Anasınıfı Öğretmenleri ve İlkokul Yöneticilerinin 4+4+4 Eğitim Sisteminin Okul Öncesi Eğitime Yansımalarına İlişkin Görüşleri

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, 4 4 4 eğitim sistemi, Türk eğitim sistemi, Anasınıfı öğretmeni

Özet

Bu araştırmada, anasınıfı öğretmenleri ve ilkokul yöneticilerinin (müdür ve müdür yardımcısı) 4+4+4 eğitim sisteminin okul öncesi eğitime yansımaları konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili Kozan ilçesi, Osmaniye ili Kadirli ilçesi ve Aksaray ili Merkez ilçesindeki ilkokullar bünyesinde görev yapan 8 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip 42 anasınıfı öğretmeni ve ilkokul yöneticisi (ilkokul müdürü ve müdür yardımcıları) oluşturmuştur. Katılımcılar 4+4+4 eğitim sistemini deneyimleyenler arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda yapılan içerik analizi sonucuna göre altı tema ortaya çıkmıştır. Bunlar, “4+4+4 eğitim sistemine ilişkin genel görüşler, 4+4+4 eğitim sisteminin olumlu yönleri, 4+4+4 eğitim sisteminin olumsuz yönleri, 4+4+4 eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri, 4+4+4 eğitim sisteminin okul öncesi eğitime etkileri ve okul öncesi eğitime yönelik düzenlemeler” şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre; okul öncesi eğitim 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine dahil edilmeli, ilkokul eğitimi beş yıl olarak uygulanmalı, ilkokula erken yaşta (72 ay öncesinde) başlanmamalı, okul öncesi eğitim sistemi müfredat, yardımcı personel, alan uzmanı yönetici, materyal ve fiziksel ortam açısından desteklenmeli ve okul öncesi eğitim tüm çocuklar için daha ulaşılabilir (ücretsiz) olmalıdır. Araştırma bulgularına göre okul öncesi eğitim, 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte geri plana atılmıştır, bu nedenle geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına önem verilmelidir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akbaşlı, S. & Üredi, L. (2014). Eğitim sistemindeki 4+4+4 yapılanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 109-136.

Ankara Üniversitesi (2012). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne İlişkin Görüşü. 06.05.2021 tarihinde http://www.ankder.org.tr/444-sistemi-hakkinda-egitim-bilimleri-fakultesinin-gorusu/ adresinden alınmıştır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), (2013). Erken Çocukluk Eğitimi ve 4+4+4 Düzenlemesi. Politika Raporu, İstanbul.

Arı, A. (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031-1047.

Aslan, M. (2014). 60-72 aylık çocukların ilkokula başlama durumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Aybek, B., & Aslan, S. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemine yönelik yaşadığı sorunlar (Elazığ İli Örneği), İlköğretim Online, 14(2), 770-786.

Aykaç, N., Kabaran, H., Atar, E., & Bilgin, H. (2014) İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin 4+4+4 uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunların öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Muğla ili Örneği). Turkish Studies, 9(2), 335-348.

Ayre, C., & Scally, A. J. (2014). Critical values for lawshe’s content validity ratio: revisiting the original methods of calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1) 79–86.

Aytaçlı, B., & Gündoğdu, K. (2018). 4+4+4 ile ilk defa 5. sınıf derslerine giren matematik öğretmenlerinin sürece ilişkin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 12-30.

Bahtiyar-Karadeniz, C. (2012). Öğretmenlerin 4+4+4 zorunlu eğitim sitemine ilişkin görüşleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10(40), 34-53.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Başaran, B. P. (2016). 4+4+4 eğitim sisteminde yöneticilerin ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Başaran, M., & Güçlü, F. (2020). İlkokullarda hangi derslere hangi öğretmenlerin girmesi gerektiğine ilişkin öğretmen görüşleri. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 444-459.

Başaran, M., Dursun, B., Gür Dortok, H. D., & Yılmaz, G. (2021). Evaluation of preschool education program according to cipp model. Pedagogical Research, 6(2), 91.

Bayat, S. (2015). İlk okuma yazma öğretiminde 60-66 aylık çocuklar ile ilgili yaşanan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 172-185.

Boğaziçi Üniversitesi (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Güncellenen Görüşü. 06.05.2021 tarihinde https://fed.boun.edu.tr/tr/bogazici-universitesi-egitim-fakultesinin-guncellenen-gorusu adresinden alınmıştır.

Boz, T., & Yıldırım, A. (2014). 4+4+4 eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı zorluklar. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 54-65.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, E., & Kılıç, Ş. (2019). Okul öncesi eğitim: temel sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim (Özel Sayı), 48(1), 483-519.

Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.

Cerit, Y. Akgün, N., Yıldız, K., & Soysal, M. R. (2014). Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Bolu ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 59-82.

Creswell, J. (2013). Nicel, Nitel Ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Araştırma Deseni, Çeviri Ed., Selçuk Beşir Demir, Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.

Dağ, M. (2017). Farklı yaşlarda ilkokula başlayan çocukların akademik başarı ve sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.

Dirlik, C. (2014). 4+ 4+ 4 eğitim sisteminde 60-66 aylık öğrencilerin okula hazırbulunuşlukta sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Doğan, S., Demir, S., & Pınar, M. (2014). 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminin sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 13(2), 503‐517.

Doğan, S., Uğurlu, C. T., & Demir, A. (2014). 4+4+4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 115-138.

Durmaz, G. (2020). İlkokula başlama yaşına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Durmuşçelebi, M., & Bilgili, A. (2014). Yeni (12 yıllık) eğitim sistemi, karşılaşılan sorunlar ve dünyadaki uygulamalardan bazılarının incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 603-621.

Eğitim Reformu Girişimi- ERG, (2012). 4+4+4’e Geçiş, Eylül 2012 Bilgi ve Politika Notları. İstanbul. 10.05.2021 tarihinde https://www.egitimreformugirisimi.org/444e-gecis-bilgi-ve-politika-notlari-yayimladi/ adresinden alınmıştır.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), (2013). 4+4+4 Eğitim Reformunu İzleme Raporu, Eğitimciler Birliği Sendikası, Ankara. 16.05.2021

Epçaçan, C. (2014). İlkokul ve ortaokul öğretmen ve yöneticilerinin 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin görüşleri (Siirt ili örneği). EKEV Akademi Dergisi, 18(58), 505-522.

Gedik, S. (2015). Öğretmen algılarına göre 60-66 aylık çocuklarda okula uyumun incelenmesi (Fatih İlçesi Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve fatih projesi yasa tasarısı = reform mu? İlköğretim-Online, 11 (3), 556-577.

Hacettepe Üniversitesi, (2012). Hacettepe Üniversitesi Senatosu’ndan “4+4+4” Eğitim Düzenlemesiyle İlgili Olarak Kamuoyuna Açıklama. 06.05.2021 tarihinde https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/rekduy/zorunluegitimbasin.pdf adresinden alınmıştır.

Hareket, E., Erdoğan, E., & Dündar, H. (2016). Türk Eğitim Sistemine ilişkin bir durum çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 287-299.

Kara, M. (2020). Eğitim paydaşlarının görüşleri doğrultusunda Türk Eğitim Sisteminin sorunları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1650-1694.

Karademir, A., & Akman, B. (2021). Farklı bakış açılarıyla okul öncesi eğitimde kalite unsurları: Nitel bir araştırma. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(1), 181-206.

Karakaş, M., & Erginer, E. (2020). İlköğretim öğrencilerini mesleki-teknik eğitim sistemine yönelik algı düzeyleri, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 238-2258.

Külekçi, E. (2013). 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 369-377.

Laçin-Şimşek, C., & Öztuna-Kaplan, A. (2020). Science teachers’ opinions about 5th grade students and their science teaching experiences after 4+4+4 system. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(3), 111-125

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563-575.

Memişoğlu, S. P., & İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-25.

Milli Eğitim Bakanlığı -MEB (2012a). 09.05.2012 Tarihli “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” Konulu, B.08. 0. ÖKM. 0.00-00.00/401 Sayılı Genelge. 13.05.2021 tarihinde http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/27/851665/dosyalar/2015_06/15091240_genelge.docx adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı- MEB (2012b). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular- Cevaplar. Ankara. 13.05.2021 tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf adresinden alınmıştır.

Onat Kocabıyık, O. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), (2012). 5.1.1961 Tarih Ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Görüşü. 07.05.2021 tarihinde http://fedu.metu.edu.tr/tr/system/files/ReportsAndDocuments/fakultegorusu/the_faculty_position_on_4_4_4_second_proposal_in_turkish.pdf adresinden alınmıştır.

Örs, Ç. Erdoğan, H., & Kipici, K. (2013). Eğitim yöneticileri bakış açısıyla 12 yıllık kesintili-zorunlu eğitim sistemi-Iğdır örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 131-154.

Özarslan, N. (2014). Birinci sınıfta öğrenim görmekte olan (60-71 ve 72-84 aylık) öğrencilerin okul olgunluğu düzeyleri ve bu öğrencileri okutmakta olan öğretmenlerin gözlediği okula uyum ve sınıf yönetimi sorunları(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.

Özdemir, A., & Battal, Ş. (2019). İlkokula erken yaşta başlayan öğrencilerin okula uyum süreci ve akademik başarı bağlamında yaşadıkları sorunlar. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1633-1683.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir Pegem Akademi) California: SAGE.

Pekdoğan, S., & Karamustafaoğlu, S. (2015). 4+4+4 düzenlemesinin okul öncesi eğitim üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16(2), 219-234.

T. C. Kalkınma Bakanlığı (2014). Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması. Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

T. C. Resmi Gazete (10 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli (30827 sayılı). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 15.05.2021 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.htm adresinden alınmıştır.

TEDMEM, 2017. Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi Ve Bakımı: Mevcut Durum ve Öneriler, Tedmem Yuvarlak Masa. 20.07.2021 tarihinde https://tedmem.org/download/turkiyede-erken-cocukluk-egitimi-bakimi-mevcut-durum-oneriler?wpdmdl=2430&refresh=613343fd008ae1630749692 adresinden alınmıştır.

Tekindal, M., & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182.

Terzi, Ç. (2011). Türk Eğitim Sistemi’nde okulların örgüt ve yönetim yapısı ile yapılandırmacı eğitim yaklaşımı arasındaki ilişkinin çözümlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 1(1), 75-82.

Turan, T. (2018). 4+4+4 eğitim sisteminde 60-66 aylık çocukların okula erken başlamasının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Tutal, Ö. (2013). Okuma-yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (2020). Öğretim Yılına Göre Okul Öncesinde Net Okullaşma Oranı, Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Sayısı. 20.05.2021 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=egitim-kultur-spor-ve-turizm-105&dil=1 adresinden alınmıştır.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, N. (2005). Türkiye’de okul öncesi eğitimi. Müzeyyen Sevinç (Ed.), Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar- I içinde (s.12-17). İstanbul: Morpa Kültür.

Yoleri, S., & Tanış, H. M. (2015). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 130-141.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Giren, S. (2021). Anasınıfı Öğretmenleri ve İlkokul Yöneticilerinin 4+4+4 Eğitim Sisteminin Okul Öncesi Eğitime Yansımalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 733-757. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352324
Bölüm
Araştırma Makaleleri