Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Eğitim filmleri, Sınıf yönetimi, Döküman analizi

Özet

Bu araştırmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Eylül 2018 dönemi mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlerin izlemesi için önerdiği filmlerin sınıf yönetiminin boyutları açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda MEB tarafından önerilen 50 film arasından sınıf içi uygulamaların en yoğun sahnelendiği dört film ölçüt örnekleme tekniği ile seçilmiştir. Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada verilerin elde edilmesinde doküman incelemesi; çözümünde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, filmlerde sınıf yönetimi açısından öğrencilerin tek kişilik sıralarda oturması, öğretmenlerin derse hazırlıklı ve öğrenciden önce gelmesi, öğrencilere ismi ile hitap etmesi ve sakin, samimi, nezaket kurallarına dikkat eden bir yapıda olmaları gibi olumlu özelliklerin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Diğer yandan öğretmen tarafından sınıfın seviyesine uygun olmayan bir metnin okutulması, dersin plansız bir şekilde işlenmesi ve tepkisel sınıf yönetimi modelinin benimsenerek ceza yöntemine başvurulması ise sınıf yönetimini olumsuz etkileyen davranışlar olarak tespit edilmiştir. Filmlerde sınıf yönetimi açısından ortaya çıkan olumlu ve olumsuz davranışlar, öğretmenlik grubu lisans öğrencilerine “Sınıf Yönetimi” derslerinde uygulamalı örnekler olarak sunulabilir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akcan, E. & Polat, S. (2016). Eğitim konulu Türk filmlerinde öğretmen imajı: Öğretmen imajına tarihi bakış. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(3), 293-320.

Akcan, E. (2018). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Akgün, E., Yarar, M. & Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.

Akın, A. & Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (51), 353-370.

Altıntaş, M. E. (2016). Tepkisel ve gelişimsel sınıf yönetimi modellerinin ahlak eğitimiyle ilişkisi. Bilimname, 30(1), 207-221.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C. & Hilgard, E.R. (1995). Psikolojiye giriş II. İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Avcı, Y. E. (2019). Davranış/ilişki düzenlemeleri (İstenmeyen davranışlar ve disiplin). O. Sarıgöz, R. Tösten & M. Baş (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (ss. 165-178). Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydın, A. (2017). Sınıf yönetimi. (19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bakioğlu, A. (2009). Çağdaş sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Balyer, A. (2018). Sınıf yönetimi. İstanbul: Efe Akademi Yayıncılık.

Başar, H. (2009). Sınıf yönetimi. (15. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Başar, H. (2016). Sınıf yönetimi (20. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-12.

Boyraz, M. & Kocabaş, İ. (2020). İlkokul öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 42-57.

Bozbayındır, F. (2019). Sınıfta zaman yönetimi. O. Sarıgöz, R. Tösten & M. Baş (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (ss. 101-134). Ankara: Anı Yayıncılık.

Böke, K. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Buchanan, D. & Huczynski, A. (2004). Images of influence: 12 angry men and thirteen days. Journal of Management Inquiry, 13(4), 312-323.

Burbach, H. J. & Figgins, M. A. (1993). A thematic profile of the ımages of teachers in film. Teacher Education Quarterly, 20(2), 65-75.

Cangelosi, J. S. (2016). Sınıf yönetimi stratejileri: Öğrencilerin iş birliği yapmalarını sağlama ve bu iş birliğini devam ettirme (Çev. R. Hoş & M. Toprak). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Celep, C. (2014). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama (7. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Çakmak, M., Kayabaşı, Y. & Ercan, L. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 53-64.

Çalışkan, N. & Yeşil, R. (2005). Eğitim sürecinde öğretmenin beden dili. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 199-207.

Çelik, Y. (2021). Öğretmenlerin zaman tuzaklarına düşmelerine ilişkin öğretmen adaylarının izlenimleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 464-481.

Çubukçu, Z. & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Bilig, (44), 123-142.

Dalton, M. M. (1995). The Hollywood curriculum: Who is the ‘good’ teacher? Curriculum Studies, 3(1), 23-44,

Dalton, M. M. (2013). Bad teacher is bad for teachers. Journal of Popular Film and Television, 41(2), 78-87.

Denizel Güven, E. & Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 1-22.

Düzgün, S. & Selçuk, Z. (2018). Sözsüz iletişim becerilerinden öğretmenlerin öğrencilerle göz teması kurma davranışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 771-795.

Efendioğlu, E. (2013). Türk sinemasında öğretmen imajı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

English, F. W. & Steffy, B. E. (1997). Using film to teach leadership in Educational Administration. Educational Administration Quarterly, 33 (1), 107-115.

Epstein, Y. M., Rosenberg, H. S. & Smith, J. K. (1991). The image of the teacher in film. American Psychological Association, 16-20. https://eric.ed.gov/?id=ED340066

Eren Uğurlu, Z. (2018). Öğretim sürecinin yönetimi. A. O. Demirbolat (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (ss. 93-178). Ankara: Pegem Akademi.

Erwin, J. C. (2003). Giving students what they need. Educational Leadership, 61(1), 19-23.

Evertson, C. M. & Emmer, E. T. (2009). Classroom management for elementary teachers. London: Pearson.

Fennell, H. A. (2013). Reel stories of teaching: Film and teacher education. Action in Teacher Education, 35(5-6), 445-461.

Finn, J. D. & Achilles, C. M. (1990). Answers and questions about class size: A statewide experiment. American Educational Research Journal, 27(3), 557-577.

Gage, N. A., Scott, T., Hirn, R. & MacSuga-Gage, A. S. (2018). The relationship between teachers’ implementation of classroom management practices and student behavior in elementary school. Behavioral Disorders, 43(2), 302-315.

Garrett, T. (2014). Effective classroom management: The essentials. New York: Teachers College Press.

Gazetas, A. (1992). The image of a teacher as a romantıc rebel in narrative film. (Yayımlanmamış Doktora tezi). The University of British Columbia.

Gilbert, L. A. (2014). Cinematic representations of female teachers: A narratological analysis of mise-en-scene in recent Hollywood films. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Northern Illinois University De Kalb, Illinois.

Gilberts, G. H. & Lignugaris-Kraft, B. (1997). Classroom management and instruction competencies for preparing elemantary and special education teachers. Teaching and Teacher Education, 13(6), 597-610.

Girmen, P., Anılan, H., Şentürk, İ., & Öztürk, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 235-244.

Glanz, J. (1997). Images of principals on television and in the movies. The Clearing House, 70(6), 295-298.

Gonzalez, B. P., Graziela, M., Gonzalez, B. M., Rozenfeld, L. M. & Aurelio, J. M. (2015). Education through Movies: Improving teaching skills and fostering reflection among students and teachers. Journal of Learning through the Arts, 11(1). 1-18.

Grobman, D. J. (2002). Teachers in film: a narrative study of school teachers in cinema. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Harvard University, Cambridge.

Grunder, H. U. (2016). The image of teachers: The perception of others as impulses for the professionalisation of teaching. British Journal of Religious Education, 38(2),152-162.

Hauseman, D. C. (2010). Media portrayals of the principalship and their influence on current school leaders. (Yayımlanmamış doktora tezi). Nipissing University Faculty Of Education North Bay, Ontario.

Hill, M. R. (1993). Archival strategies and techniques. California: Sage Publications

Hooks, B. (2009). Reel to Real: Race, class and sex at the movies. New York: Routledge Publishing.

Hoşgörür, V. (2019). İletişim. Z. Kaya (Edt.), Sınıf yönetimi (17. Baskı) içinde (ss. 151-182). Ankara: Pegem Akademi.

Huczynski, A. & Buchanan, D. (2004). Theory from fiction: A narrative process perspective on the pedagogical use of feature film. Journal of Management Education, 28(6), 707-726.

Işık, H. (2020). Öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni. M. Şişman & S. Turan (Edt.), Sınıf yönetimi (20. Baskı) içinde (ss. 62-79). Ankara: Pegem Akademi.

İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

İnel, Y. & Sezer, A. (2017). Coğrafya konuların öğretiminde materyal kullanımının öğrenci başarısına etkisi: Bir meta analiz çalışması. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 473-491.

Jowett, G. S., Jarvie, I. C. & Seeley-Fuller, K. (1997). Children and the movies: Media influence and the payne fund controversy. Cambridge: Cambridge University Press.

Judge, H. (1995). The images of teachers. Oxford Review of Education, 21(3), 253-265.

Karataş, S., Caner, M., Kahyaoğlu, R. B. & Kâhya, S. (2019). Öğretmen adaylarının gözünden etik öğretmen ve öğretmenlik meslek etiği dersi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 29-49.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Karip, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Kaşkaya, A., Ünlü, İ., Akar, M. S. & Özturan-Sağırlı, M. (2011). Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1765-1783.

Kontaş, H. (2016) The effect of an education-themed movie on the academic motivation of teacher candidates and their attitude towards teaching profession. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 93-103.

Mac Donald, R. E. & Healy, S. (1999). A handbook for beginning teachers. New York: Addison Wesley Longman Inc.

Mauer, E. E. (1998). Perceived images of school administrators as portrayed in feature films 1960-1993. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Loyola University, Chicago.

McCambridge, J. (2003). 12 angry men: A study in dialogue. Journal Of Management Education, 27(3), 384-401.

Metzger, A. S. (2010). Maximizing the educational power of history movies in the classroom. The Social Studies, 101(3), 127-136.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Örnek film listesi. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/17153259_FYLM_LYSTESY_17.09.2018_.pdf

Nederhouser, D. D. (2000). Reel teachers: A descriptive content analysis of The portrayal of American teachers in popular cinema. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Northern Illinois University, DeKalb.

Novello, M. A. (1994). The school administrator in popular film. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Drake University, Des Moines.

Oruç, Ş. & Sarıbudak, D. (2015). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim içerikli filmlerin eğitim ortamlarına etkisine ilişkin görüşleri. International Journal of Field Education, 1(1), 19-41.

Özdemir, M. (2016). Veri analiz yöntemleri: Nicel ve nitel veri analizi. K. Beycioğlu, N. Özer & Y. Kondakçı (Edt.), Eğitim yönetiminde araştırma içinde (ss. 133-167). Ankara: Pegem Akademi.

Özer, B., Bozkurt, N., & Tuncay, A. (2014). İstenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 152-189.

Özkan, H., Arslan, M. C. & Kara, M. (2014). Popüler kültürün öğrenci davranışları üzerinde algılanan etkileri. Ekev Akademi Dergisi, 18(58), 469-484.

Polat, S. & Akcan, E. (2017). Eğitim temalı filmlerin çokkültürlü eğitim açısından analizi. Electronic Turkish Studies, 12(18), 474-504.

Sadık, F. (2000). İlköğretim 1.aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi. Adana.

Sayın, N. (2001). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları önleme yöntemleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Serey, T. T. (1992). Carpe Diem: Lessons about life and managemet from Dead Poets Society. Journal of Management Education. 16(3), 374-381.

Smith, M. R. (2003). Images of school teachers in America. Peabody. Journal of Education, 78(1), 102-107.

Sürücü, A. & Ünal, A. (2018). Öğrenci motivasyonunu artıran ve azaltan öğretmen davranışlarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 253-295.

Swift, D. W. (1974). Situations and stereotypes: Variations in the school administrator's role. The Elementary School Journal, 75(2), 69-78.

Tan, A. G. A. (1999). The image of teachers in film. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Boston College, Massachusetts.

Thomas, A. R. (1998). As they are portrayed: Principals in film. The International Journal of Educational Management, 12(2), 90-100.

Tofur, S. (2018). Case of a classroom management model in cinematographic narration: The movie “Stand and Deliver”. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 146-161.

Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Townsen, J. S. & Ryan, P. A. (2012). Media narratives and possibilities for teachers’ embodied concepts of self. The national association for media literacy education’s. Journal of Media Literacy Education, 4(2), 149-158.

Trier, J. D. (2001). Exploring the Cinematic Representation of Teachers, Students, and Schools with Preservice Teachers. (Yayımlanmamış Doktora tezi). University of Wisconsin-Madison, Madison.

Üstün, A., Nural, E. & Değer, Ş. (2005). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Trabzon ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 47-66.

Weber, S. & Mitchell, C. (1995). That’s funny, you don’t look like a teacher! Interrogating images and identity in popular culture. London, UK: Falmer Press.

Wolfrom, K. J. (2010). Reel principals: A descriptive content analysis of the images of school principals depicted in movies from 1997-2009. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Indiana University of Pennsylvania.

Yaylagül, L. (2004). Yarışma programları ve ideolojisi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 5(57), 180–188.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, N. (2019) Sınıfın fiziksel düzenini oluşturma. R. Sarpkaya (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (ss. 59-78). Ankara: Anı Yayıncılık.

Yolcu, H. (2015). Sınıf yönetimini etkileyen etmenler. C. Gülşen (Edt.), Kuram ve uygulamada sınıf yönetimi içinde (ss. 23-59). Ankara: Anı Yayıncılık.

Yumuşak, G. & Balcı, Ö. (2018). Öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 223-254.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Akcan, E., & Kara, M. (2021). Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 671-695. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352325
Bölüm
Araştırma Makaleleri