.meb.gov.tr/www/haberler/kategori/1

Milli Eğitim Bakanlığı (2022c). Güncel eğitim poltikaları ve 20. Millî Eğitim Şurası tavsiye kararları. https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2022/03/Guncel_Egitim_Politikalari_ve_20._Milli_Egitim_Surasi_Tavsiye_Kararlari.pdf

Omaklılar, D. (2018, 24 Şubat). Ataması yapılmayan öğretmen iş cinayetinde hayatını kaybetti. Evrensel. https://www.evrensel.net/haber/346274/atamasi-yapilmayan-ogretmen-is-cinayetinde-hayatini-kaybetti

Örs, H. (2021, sayı: 7/44191). Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-44191s.pdf

Özdemir, Ö. (2021, 15 Eylül). Atanamayan öğretmenler anlatıyor (2). Medyascope. http://icits2021.erdogan.edu.tr/wp-content/uploads/2021/06/APA-7-Yazim-Kurallari-ve-Kaynak-Go%CC%88sterme.pdf

Resmi Gazete (2012). İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm

Resmi Gazete (2015). Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-4.htm

Sağlam, H. İ., Hayal, M. A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin “insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi” dersinin ilkokul 4. Sınıfta yer almasına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 207-217.

SBEB (2021). Toplumsal Yaşamda Sosyal Bilgiler Eğitiminin Yeri ve Önemi. http://sosbilder.org/Content_Files/Content/Toplumsal%20Ya%C5%9Famda%20Sosyal%20Bilgiler%20E%C4%9Fitiminin%20Yeri%20ve%20%C3%96nemi%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay%20sonu%C3%A7%20raporu.pdf

Selçuk, Z. (2021, sayı: 99074258-610-67). Soru önergelerine cevap. https://www2. tbmm.gov.tr/d27/7/7-44191sgc.pdf

Selçuk, Z. (2021, sayı: 99074258-610-E). Soru önergelerine cevap. file:///C:/Users/kudret /Documents/155+130/meclis%20sorusu/arslan%20kabukcuo%C4%9Flu%20na%20cevap.pdf

Standing, G. (2017). Prekarya: Yeni tehlikeli sınıf. (Çev. E. Bulut). İletişim Yayınları.

Şahin, İ. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmen istihdamı ve mesleki geleceklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1167-1184.

Tanal, M. (2014, sayı:7/40823). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin atamalar konusundaki mağduriyetlerine ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-40823s.pdf

Tanal, M. (2015, Sayı:7/1640). Sosyal bilgiler öğretmenliği branşındaki atamalara ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d25/7/7-1640s.pdf

TEDMEM. (2022). 2021 eğitim değerlendirme raporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 8). Türk Eğitim Derneği.

Toker-Gökçe, A. (2014). Atanamama nedeniyle farklı bir mesleğe yönelen işsiz aday öğretmenler üzerine bir çalışma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 191-208.

Toprak, E., Demir, S. B. (2017). İlkokul 4. sınıf “insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi” dersinde yaşanan sorunların sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 2160-2179.

Türk Eğitim Sen (2021). Genel başkan Geylan: “Öğretmen atamaları tehir edilemez bir ihtiyaçtır.”. https://www.tes.org.tr/genel-baskan-geylan-ogretmen-atamalari-tehir-edilemez-bir-ihtiyactir/

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (2021). Sempozyum Programı. http://usbes2021.ibu.edu.tr/?page=program

Üçer, Ö. (2014, sayı: 7/56822). Sosyal bilgiler öğretmenliği için açılan kadro sayısına ilişkin soru önergesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-56822s.pdf

Üstel, F. (Tarihsiz). Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî yurttaş profilinin evrimi. https://psi520.cankaya.edu.tr/uploads/files/Ustel%2C%20Turkiye%20Cumhuriyeti%27nde%20Resmi%20Yurttas%20Profilinin%20Evrimi.pdf

Weida, E. B., Phojanakong, P., Patel, F. & Chilton, M. (2020) Financial health as a measurable social determinant of health. PLoS ONE 15(5), 1-14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233359

Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının geleceğe yönelik işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, İ. (2015, sayı:7/770). Branş öğretmeni açığına ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin soru önergesine verilen cevap. https://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-0770sgc.pdf

Yılmaz, K. (2010). Sosyal bilgiler eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerileri: öğretim elemanlarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4) , 839-867

Zayimoğlu-Öztürk, F. ve Aksoy, H. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. Sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu İli örneği). Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 33(2), 439-454.

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Aykırı, K. (2022). Ataması Yapılmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alanlarına Ayrılan Kontenjan Sayılarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 491-519. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362410
Bölüm
Araştırma Makaleleri