Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim ve Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Görüşleri

Anahtar Kelimeler: Cinsel Eğitim, Çocuğa Yönelik Cinsel Istismar, Erken Çocukluk Eğitimi, Öğretmen Adayları

Özet

Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi dönemde cinsel eğitim ve çocuk cinsel istismarı hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Verilerin 73 öğretmen adayı ile görüşülerek elde edildiği çalışmada durum çalışması araştırma deseni kullanılmıştır. Daha sonra içerik analizi yöntemi ile analiz edilen verilerin toplanması amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu cinsel eğitimle ilgili 8 soru ve 2 kurgusal vaka kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının cinsel eğitim ve çocuk cinsel istismarı konularının önemli olduğunu vurgularken bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da göstermiştir. Katılımcılar kurgusal vakalara vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde erken müdahale konusunda eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, ebeveynler çocuklara cinsel eğitim sağlanmasında en önemli paydaşlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin müfredatında cinsel eğitimle ilgili sorunların ele alınmasının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Alkan Ersoy, E. (2019). Cinsel gelişimle ilgili temel kavramlar ve okul öncesi dönemde cinsel eğitim. In İsmihan Artan (Ed.), Cinsel Gelişim ve Eğitim (pp.10-27). Ankara: Hedef Yayıncılık.

Astuti, B., Sugiyatno, S., & Aminah, S. (2017). The development of early childhood sex education materials for early childhood education (ECE) teachers. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 113-120. https://doi.org/10.21831/jppm.v4i2.14869

Banton, O., & West, K. (2020). Gendered perceptions of sexual abuse: investigating the effect of offender, victim and observer gender on the perceived seriousness of child sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 29(3), 247-262. https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1663967

Bayhan, P. S., & Artan, İ. (2009). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayınları

Berge, A. (1969). Çocuğun cinsel eğitimi. (Çev. N. Müren). Remzi Kitabevi

Bulut Pedük, Ş. (2016). Cinsel eğitimde aileye-öğretmenlere düşen görevler ve sık karşılaşılan sorunlar ile olası cevap önerileri. In S. Yağan Güder (Ed.), Erken Çocuklukta Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet (pp. 17-36). Eğiten Kitap.

Bulut, S. (2007). The problem of defining sexual abuse in children. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 3(28), 139-156.

Bustamante, G., Andrade, M. S., Mikesell, C., Cullen, C., Endara, P., Burneo, V., & Grunauer, M. (2019). “I have the right to feel safe”: Evaluation of a school-based child sexual abuse prevention program in Ecuador. Child Abuse & Neglect, 91, 31-40. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.02.009

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları.

Council of Higher Education (CHE) (2018). Okul öncesi öğretmenliği lisans programı (Early Childhood Teacher Education Programme). https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd Ed.). Sage Publishers.

Çalışandemir, F., Bencik, S., & Artan, İ. (2010). Çocukların cinsel eğitimi: Geçmişten günümüze bir bakış. Eğitim ve Bilim, 33(150), 14-27.

Çalışır, D. & Onur, N. (2014). Cinsel eğitim çocukluktan ergenliğe. Profil Yayıncılık

Çankırı, A. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının cinsel eğitimiyle ilgili anne baba görüşlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi.

Daignault, I. V., & Hebert, M. (2009). Profiles of school adaptation: Social, behavioral, and academic functioning in sexually abused girls. Child Abuse & Neglect, 33(2), 102– 15. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.06.001

Deniz, Ü., Tüfekci, A., & Önder, Ö. R. (2015). Öğretmen adaylarının cinsellik konusundaki tutumlarının cinsiyet ve cinsel deneyimlerine göre incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 1-9.

Dereobalı, N., Çırak-Karadağ, S. Ç. & Sönmez, S. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk istismari ihmali şiddet ve eğitimcilerin rolü konusundaki görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 50-66.

Dyson, S., & Smith, E. (2012). There are lots of different kinds of normal: Families and sex education–styles, approaches and concerns. Sex Education, 12(2), 219-229. https://doi.org/10.1080/14681811.2011.609053.

Ebigbo, P.O. (2003). Child abuse in Africa: Nigeria as focus. International Journal of Early Childhood, 35(1&2), 95-113. https://doi.org/10.1007/BF03174436

Edgardh, K. & Ormstad, K. (2000). Prevalence and characteristics of sexual abuse in a national sample of Swedish seventeen‐year‐old boys and girls. Acta Paediatrica, 89(3), 310-319.

Eliküçük, A., & Sönmez, S. (2011). 6 Yaş çocuklarının cinsel gelişim ve eğitimiyle ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 45-62

Eshak, Z. & Zain, A. (April, 2019). The Importance of Sexuality Education to Preschool Children in Malaysia. [Paper presentation] 13th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation & 2nd International Conference on Open Learning and Education Technologies. https://icsai.org/proceedings/13iclehi-058-049/

European Commission (EC) (2019). Child sexual abuse. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse

European Expert Group on Sexuality Education (2016). Sexuality education–what is it? Sex Education, 16(4), 427-431. https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1100599

Ey, L. A. & McInnes, E. (2018). Educators’ observations of children’s display of problematic sexual behaviors in educational settings. Journal of Child Sexual Abuse, 27(1), 88-105. https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1349855

Feng, J. Y., Huang, T. Y., & Wang, C. J. (2010). Kindergarten teachers’ experience with reporting child abuse in Taiwan. Child Abuse & Neglect, 34(2), 124-128. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.05.007

Foote, W. L. (2011). How children’s voices were heard ‘above the din’ in family court proceedings in cases where there were allegations of child sexual abuse: The importance of judicial orientation and professional evidence in the discernment of the child’s voice. Child Indicators Research, 4(4), 707-723. https://doi.org/10.1007/s12187-011-9123-5

General Directorate of Judicial Records and Statistics Department (2020). T.C. Adalet Bakanlığı, Adalet İstatistikleri, 2020. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi

Goldman, J. D., & Grimbeek, P. (2015). Preservice teachers’ sources of information on mandatory reporting of child sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 24(3), 238-258. https://doi.org/10.1080/10538712.2015.1009607

Göçgeldi, E., Tüzün, H., Türker, T., & Şimşek, I. (2007). Okul öncesi okul çocuğu olan anne ve babaların eğitim öğretim bölümlerinin incelenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16 (9), 134-142.

Gökdeniz, Ş. (2008). İlköğretimde Cinsel Bilgiler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi.

Gushwa, M., Bernier, J., & Robinson, D. (2019). Advancing child sexual abuse prevention in schools: An exploration of the effectiveness of the enough! Online training program for K-12 teachers. Journal of Child Sexual Abuse, 28(2), 144-159. https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477000

Güzelyurt, T., Yalçınkaya, Ö., Saluci, Ü., Öglü, H., & Ürüm, R. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin cinsel eğitime ilişkin görüşleri. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2(2), 110-122.

Hancı, İ. H. & Özdemir, Ç. (2001). On soru on yanıt. “Çocuk cinsel istismarı”. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 10 (10), 389-390.

Hayes, I. (1995). Sex education in the early years. Health Education, 1, 22-27. https://doi.org/10.1108/09654289510075063

Huang, S. & Cui, C. (2020). Preventing child sexual abuse using picture books: The effect of book character and message framing. Journal of Child Sexual Abuse, 29(4), 448-467. https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1719449.

Kadıoğlu Polat, D., & Üstün Budak, A. (2016). Cinsel eğitimin tanımı-önemi-Türkiye’de ve Dünya’da cinsel eğitim uygulamaları. In S. Yağan Güder (Ed.). Cinsel eğitim ve toplumsal cinsiyet (pp. 1-16). Eğiten Kitap Yayıncılık.

Kakavoulis, A. (1998). Early childhood sexual development and sex education: A survey of attitudes of nursery school teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 6(2), 55-70.

Kakavoulis, A. (2001). Family and sex education: A survey of parental attitudes. Sex Education, 1(2), 163-174. https://doi.org/10.1080/14681810120052588

Kenny, M. C., Wurtele, S. K., & Alonso, L. (2012). Evaluation of a personal safety program with Latino preschoolers. Journal of Child Sexual Abuse, 21(4), 368-385.

Konca, A. S. (2020). Velilerin okul öncesi eğitim hakkında görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 892-902. https://doi.org/10.31592/aeusbed.804853

Larsson, I. (2000). Differences and similarities in sexual behaviour among pre-schoolers in Sweden and USA. Nordic Journal of Psychiatry, 54(4), 251-257. https://doi.org/10.1080/08039480044811

Luo, Y., Parish, W. L., & Laumann, E. O. (2008). A population-based study of childhood sexual contact in China: Prevalence and long-term consequences. Child Abuse & Neglect, 32(7), 721–731. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.10.005

Maciel, L., & Basto-Pereira, M, (2020). Child sexual abuse: the Detrimental impact of its specific features. Child Indicators Research, 13, 2117–2133. https://doi.org/10.1007/s12187-020-09730-y

Manheim, M., Felicetti, R., & Moloney, G. (2019). Child sexual abuse victimization prevention programs in preschool and kindergarten: Implications for practice. Journal of Child Sexual Abuse, 28(6), 745–757. https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1627687

Márquez-Flores, M. M., Márquez-Hernández, V. V., & Granados-Gámez, G. (2016). Teachers’ knowledge and beliefs about child sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 25(5), 538-555. https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1189474

Martínez, J. L., Carcedo, R. J., Fuertes, A., Vicario-Molina, I., Fernández-Fuertes, A. A., & Orgaz, B. (2012). Sex education in Spain: Teachers' views of obstacles. Sex Education, 12(4), 425-436

McDonell, J., & Skosireva, A. (2009). Neighborhood characteristics, child maltreatment, and child injuries. Child Indicators Research, 2, 133–153. https://doi.org/10.1007/s12187-009-9038-6

Menmuir, J., & Kakavoulis, A. (1998). Sexual development and education in early years: A study of attitudes of pre‐school staff in Greece and Scotland. Early Child Development and Care, 149(1), 27-45. https://doi.org/10.1080/0300443991490103

Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Nobel Akademik Yayıncılık.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2nd Ed.). CA: SAGE Publications.

Ministry of National Education (MoNE).(2013). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Cinsel Gelişim. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cinsel%20Geli%C5%9Fim.pdf

Miragoli, S., Camisasca, E., & Di Blasio, P. (2017). Child sexual behaviors in school context: Age and gender differences. Journal of Child Sexual Abuse, 26(2), 213-231. https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1280866

Özkızıklı, N.Ş. & Okutan,Ş., (2019). Bebeklik ve okul öncesi dönemde cinsel gelişim ve eğitim. In İsmihan Artan (Ed.), Cinsel gelişim ve eğitim (pp. 48-60). Hedef Yayıncılık.

Öztürk, G., & Feyman Gök, N. (2021). Erken çocukluk dönemine ait resimli çocuk kitaplarında cinsel eğitim unsurlarının incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 403-419. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352293

Pandia, W. S. S., Widyawati, Y., & Indriati, E. (2016, November). Sexual education knowledge for early childhood. In 3rd International Conference on Early Childhood Education (ICECE 2016). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icece-16.2017.78

Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (pp. 169-186). Sage Publications.

Polat, O. (2018). Türkiye’de çocuk istismarı raporu-2. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Suç ve Şiddeti Önleme ve Şiddetle Mücadele, Uygulama ve Rehabilitasyon Derneği Araştırma Merkezi. http://imdat.org

Rape, Abuse, and Incest National Network (RAINN), (2017). Statistics. https://www.rainn.org/statistics

Rape, Abuse, and Incest National Network (RAINN), (2020). Children and Teens: Statistics https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens

Robinson, K. H., Smith, E., & Davies, C. (2017). Responsibilities, tensions and ways forward: parents’ perspectives on children’s sexuality education. Sex Education, 17(3), 333-347. https://doi.org/10.1080/14681811.2017.1301904

Schwikart, G. (2004). Çocuğuma sevgiyi ve cinselliği nasıl anlatırım. (Çev. N. Gürşen). Sis Yayıncılık.

Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS) (1998). Right from the start: Guidelines for sexuality issues: Birth to Five Years. New York: SIECUS. https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/bie_rightfromthestart_guielines_siecus.pdf

Stemple, L., Flores, A., & Meyer, I. H. (2017). Sexual victimization perpetrated by women: Federal data reveal surprising prevalence. Aggression and Violent Behavior, 34, 302-311. https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.09.007

Stone, N., Ingham, R. & Gibbins, K. (2013). “Where do babies come from?” Barriers to early sexuality communication between parents and young children. Sex Education, 13(2), 228-240. https://doi.org/10.1080/14681811.2012.737776

Tansel, B. (2017). Çocuk cinsel istismarı tanımlar temel kavramlar ve psiko-sosyal yaklaşımlar. Karahan Kitabevi.

Tuğrul, B. & Artan, İ. (2001). Çocukların cinsel eğitimi ile ilgili anne görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 141-149.

Tunc, G. C., Gorak, G., Ozyazicioglu, N., Ak, B., Isil, O., & Vural, P. (2018). Preventing child sexual abuse: Body safety training for young children in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 27(4), 347-364. https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477001

Tunca, N., & Özer, Ö. (2015). Pre-service teachers’ awareness of child abuse. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 97-118

United Nations, Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2009). International Technical Guidance on Sexuality Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183281

Ünlüer, E. (2018). Examination of preschool teachers' views on sexuality education. Universal Journal of Educational Research, 6(12), 2815-2821.

Walker, J. (2004). Parents and sex education—looking beyond ‘the birds and the bees’. Sex education, 4(3), 239-254.

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2018). School-based education programs for the prevention of child sexual abuse: A cochrane systematic review and meta-analysis. Research on Social Work Practice, 28(1), 33–55. https://doi.org/10.1177/1049731515619705

Weiler, J. M., & Martin-Weiler, C. J. (2012). Addressing HIV/AIDS education: A look at teacher preparedness in Ghana. Journal of International Social Studies, 2(1), 14-25.

World Health Organization (WHO) (2010). Standars for-Sexuality Education in Europa, A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Cologne: Federal Centre for Health Education, BZgA. https://www.bzgawhocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf

World Health Organization (WHO), (2015). Sexual health, human rights and the law. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf;jsessionid=79364FA0A143023E58A9229AE8CD2899?sequence=1

Xiong, Z., Warwick, I., & Chalies, S. (2020). Understanding novice teachers’ perspectives on China’s sexuality education: A study based on the national pre-service teacher education programme. Sex Education, 20(3), 252-266. https://doi.org/10.1080/14681811.2019.1640113

Yanardağ-Çelik, Y. (2018). Çocuklar için cinsel eğitim öyküleri. Net Yayıncılık.

Yalçın, V & Erden, Ş. (2018). Okul öncesi çocuklarının akıllı cihaz kullanma durumları üzerine ebeveyn algılarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 461-480. https://doi.org/10.17556/erziefd.404237

Yeşilay, T., & Altun, S. A. (2009). Early childhood teachers' coping strategies for children with masturbation behavior. Elementary Education Online, 8(2), 593-604.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10th. Ed.). Seçkin Yayıncılık.

Zhang, W., Chen, J., Feng, Y., Li, J., Liu, C., & Zhao, X. (2014). Evaluation of a sexual abuse prevention education for Chinese preschoolers. Research on Social Work Practice, 24(4), 428-436.

Yayınlanmış
2022-05-16
Nasıl Atıf Yapılır
Simsar, A., & Çapar, B. (2022). Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim ve Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 339-357. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362369
Bölüm
Araştırma Makaleleri