Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçiş Hakkında Veli Görüşleri

Anahtar Kelimeler: İlkokula geçiş, Uzaktan eğitim, Okul öncesi eğitim, Pandemi

Özet

Bu araştırmanın amacı pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile okul öncesinden ilkokula geçiş hakkında veli görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanan araştırmanın katılımcıları çocuğu pandemi döneminde okul öncesi eğitimi tamamlayıp ilkokul 1.sınıfa geçiş yapan 20 veliden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre pandemi başlangıcında çocukların okul öncesi eğitime katılamadığı ve velilerin yapılan uzaktan eğitimden memnun olmadıkları,  uzaktan eğitim ile yapılan okul öncesi eğitimde ise çoğunlukla öğretmenlerin telefon üzerinden WhatsApp uygulaması aracılığıyla etkinlikler gönderdiği, bunun yanında velilerin de kendi oluşturduğu etkinlikleri kullandıkları, süreçte aileye düşen görevlerin arttığı, çocukların iletişim, eğitsel ve sosyal açıdan çeşitli sıkıntılar yaşadıkları belirlenmiştir. İlkokul başlangıcında uzaktan eğitim sürecinde en çok EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve Zoom uygulamalarının kullanıldığı en az ise TRT Okul kanalının tercih edildiği bulunmuştur. Veliler senkron ve asenkron olarak katılım gösterdikleri uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları çeşitli olumlu durumlardan ayrıca sorun ve önerilerden bahsetmişlerdir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda pandemi döneminde okul öncesi eğitimin göz ardı edilmemesi ve öğretmen ile öğrenci arasında iletişimin artırılması önerilmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akkaş Baysal, E., Ocak, G., & Ocak, İ. (2020). Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi çocuklarının EBA ve diğer uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ebeveyn görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 185-214.

Aktaş, Y. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA TV Anaokulu açıldı. 11 Haziran 2021 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-eba-tv-anaokulu-acildi/2008750 adresinden erişildi.

Ansari, A., & Pianta, R. C. (2018). The role of elementary school quality in the persistence of preschool effects. Children and Youth Services Review, 86, 120-127.

Aslan, N. & Akın, F. (2021). Covıd-19 pandemisinde okul öncesi dönemdeki öğrencilerin uzaktan eğitimi: Bir eylem araştırması. Alanyazın-CRES Journal 2(1), 8-17.

Bakken, L., Brown, N., & Downing, B. (2017). Early childhood education: The long-term benefits. Journal of research in Childhood Education, 31(2), 255-269.

Bozgün, K., & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Okuma yazmayı öğrenme sürecinde okul öncesi eğitimin etkisi. 2. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018) içinde (s. 1110-1115), Samsun.

Brandes, J., Ormsbee, C., & Haring, K. (2007). From early intervention to earlychildhood programs: Timeline for early successful transitions (TEST). Intervention inSchool & Clinic, 42(4), 204-211.

Brom, C., Lukavský, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J. & Švaríˇcek, R. (2020). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st-9th graders’ parents. Frontiers in Education, 5(103), 1-8.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53.

Chang, G.C.& Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. 30 Mart 2021 tarihinde https://www.gecv.ac.in/uploads/ssip/UNESCO%20snap%20shot%20for%20maintaining%20education.pdf adresinden erişildi.

Coşkunserçe, O., & İşçitürk, G. B. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) platformu hakkında öğrencilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 260-276.

Currie, J., & Almond, D. (2011). Human capital development before age five. In Handbook of labor economics (Vol. 4, pp. 1315-1486). Amsterdam: Elsevier.

Çabuk, B. (2018). Okul öncesi dönemden okul dönemine geçiş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çubukçu, C., & Aktürk, C. (2020). The rise of distance education during covid-19 pandemic and the related data threats: A study about Zoom. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Ek2), 127-143.

Dearing, E., McCartney, K. & Taylor, B. (2009). Does higher-quality early child care promote low-income children's math and reading achievement in middle childhood? Child Development, 80, 1329-1349.

Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.

Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(8), 3445-3470.

Dereli, E. (2012). Okulöncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 9 (3), 1- 20.

Dockett, S., & Perry, B. (2001). Starting school: Effective transitions. Early Childhood Research & Practice, 3(2), 1-19.

Dünya Sağlık Örgütü. (2020). WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard. 6 Mart 2021 tarihinde https://covid19.who.int/ adresinden erişildi.

Einarsdottir, J. (2003). When the bell rings we have to go inside: Preschool children's views on the primary school. European Early Childhood Education Research Journal, 11(sup1), 35-49.

Ekinci Vural, D. ve Kocabaş, A. (2016). Okul öncesi eğitim ve aile katılımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1174-1185

Erden, F. T., & Altun, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 13(2),482-502.

Erkan, S., & Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 94-106.

Erol, M., & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551.

Göktaş, İ., Gülay Ogelman, H., & Güngör, H. (2020, Eylül). Covıd-19 sürecinde 5-6 yaş çocuklarının online eğitim imkânlarına yönelik anne-baba görüşleri. 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (IBAD-2020), İstanbul.

Gülay Ogelman, H., Güngör, H., & Göktaş, İ. (2021). Covid-19 ve yeni dönemdeki okula uyum süreci: Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 10(1), 11-24.

Günbaş, N., & Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the Covid-19 pandemic. Sakarya University Journal of Education, 10(3), 686-716.

Heckman, J., Pinto, R., & Savelyev, P. (2013). Understanding the mechanisms through which an influential early childhood program boosted adult outcomes. American Economic Review, 103(6), 2052-86.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27, 1-12.

Johnston, J. P. (2020). Creating Better Definitions of Distance Education. Online Journal of Distance Learning Administration, 23(2), 1-6.

Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B., & Şentürk Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(7), 3269-3292.

Koç, E. S. (2021). İlkokul öğretim programlarının COVID-19 sonrası yaygınlaşan uzaktan eğitime uygunluğunun incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(1), 24-36.

Koçdar, S., Karadeniz, A., Bozkurt, A., & Büyük, K. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede sorularla zenginleştirilmiş etkileşimli video kullanımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 93-113.

Kuzu, Ç.İ. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (EBA TV) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 505-527.

La Paro, K., & Pianta, R. (2000). Kindergarten teachers' reported use of kindergarten to first grade transition practices. Elementary School Journal, 101(1), 63-78.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications.

Metin, Ş., & Aral, N. (2016). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin beş yaş (60-72 ay) çocuklarının görsel algılarına etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 149-162.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2020a). Sanal sınıfların kullanımına ilişkin yazı. 11 Haziran 2021 tarihinde http://fethiye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/19120427_Sanal_SYnYf.pdf adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2020b). Küresel salgın döneminde uzaktan eğitim izleme ve değerlendirme raporu. 9 Mart 2021 tarihinde https://www.ogretmensitemiz.com/images/upload/01.pdf adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2020c). Sayılarla uzaktan eğitim. 3 Haziran 2021 tarihinde http://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim/icerik/3090 adresinden erişildi.

Milliyet. “Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı! Uzaktan eğitim nasıl olacak?”. 29.08.2020. 11 Haziran 2021 tarihinde https://www.milliyet.com.tr/siyaset/sondakika-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-uzaktan-egitim-aciklamasi-6292822 adresinden erişildi.

O’Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. International Journal of Qualitative Methods, 19, 1-13.

Oktay, A. (2003). Okul öncesinde temel kavramlar, okul öncesi eğitimin amaçları ve temel ilkeleri- özel öğretim yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Ozgem, K., Kan, S. G., Kuset, S., & Şaşmacıoğlu, E. (2020). Evaluation of the effect of distance education on children in pre-school period: Parental views. Near East University Online Journal of Education, 3(2), 94-103.

Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.

Pişirir, N. (2020). Okul öncesi dönemden ilkokula geçişte öğretmenlerin karşılaştığı sorunların incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 307-324.

Rice, M. L., & O'brien, M. (1993). Kansas early childhood research institute on transitions. Final Report. ERIC: ED376641, 303-466. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED376641.pdf

Simsar, A. (2021). An analysis of the views of parents with preschool children in relation to science and preschool science activities. International Journal of Research in Education and Science, 7(2), 383-399.

Skalická, V., Belsky, J., Stenseng, F., & Wichstrøm, L. (2015). Preschool‐age problem behavior and teacher–child conflict in school: Direct and moderation effects by preschool organization. Child Development, 86(3), 955-964.

Sönmez, M., Yıldırım, K., & Çetinkaya, F. Ç. (2020). Yeni tip Koronavirüs (SARS-CoV2) salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 855-875.

Şentürk, H. (2020). Milli eğitimde DYK kurslarının uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-66.

Tarlakazan, E., & Tarlakazan, B. E. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmaları: Kastamonu Üniversitesi örneği. Electronic Turkish Studies, 15(7), 3107-3122.

Türker, A., & Dündar, E. (2020). Covid-19 Pandemi sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323-342.

Vecchia, L. D. (2011). Preschool through first grade transition interventions: Teachers’ perceptions of the impact on students (Yayımlanmamış doktora tezi). Wilmington University, Wilmington.

Xie, Z., & Yang, J. (2020). Autonomous learning of elementary students at home during the COVID-19 epidemic: A case study of the Second Elementary School in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4(2), 535-541.

Yalçın, V., & Simsar, A. (2020). Adjustment of Syrian refugee children into preschool education in Turkey. Elementary Education Online, 19, 1214–1224.

Yazıcı, D., Nazik Kumbasar, A., & Akman, B. (2016). Ailelerin gözünden okul öncesinden ilkokula geçişte yaşanan güçlükler ve çözüm önerileri. Ö. Demirel S. Dinçer (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitel arayışı (s. 448-458) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Yıldırım, A., & Simsek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., & Arın Yılmaz, D. (2020). Farklı öğrenim kademelerindeki öğrencilere verilen uzaktan eğitim hizmetinin veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 477-503.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Konca, A. S., & Çakır, T. (2021). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçiş Hakkında Veli Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 520-545. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352307
Bölüm
Araştırma Makaleleri