İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumunun Yenilikçilik ile İlişkisi

Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü liderlik, İş doyumu, Yenilikçilik, İlkokul

Özet

Zaman içerisinde değişen durumlar bireyleri değişime zorladığı gibi örgütleri de değişime zorlamaktadır. Örgütlerde değişimin gerektiği zamanda ve gerektiği gibi yapılabilmesi için dönüşümcü liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dönüşümcü liderler bir yandan örgütün ihtiyaç duyduğu değişimi sağlarken diğer yandan çalışanlar üzerinde çeşitli etkiler bırakmaktadır. Bu araştırmada dönüşümcü liderliğin öğretmenlerin iş doyumuna ve yenilikçi davranışına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın verileri 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Malatya ilinde ve resmi ilkokullarda toplanmıştır. Verilerin analizi için korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilkokullarda dönüşümcü liderlik, iş doyumu ve yenilikçi davranış düzeyi “genellikle yüksek”tir. Müdürün dönüşümcü liderliği ile öğretmenlerin iş doyumu ve yenilikçi davranışları arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Ayrıca dönüşümcü liderlik öğretmenlerin iş doyumunu ve yenilikçi davranmasını yordamaktadır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Aarons, G. A. & Sommerfeld, D. H. (2012). Leadership, innovation climate, and attitudes toward evidence-based practice during a statewide implementation. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(4), 423-431.

Akbolat, M., Işık, O. & Yılmaz, A. (2013). Dönüşümcü liderlik davranışının motivasyon ve duygusal bağlılığa etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(11), 35- 50.

Akbulut, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished doctorate thesis). Hacettepe University, Ankara

Aksel, N. & Elma, C. (2018). Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1252-1268.

Akyıldız, S. (2014). Örgüt kültürünün çalişanlarda inovatif düşünce geliştirme, iş tatmini ve örgüt bağliliğina etkisi: bilişim sektöründe bir uygulama (Unpublished master thesis). İstanbul Gelişim University, İstanbul.

Altan S. & Özpehlivan M. (2019). Bilişim sektöründe entelektüel sermaye, iş tatmini ve inovasyon yönlülük arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ilinde bir uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 154-167.

Altın, F. (2019). Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik ve örgütsel yenileşme özelliklerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi (Unpublished master thesis). Balıkesir University, Balıkesir.

Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10, 123–167.

Arago’n-Correa, J.A., Garcı’a-Morales, V. J. & Cordo’n-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: lessons from Spain. Industrial Marketing Management, 36(3), 349-359.

Argon, T., İsmetoğlu, M. & Çelik Yılmaz, D. (2015). Branş öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlilikleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerine ilişkin görüşleri. Journal of Research in Education and Teaching, 4(2), 319-333.

Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), 161-189.

Aykanat, Z. & Çalışkan, M. (2019). Dönüştürücü liderlik ve örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişki: Bir kamu kurumu örneği. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(20), 829-857.

Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bass, B. M. (1998). Transformational leadership: Industrial, military, and educational impact. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers

Berson, Y. & Linton, J. D. (2005). An examination of the relationships between leadership style, quality, and employee satisfaction in R&D versus administrative environments. R&D Management, 35(1), 51-60.

Bilgin, H. (2018). Özel eğitim öğretmenlerinin algilarina göre okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin incelenmesi İstanbul Esenyurt örneği (Unpublished master thesis). Marmara University and Sabahattin Zaim University, İstanbul.

Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction. Educational Administration Quarterly, 37(5), 662-683.

Bostancıoğlu, S. (2008). The effect of working values on the relationship between job satisfaction and turnover intenition (Unpublished master thesis). Marmara University, İstanbul

Bozkurt, O. & Göral, M. (2013). Modern liderlik tarzlarının yenilik stratejilerı̇ne etkisinı̇ belirlemeye yönelik bir çalışma. Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 1-14.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage.

Buluç, B., & Demir, S. (2015). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin özyeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 289-308.

Burns, M. G. (1978). Leadership. Newyork: Harper-Row.

Büyükgöze, H., & Büyükgöze-Kavas, A. (2016). Psikolojik sermaye ile iş doyumu ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. In K. Ersanlı (Ed.). Hedefe Doğru İnsan, 2, 176-185.

Çağlar, Ç. & Demirtaş, H. (2011). Dershane öğretmenlerinde tükenmişlik ve iş doyumu. E-International Journal of Educational Research, 2(2), 30-49.

Çalışkan, A., Akkoç, I. & Turunç, O. (2019). Yenilikçi davranış: Bir ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 94-111.

Černe, M., Jaklic, M., & Škerlavaj, M. (2013). Authentic leadership, creativity and innovation: A multilevel perspective. Leadership, 9(1) 63–85.

Coad, A.F. & Berry, A.J. (1998). Transformational leadership and learning orientation. Leadership & Organization Development Journal, 19(3), 164-172.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed). London: Routledge Falmer.

Contreras, F. (2017). Leadership and employees’ innovative work behavior: Test of a mediation and moderation model. Asian Social Science, 13(9), 9-25.

Çoruk, A. & Çiçek, H. K. (2017). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algıları ile iş doyumu algıları arasındaki ilişki. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 750-761.

Darmody, M. & Smyth, E. (2011). Job satisfaction and occupational stress among primary school teachers and school principals in Ireland. Dublin: ESRI Publishing, the Teaching Council

De Vries, R. E., Van den Hooff, B. J., & De Ridder, J. A. (2006). Explaining knowledge sharing: The role of team communication styles, job satisfaction, and performance beliefs. Communication Research, 33(2), 115 - 135.

Demiray, S. (2018). Psikolojik güçlendirme ile iş doyumu arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Denizli.

Demirtaş, Z. & Alanoğlu, M. (2015). Öğretmenlerin karara katılımı ve iş doyumu arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 83-100.

Doğan, S. (2010). Leadership behaviors of the primary school administrators according to the opinions of teachers andadministrators. Inonu Unıversıty Journal of the Faculty of Educatıon, 11(3), 101-123.

Dublin, A.J. (2001). Leadership research finding, practice and skills. Newyork: Haugton Mifflin Company.

Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: Kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), 35-52.

Eğriboyun, D. (2015). Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin liderlik uygulamaları ve iş doyumu algıları arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 241-275.

Eren, M.Ş. & Titizoğlu, Ö.Ç. (2014). Dönüşümcü ve etkileşmci liderlik tarzlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerindeki etkileri. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(27), 275-303.

Ersoy A.B. & Muter Ş.C. (2008). Yenilikçiliğe yönelik devlet uygulamaları ve AB karşılaştırması [Government practices for innovation and EU comparison]. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 59-74.

Eryılmaz, F. (2006). Endüstri meslek lisesi okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeyleri (Unpublished master thesis), Gazi University, Ankara.

Feldman, C.D. & Arnold, J.H. (1983). Managing individual and group behavior in organization. Auckland: Mc.Graw-Hill International Book Company

Fidan, M. (2019). Öğretmenlerde bireysel inovasyon ile öz liderlik arasındaki. Uluslararası Yonetim Akademisi Dergisi, 2(3), 518-527.

Glad, B. & Blanton, R.M. (1997). F.W. De Klerk and Nelson Mandela: A study in cooperative transformational leadership. Presidential Studies Quarterly, 27(3), 565-590.

Göksel, G. Y. (2017). Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri (Unpublished master project). Pamukkale University, Denizli.

Göksoy, S., Torlak, E. & Uğuz, B. (2019), Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik roller [Transformational leadership roles of school principals]. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 29-222.

Guillen, L. & Kunze, F. (2019). When age does not harm innovative behavior and perceptions of competence: Testing interdepartmental collaboration as a social buffer. Human Resource Management, 58(3), 301-316.

Güleş, H.K. & Bülbül H. (2002). Yenilikçilik: İşletmeler için stratejik rekabet aracı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Gümüşlüoğlu, L. & İlsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 6 (4), 461-473.

Güney S. (2017). Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Gurbetoğlu, A. & Genç Yücel B. (2019). Okulöncesi eğitim kurumu yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi.Temel Eğitim Dergisi, 1(2), 6-19.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied psychology, 60(2), 159-170.

Hechanova, R. M., Alampay, R. B. A., & Franco, E. P. (2006). Psychological empowerment, job satisfaction and performance among Filipino service workers. Asian Journal of Social Psychology, 9(1), 72-78.

İşcan, Ö. F. (2002). Küresel işletmecilikte dönüştürücü liderlik anlayışı -büyük ölçekli işletmelerde bir uygulama (Unpublished doctorate thesis). Atatürk University, Erzurum.

İspir, İ. (2018). Çalışanların iş tatmini ile yenilikçi davranışının bireysel performansa etkisi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 120-135.

Jaiswal, N. K. & Dhar, R. L. (2015). Transformational leadership, innovation climate, creative self-efficacy and employee creativity: A multilevel study. International Journal of Hospitality Management, 51, 30-41.

Jung, D. I., Chow, C. W. & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The Leadership Quarterly, 14(4), 525-544.

Karadağ, E., Başaran, A. & Korkmaz, T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları liderlik biçimleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 32-45.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.

Karataş, S. & Güleş, H. (2010) İlköğretim okulu öğretenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89.

Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 4(4), 1-23.

Kaygın, E. & Yerdelen Kaygın, C. (2012). Çalışanların dönüştürücü liderlik algılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,4(2), 29-38.

Kiriş, B., Aslan, H. (2019). Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki benlik saygıları arasındaki ilişkiye yönelik öğretmen algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1656-1675.

Kiriş, İ. (2013). İlkokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri (Unpublished master thesis), Çağ University, Mersin.

Kırkpınar, S., İşcan, ÖF. (2018). Liderlik tarzlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(1), 65-85

Korku, C. (2018). Sağlık yöneticilerinin dönüşümcü ve otantik liderlik özelliklerinin yenilikçilik iklimine ve yenilikçi iş davranışına etkisi (Unpublished master thesis). Hacettepe University, Ankara.

Kosa, G. (2019). Yöneticilerinin girişimcilik ve inovasyon algılarının incelenmesi: Kobi yöneticileri üzerine bir araştırma. İşletme Araştirmalari Dergisi, 11(3), 1792-1806

Koustelios, A. D. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. International Journal of Educational Management, 15(7), 354-358.

Lan, T., Chang, H., Ma, T., Zhang, L. & Chuang K. (2019). Influences of transformational leadership, transactional leadership, and patriarchal leadership on job satisfaction of cram school faculty members. Sustainability, 11(12), 1-13.

Ledoux, J.E. (1999). Distinct populations of NMDA receptors at subcortical and cortical inputs to principal cells of the lateral amygdala. Journal of Neurophysiol, 81(2), 930–934.

McCleskey, J. A. (2014). Situational, transformational, and transactional leadership and leadership development. Journal of Business Studies Quarterly, 5(4), 117-130.

Mert, G., Dördüncü, H. & İncaz, S. (2019). Dönüştürücü liderlik davranışlarının iş tatmini üzerindeki etkisi: Vakıf üniversitesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 1169-1182.

Muchinsky, P.M. (2000). Psychology Applied to Work (Sixth Edition). USA: Wadsworth.

Nödl, B. (2017). The influence of leadership behavior on innovative work behavior: The case of a Pharmaceutical Company in Germany (Unpublished master thesis). University of Twente, Netherlands.

Ocak, M., Güler, M., & Basım, H. N. (2016). Psikolojik sermayenin örgütsel bağlılık ve iş tatmini tutumları üzerine etkisi: Bosnalı öğretmenler üzerine bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 113-130.

Önhon, O. (2016). Türkiye’de telekomunikasyon sektorunde isyerlerindeki yenilikcilik iklimi ile calısanların yenilik yapma davranısları arasındaki iliski ve bu iliskiye liderlik algılarının etkileri (Unpublished doctorate thesis). Marmara University, İstanbul.

Özbek, A. (2014). Öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin TPAB yeterlikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.

Özgen, H. & Yalçın. A. (2011). İnsan kaynakları yönetimi stratejik bir yaklaşım. Ankara: Akademisyen Kitapevi.

Özkan, A. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri (Unpublished doctorate thesis). Balıkesir University, Balıkesir.

Parzefall, M., Seeck, H., & Leppänen, A. (2008). Employee innovativeness in organizations: A review of the antecedencts. Finnish Journal of Business Economics, 2(8), 165–182.

Pierce, J. L. & Delbecq, A. L. (1977). Organization structure, individual attitudes and ınnovation. Academy of Management Review, 2(1), 27–37.

Şahin, S. (2004). Okul müdürlerinin dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkileri (İzmir ili örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 365- 395.

Şakacı, E. (2019). Psikolojik şiddetin iş doyumu üzerindeki etkisi (Unpublished master thesis). Gazi University, Ankara.

Şanlı, S. & Akbaş, T. (2009). Adana ilinde çalışan polislerin iş doyumu düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi 11(2), 73-86.

Saraç M. (2019). Öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi (Unpublished master project). Pamukkale University, Denizli.

Sarros, J. C., Cooper, B. K. & Santora, J. C. (2008). Building a climate for innovation through transformational leadership and organizational culture. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(2), 145-158.

Saruhan, Ş. C. & Özdemirci, A. (2013). Bilim, felsefe ve metodoloji. İstanbul: Beta Basım.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.

Şeker, B. D. & Zırhlıoğlu, G. (2009). Van emniyet müdürlüğü kadrosunda çalışan polislerin tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 11(4), 1-26

Şentürk, F. K., Durak, M., Yılmaz, E., Kaban, T., Kök, N. & Baş, A. (2016). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının bireysel yenilikçiliğe etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 173-198.

Şeren, M. & Özcan, M. E. (2019). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri: Boylamsal analiz. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(14), 77-89.

Silah, M. (2002). Sanayi işletmelerinde önemli ve çağdaş bir gereksinim: Süreç danışmanlığı uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 143–168.

Şirin, E. F. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu yöneticilerinin liderlik stilleri ve çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi (Unpublished doctorate thesis). Gazi University, Ankara.

Şirin, Y. E., Aydın, Ö. & Bilir, F. P. (2018). Transformational-transactional leadership and organizational cynicism perception: Physical education and sport teachers sample. Universal Journal of Educational Research 6(9), 2008-2018.

Smoak, L. M. (2008). Transformational leadership, work- related cultural values and job satisfaction (Unpublished doctoral thesis). Nova Southeastern University, Florida.

Sung, C. (2007). Relationship among supervisor’s transformational and transactional leadership styles and teacher’s job satisfaction in Taiwan higher education (Doctor of Philosophy). Lynn University,

Tang, Y., Shao, Y. F. & Chen, Y. J. (2019). Assessing the mediation mechanism of job satisfaction and organizational commitment on innovative behavior: The perspective of psychological capital. Frontiers Psychology, 10, 1-12,

Tanhan, A. (2020). COVID-19 sürecinde online seslifoto (OSF) yöntemiyle biyopsikososyal manevi ve ekonomik meseleleri ve genel iyi oluş düzeyini ele almak: OSF’nin Türkçeye uyarlanması. Turkish Studies, 15(4), 1029-1086.

Taş, A. & Önder, E. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 17-30.

Taşdan, M. & Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-70.

Taşdan, M. (2008). Kamu ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin değer, iş doyumu ve öğretmene mesleki sosyal destek ile ilgili görüşleri (Unpublished doctorate thesis). Ankara University, Ankara

Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 23-45.

Thurlings, M., Evers, A. T., & Vermeulen, M. (2015). Toward a model of explaining teachers’ innovative behavior: A literature review. Review of Educational Research, 85(3), 430–471.

Unsworth, K. L. & Parker, S. K. (2003), Proactivity and ınnovation: promoting a new workforce for the new workplace, in Holman, T., Wall, T. D., Clegg, C. W., Sparrow, P. and Howard, A. (Eds), The New Workplace: A Guide to the Human Impact of Modern Work Practices, (pp. 175-96). Chichester: Wiley.

Vaccaro, I. G., Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A. & Volberda, H. W. (2012), Management innovation and leadership: The moderating role of organizational size. Journal of Management Studies, 49(1), 28-51.

Van de Ven, A. (1986). Central problems in the management of ınnovation. Management Science, 32, 590-607.

Yapıcı, İ. Ü. & Kaya, S. (2020). Biyoloji öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 348-362.

Yeğin, M. (2009). İdari personelin iş doyumu üzerine bir araştırma: Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi (Unpublished master thesis). Dokuz Eylül University, İzmir.

Yelboğa, A. (2007). Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finans sektöründe incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-18.

Yılmaz, R. & Yüksel Şahin, F. (2016). Yöneticilerin dönüştürücü liderlik düzeylerinin psikolojik iyi oluş ve bazı kişisel değişkenlere göre yordanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 595-615.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Çobanoğlu, N. (2021). İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumunun Yenilikçilik ile İlişkisi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 696-714. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352330
Bölüm
Araştırma Makaleleri