Yeni Normalin Erken Çocukluk Dönemi Üzerindeki Etkilerinin Ebeveyn Görüşleri Alınarak İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Erken çocukluk, Pandemi

Özet

Bu araştırmanın amacı; pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi çocuklarının davranışlarında meydana gelen değişimlerin, aynı zamanda bunların çocuk üzerindeki etkilerinin ebeveyn görüşleri alınarak belirlenmesidir. Etik kurul onayı alınan bu araştırma kapsamında, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme kullanılarak katılımcılar seçilmiş ve 20 ebeveyn ile görüşülmüştür. Ebeveynlerin fikirleri görüşme tekniği kullanılarak alınmıştır. Temel nitel araştırma yöntemiyle yürütülen çalışma içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynler, günlük rutinlerinde birtakım değişikliklerin meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Bu değişikliklerin sosyal aktiviteler, beslenme saatleri, uyku saatleri, hijyen ve elektronik cihazların kullanımı şeklinde kategorileştiği görülmüştür. Rutinlerde meydana gelen değişimler sonucunda çocuklarda öfke, isyan, mutsuzluk, korku gibi duygusal problemlerin yanında saldırganlık, aşırı hareketlilik ve inatçılık gibi davranışların da ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Pandemi sürecinde eğitim öğretime ara verilmesiyle çocuklarda okula, öğretmene ve arkadaşlara duyulan özlemin arttığı görülmüştür. Aynı zamanda bu değişimler sonucunda ebeveynlerde endişe, üzüntü, agresiflik gibi durumlar ortaya çıkmıştır. 

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akoğlu, G. & Karaaslan, B.T. (2020). Covid-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.

Al-Balushi, B., & Essa, M. M. (2020). The impact of COVID-19 on children− parent’s perspective. International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases, 10(3), 164-165.

Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144.

Baxter, A., Oruc, B., Kesinocak, P., Asplund, J. & Serban, N. (2020). Evaluating scenarious for school reopening under COVID-19. Research Square, 1-14.

Brazendale, K., Beets, M. W., Weaver, R. G., Pate, R. R., Turner-McGrievy, G. M., Kaczynski, A. T. & von Hippel, P. T. (2017). Understanding differences between summer vs. school obesogenic behaviors of children: the structured days hypothesis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 1-14.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. London: Harvard University Press

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N. & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920.

Clark, H., Coll-Seck, A.M., Banerjee, A., Peterson, S., Dalglish,... & Costello, A. (2020). A future for the world’s children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission. The Lancet, 395(10224), 605–658.

Çakır Kardeş, V. (2020). Pandemi süreci ve sonrası ruhsal ve davranışsal değerlendirme. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 2, 160-169.

Çaykuş, E.T. & Mutlu Çaykuş, T. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113.

Dalton, L., Rapa, E., Ziebland, S., Rochat, T., Kelly, B., Hanington, L., Bland, R., Yousafzai, A. & Stein, A. (2019). Communication with children and adolescents about the diagnosis of a life- threatening condition in their parent. The Lancet, 393(10176), 1164-1176.

Doğan, R. Y. & Aytekin, Ç. (2021). Ekolojik Sistem Kuramı çerçevesinden ebeveyn yabancılaşmasına genel bir bakış. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(3), 551-572.

Dong, M., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z. & Tong, S. (2020). Epidemiology of COVİD-19 among children in China. Pediatrics, 145(6), 1-10.

Dray, J., Bowman, J., Campbell, E., Freund, M., Wolfenden, L., Hodder, R.K., McElwaine, K., Tremain, D., Bartlem, K., Bailey, J., Small, T., Palazzi, K., Oldmeadow, C. & Wiggers, J. (2017). Systematic review of universal resilience-focused interventions targeting child and adolescent mental health in the school setting. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56, 813–824.

Fiş Erümit, S. (2021). The distance education process in K-12 schools during the pandemic period: evaluation of implementations in Turkey from the students perspective. Technology, Pedagogy and Education, 3(1), 75-94.

Griffith, A. K. (2020). Parental burnout and child maltreatment during the COVID-19 pandemic. Journal of Family Violence. https://doi.org/10.1007/s10896-020-00172-2

Gümüş, S. & Atalmış, E.H. (2011). Exploring the relationship between purpose of computer usage and reading skills of Turkish students: Evidence from PISA 2006. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), 129-140.

Haleemunnissa, S., Didel, S., Swami, M., Singh , K. & Vyas, V. (2020). Children and COVID19: Understanding impact on the growth trajectory of an evolving generation. Children and Youth Services Review, 120, 105754.

Imran, N., Zeshan, M. ve Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children and adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36 (COVID19-S4).

Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M. & Somekh, E. (2020). Behavioral and emotional disorders in children during the COVID-19 epidemic. The Journal of Pediatrics, 221, 264-266.

Karakaş, M. (2020). Covid-19 Salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40(1), 541-573.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source

book. Thousand Oaks, CA: Sage.

Niemi, H. M. & Kousa, P. (2020). A case study of student’s and teacher’s perceptions in a Finnish high school during the COVID pandemic. International Journal of Technology in Education and Science, 4(4), 352-369.

Phelps, C. & Sperry, L.L. (2020). Children and the covid-19 pandemic. American Psycological Association, 12 (1), 73-75.

Pietrobelli, A., Pecoraro, L., Ferruzzi,A., Heo, M., Faith, M., Zoller, T., Antoniazzi, F., Piacentini, G., Fearnbach, N. S. & Heymsfield, S. B. (2020). Effects of COVID‐19 lockdown on lifestyle behaviors in children with obesity living in Verona, Italy: A longitudinal study. Obesity, 28(8), 11382-1385.

Schonfeld, D. J. & Demaria, T. (2015). Providing psychosocial support to children and families in the aftermath of disasters and crises. Pediatrics, 136(4), 1120-1130.

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworshiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2004), 63-75.

Singh, S., Roy, D., Sinha, K., Parveen, S., Sharma, G. & Joshi, G. (2020). Impact of Covid- 13 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. Psychiatry Research, 293(220), 1-10.

Stark, A. M., White, A. E., Rotter, N. S., & Basu, A. (2020). Shifting from survival to supporting resilience in children and families in the COVID-19 pandemic: Lessons for informing US mental health priorities. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(1), 133-135.

Tutar, H. & Tuncay Erdem, A. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve SPSS uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S. & Ho, R.C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International. Journal of Environmental. Research Public Health 17 (5), 1729.

Whittle, S., Bray, K., Lin, S., & Schwartz, O. (2020). Parenting and child and adolescent mental health during the COVID-19 pandemic. PsyArXiv, 1-42.

World Health Organization. (2004). The importance of caregiver-child interactions for the survival and healthy development of young children: A review. http://repository.hsrc.ac.za/bitstream/handle/20.500.11910/8219/2393_Richter_TheImportanceChildgiverInteraction.pdf?sequence=1 adresinden 17.12.2020 tarihinde erişilmiştir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, S. & Bektaş, F. (2021). Covid-19 salgınının çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 99-122.

Yılmaz Doğan, R. & Aytekin, Ç. (2021). Ekolojik Sistem Kuramı çerçevesinden ebeveyn yabancılaşmasına genel bir bakış. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(3), 551-572.

Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. The New York Times, 15.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Ok, B., Torun, N., & Yazıcı, D. N. (2021). Yeni Normalin Erken Çocukluk Dönemi Üzerindeki Etkilerinin Ebeveyn Görüşleri Alınarak İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 640-654. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352308
Bölüm
Araştırma Makaleleri