C5.0 Karar Ağacı Algoritması ile Öğretmenlerin FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: FeTeMM, Farkındalık, İki aşamalı kümeleme analizi, Karar ağacı, C5.0 algoritması

Özet

Araştırmada, öğretmenlerin FeTeMM farkındalıklarını yordayan değişkenleri ve değişkenlerin önem sırasını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Diyarbakır’da görev yapan 267 öğretmenden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “FeTeMM Farkındalık Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde İki Aşamalı Kümeleme Analizi ve C5.0 Karar Ağacı Algoritması kullanılmıştır. Araştırmada FeTeMM Farkındalık Ölçeği’nin her üç boyutuna ilişkin öğretmenlerin çoğunun orta düzey farkındalığa sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ortaya çıkan bir başka bulgu ise “öğrenciye etkisi” boyutu üzerinde etki düzeyi en yüksek olan yordayıcı değişkenin öğretmenlerin görev yaptıkları okulların sosyoekonomik düzeyleri, “derse etkisi” ve “öğretmene etkisi” boyutları üzerinde etki düzeyi en yüksek olan yordayıcı değişkenin ise öğretmenlerin öğrenim durumları olduğudur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akgündüz, D. & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 1-26.

Aksu, G. & Reyhanlıoğlu-Keçeoğlu, Ç. (2019). Comparison of results obtained from logistic regression, CHAID analysis and decision tree methods. Eurasian Journal of Educational Research, 19(84), 115-134.

Albayrak, A. S. & Koltan-Yılmaz, Ş. (2009). Veri madenciliği: Karar ağacı algoritmaları ve İMKB verileri üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 31-52.

Bahçe, M. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin FeTeMM etkinlik uygulamalarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Bakırcı, H. & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.

Balamurugan, M. & Kannan, S. (2016, October). Performance analysis of CART and C5.0 using sampling techniques. IEEE International Conference on Advances in Computer Applications (ICACA) (pp. 72-75). IEEE. Erişim adresi: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7887926

Balcı, F. (2020). FeTeMM (STEAM) temelli öğretim tekniklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar konusunda kavramsal değişimlerine ve başarılarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Baran, M., Baran-Türkan, M., Aslan-Efe, H. & Maskan, A. (2018, Haziran). Fen alanları öğretmenlerinin fen, teknoloji, matematik ve mühendislik (FeTeMM) farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Niğde.

Bybee, R. W. (2010) Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30–35.

Ceylan, Z., Gürsev, S. & Bulkan, S. (2017). İki aşamalı kümeleme analizi ile bireysel emeklilik sektöründe müşteri profilinin değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 475-485.

Ciğerci, D. (2020). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin FeTeMM eğitimine yönelik farkındalıklarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Çalış, A., Kayapınar, S. & Çetinyokuş, T. (2014). Veri madenciliğinde karar ağacı algoritmaları ile bilgisayar ve internet güvenliği üzerine bir uygulama. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 25(3-4), 2-19.

Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452.

Çevik, M., Danıştay, A. & Yağcı, A. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin FeTeMM (fen-teknoloji-mühendislik-matematik) farkındalıklarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 584-599.

Çolakoğlu, M. H. & Günay-Gökben, A. (2017). Türkiye’de eğitim fakültelerinde FeTeMM (STEM) çalışmaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(2), 46-69.

Daşdemir, İ., Cengiz, E. & Aksoy, G. (2018). Türkiye’de FeTeMM (STEM) eğitimi eğilim araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1161-1183.

Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ development toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher, 38(3), 181–199.

Duygu, E. (2018). Simülasyon tabanlı sorgulayıcı öğrenme ortamında FeTeMM eğitiminin bilimsel süreç becerileri ve FeTeMM farkındalıklarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Ergün, A. & Balçın, M. D. (2019). Probleme dayalı FeTeMM uygulamalarının akademik başarıya etkisi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 4(1), 40-63.

Fore, G. A., Feldhaus, C. R., Sorge, B. H., Agarwal, M. & Varahramyan, K. (2015). Learning at the nano-level: Accounting for complexity in the internalization of secondary STEM teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 51, 101–112.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. Baskı). McGraw-Hill.

Gonzalez, H. B. & Kuenzi, J. J. (2012, August). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Washington, DC: Congressional Research Service, Library of Congress. Erişim adresi: https://fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(3), 381–391.

Güleryüz, H., Dilber, R. & Erdoğan, İ. (2019). STEM uygulamalarında öğretmen adaylarının 3D yazıcı kullanımı hakkındaki görüşleri. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 1-8.

Gülseven, E. (2020). Argümantasyon temelli FeTeMM eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesine yönelik akademik başarılarına, tutumlarına ve argümantasyon seviyelerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 124-138.

Kayri M. (2007), Araştırmalarda iki aşamalı kümeleme analizi ve bir uygulaması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 89-99.

Kayri, M., Elkonca, F., Şevgin, H. & Ceyhan, G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 301-316.

Korkut-Owen, F. & Eraslan-Çapan, B. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin fen teknoloji matematik ve mühendislik alanlarını seçmeyi düşünme nedenleri. Yaşadıkça Eğitim, 31(2), 23-40.

Korkut-Owen, F. & Mutlu, T. (2016). Türkiye’de fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının seçiminde cinsiyetler arası farklılıklar. Yaşadıkça Eğitim, 30(2), 53-72.

Koyunlu-Ünlü, Z. & Dere, Z. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 44-55.

Köse, N. & Ersöz, F. (2020). Veri madenciliğinde karar ağacı algoritmaları ile demir çelik endüstrisinde iş kazaları üzerine bir uygulama. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Özel Sayı, 397-407.

Milaturrahmah, N., Mardiyana, M. & Pramudya, I. (2017, September). Mathematics learning process with science, technology, engineering, mathematics (STEM) approach in Indonesia. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. Erişim adresi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/895/1/012030/pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM eğitimi raporu. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Özdemir, A. U. & Cappellaro, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin FeTeMM farkındalıkları ve FeTeMM eğitimi uygulamalarına yönelik görüşleri. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 8(1), 46-75.

Pandya, R. & Pandya, J. (2015). C5.0 algorithm to improved decision tree with feature selection and reduced error pruning. International Journal of Computer Applications, 117(16), 18-21.

Pang, S. L. & Gong, J. Z. (2009). C5.0 classification algorithm and application on individual credit evaluation of banks. Systems Engineering-Theory and Practice, 29(12), 94-104.

Pehlivan, K. & Uluyol, Ç. (2019). STEM ve eğitimde uygulama örneklerinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(3), 848-861.

Püsküllü, D. (2019). Ortaokul fen bilimleri öğretiminde STEM (FeTeMM) üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Scientix Projesi (2020). Scientix Projesi. 9 Nisan 2020 tarihinde https://scientix.eba.gov.tr/ adresinden erişildi.

Thomasian, J. (2011). Building a science, technology, engineering, and math education agenda: An update of state actions. NGA Center for Best Practices.

Yıldırım, B. (2016). An analyses and meta-synthesis of research on STEM education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23-33.

Yıldırım, B. & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuvar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.

Yu, F., Li, G., Chen, H., Guo, Y., Yuan, Y. & Coulton, B. (2018). A VRF charge fault diagnosis method based on expert modification C5. 0 decision tree. International Journal of Refrigeration, 92, 106-112.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Dokumacı Sütçü, N. (2021). C5.0 Karar Ağacı Algoritması ile Öğretmenlerin FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 459-476. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352298
Bölüm
Araştırma Makaleleri