Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Eğitimsel teknoloji, Okul öncesi öğretmen adayı, Kaygı

Özet

Çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili kaygılarını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya 67 farklı üniversitede öğrenim gören veya mezun olan 510’u kadın, 39’u erkek olmak üzere toplam 549 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Genel Bilgi Formu ve Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kullanım kaygıları cinsiyet ve öğrenim gördüğü üniversite türüne göre farklılık göstermemektedir. Mezun okul öncesi öğretmen adaylarının teknoloji yönetimi merkezli kaygıları, birinci sınıfta öğrenim gören adaylara göre daha yüksektir. Yine mezun okul öncesi öğretmen adaylarının teknik merkezli kaygıları ise birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören adaylara göre daha yüksektir. Kişisel bilgisayar sahibi olan okul öncesi öğretmen adaylarının teknoloji yönetimi merkezli ve teknik merkezli kaygıları, bilgisayar sahibi olmayan adaylara göre daha fazladır. Son olarak okul öncesi öğretmen adaylarının yaşı ilerledikçe teknik merkezli, teknoloji yönetimi merkezli ve teknoloji-entegrasyonu merkezli kaygıları da artmaktadır. Araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurarak, okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik kaygılarını azaltabilmek için teknik donanım ve teknoloji bilgilerinin artırılması önerilmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Avcı, Ö. H., Karababa, A., & Zencir, T. (2019). Toplumsal cinsiyet bağlamında erkek okul öncesi öğretmen adayları: Algıladıkları güçlükler ve gelecek kaygıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 1092-1106.

Baturay, M. H., Gökçearslan, Ş., & Ke, F. (2017). The relationship among pre-service teachers' computer competence, attitude towards computer-assisted education, and intention of technology acceptance. International Journal of Technology Enhanced Learning, 9(1), 1-13.

Beckers, J.J., Wicherts, J.M., & Schmidt, H.G. (2007) ‘Computer anxiety: ‘trait’ or ‘state’?’, Computers in Human Behavior, 23(6), 2851–2862.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

dos Reis, T. A. (2018). Study on the alpha generation and the reflections of its behavior in the organizational environment. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science, 6(1), 9-19.

Gümrükçü Bilgici, B., & Deniz, Ü. (2016a). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının bazı demografik özelliklere göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(1), 53-70.

Gümrükçü Bilgici, B., & Deniz, Ü. (2016b). Okul öncesi öğretmen adaylarının gelecek kaygılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2353-2372.

Hardy, J. V. (1998). Teacher attitudes toward and knowledge of computer technology. Computers in the Schools, 14, 119–136.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (28. Baskı). Ankara: Nobel.

Kılıç, S. (2013). Örnekleme yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 3(1), 44-6.

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Köknel, Ö. (2014). Kaygıdan korkuya. İstanbul: Remzi Yayınevi.

Kuzucu, Y. (2013). Küçükler için büyüklere çocuk ve ergen ruh sağlığı. Ankara: Pegem.

Lei, J. (2009). Digital natives as preservice teachers: What technology preparation is needed?. Journal of Computing in teacher Education, 25(3), 87-97.

Magen-Nagar, N., & Shonfeld, M. (2018). The impact of an online collaborative learning program on students’ attitude towards technology. Interactive Learning Environments, 26(5), 621-637.

Millar, E., & Walsh, M. (2000). Mental health matters in primary care. UK: Nelson Thornes.

Murati, R., & Ceka, A. (2017). The use of technology in educational teaching. Journal of Education and Practice, 8(6), 197-199.

National Association for the Education of Young Children [NAEYC] (2012). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8. 20.04.2021 tarihinde https://www.naeyc.org/sites/default/files/ globallyshared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf adresinden erişildi

Okur Akçay, N., & Halmatov, M. (2015). Okulöncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 44-50.

Ömrüuzun, I. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarını etkileyen faktörler: bir yol analizi çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Polat, K., & Karakuş, F. (2020). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve öz yeterlik algılarının incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 579-592.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Revilla Munoz, O., Alpiste Penalba, F., Fernandez Sanchez, J., & Santos, O. C. (2017). Reducing techno-anxiety in high school teachers by improving their ICT problem-solving skills. Behaviour & Information Technology, 36(3), 255-268.

Rosen, L., & Weil, M. (1995). Computer availability, computer experience and technophobia among public school teachers. Computers in Human Behavior 11 (11): 9–31.

Ross, S. M., Morrison, G. R., & Lowther, D. L. (2010). Educational technology research past and present: Balancing rigor and relevance to impact school learning. Contemporary Educational Technology, 1(1), 17-35.

Sancar Tokmak, H., Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.

Schlebusch, C. L. (2018). Computer anxiety, computer self-efficacy and attitudes towards the Internet of first year students at a South African University of Technology. Africa Education Review, 15(3), 72-90.

Shillady, A., & Parikh, M. (2012). New tools and strategies for teachers and learners. Young Children, 67(3), 10-12.

Şahin, M. C., & Namlı, N. A. (2019). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 95-112.

Torkzadeh, G., & Angulo, I. E. (1992). The concept and correlates of computer anxiety. Behaviour and Information Technology, 11(2): 99–108.

Turgut, K., & Akdemir, E. (2019). Öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye ilişkin tutumları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 500-526.

Türk Dil Kurumu [TDK] (2021). Türk Dil Kurumu sözlükleri. 15.02.2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr adresinden erişildi.

Uçar-Kaplan, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin yönetim ile yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 29(1), 43-56.

Veloso, E. F.R., Dutra, J.S ., & Nakata, L. E. (2016). Perception on intelligent careers: differences between generations and, and baby boomers. REGE-Revista de Gestão, 23(2), 88-98.

Yalçınalp, S., & Cabı, E. (2015). Eğitim teknolojileri kullanımı kaygı ölçeği (ETKKÖ): ölçek geliştirme çalışması. Ilkogretim Online, 14(3), 1005-1016.

Yaşar Ekici, F., Türk, E. S., Asyalı, M., & Kıroğlu, Z. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının teknoloji kabul ve kullanım düzeyleri ile iletişim becerilerinin incelenmesi. H. Hülür ve S. Coşkun (Eds.) Sosyal, beşeri ve idari bilimler’de akademik araştırmalar – II içinde (s.125-149). Ankara: Gece Kitaplığı.

Yavuz Mumcu, H., & Dönmez Usta, N. (2014). Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(3), 44-55.

Zelyurt, H., & Tuncer, M. (2016). Okul öncesi eğitimde öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Fırat ve İnönü Üniversiteleri Örneği). Turkish Journal of Educational Studies, 3(1), 1-21.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Gümrükçü Bilgici, B., & Ünver, N. (2021). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 580-593. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352317
Bölüm
Araştırma Makaleleri