Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Kök Değerler Çerçevesinde İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Ders kitabı, Kök değerler, Matematik eğitimi

Özet

Bu araştırmada, matematik dersi öğretim programında vurgulanan “kök değerlere” ortaöğretim 9. sınıf matematik ders kitaplarında ne sıklıkta ve düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca okutulması kararlaştırılan iki adet ortaöğretim 9. sınıf matematik ders kitabının doküman incelemesi tekniği ile incelenmesinden elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinin çerçevesini, ortaöğretim matematik ders programında yer alan on kök değer oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim 9. sınıf matematik ders kitaplarında en çok yardımseverlik ve sorumluluk; en az ise sabır, öz denetim, dürüstlük ve sevgi değerlerine yer verildiği belirlenmiştir. Öğrenme alanlarına göre kök değerlerin yer alma sıklıkları incelendiğinde en fazla “Sayılar ve Cebir” en az da “Geometri” öğrenme alanında yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, incelenen ders kitaplarında değerlerin yer alma düzeylerinin daha çok zayıf düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Altun, A. S. (2003). Eğitim yönetimi ve değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 7-17.

Bishop, A. J. (1999). Mathematics teaching and values education an intersection in need of research. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 31, 1-4. https://doi.org/10.1007/s11858-999-0001-2.

Bishop, A., Clarke, B., Corrigan, D. & Gunstone, D. (2006). Values in mathematics and science education: Researchers' and teachers' views on the similarities and differences. For the Learning of Mathematics, 26(1), 7-11.

Bogdan, R.C. ,& Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: An intoduction to theory and methods (2. bs.). Boston: Allyn & Bacon.

Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 12-19.

Cao, Z., Seah, W. T., & Bishop, A. J. (2006). A comparison of mathematical values conveyed in mathematics textbooks in China and Australia. Mathematics education in different cultural traditions-a comparative study of East Asia and the West içinde (ss. 483-493). Springer, Boston, MA.

Clarkson, P. C., FitzSimons, G. E., & Seah, W. T. (1999). Values relevant to mathematics? I’d like to see that. Mathematics: Across the ages. Melbourne: Mathematics Association of Victoria.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4. bs.) Boston, MA: Pearson.

Dede, Y. (2007). Matematik öğretiminde değerlerin yeri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 12-25.

Karaca, D., & Uzunkol, E. (2019). İlkokul matematik ders kitaplarının içerdiği değerler bakımından incelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5(2), 55-71.

Kılcan, T. (2020). Ortaokul ve imam hatip ortaokulları matematik ders kitaplarında yer alan kök değerlerin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 4(2), 247-265.

Mcmillian, H. J., & Schumacher, S. (2010). Research in education. Boston: Pearson Education.

MEB (2018). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu.

MEB-TTKB (2018). Lise matematik dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Meydan, H. (2014). Okulda değerler eğitiminin yeri ve değerler eğitimi yaklaşımları üzerine bir değerlendirme. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 93-108.

Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (2. baskı). California: Sage Publication.

Milli Eğitim Bakanlığı-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (MEB-TTKB) (2017, Temmuz 18). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. http://ttkb-dot-meb-dot-gov-dot-tr.gateway.web.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf adresinden 10.02.2021 tarihinde alındı.

Neuman, W. L. (2014). Social researceh methods: Qualitative and quantitative approaches (7. baskı). London: Pearson Education.

Özkaya, F., & Duru, A. (2020). Ortaokul matematik ders kitaplarında değerler eğitimi kapsamındaki değerlerin yer alma durumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 43-67.

Sayın, V., Orbay, K., & Şam, E. A. (2019). 5. Sınıf matematik ders kitabının değerlerimiz açısından incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim 2019 Özel Sayısı,161-171. DOI: 10.21733/ibad.605040

Seah, W. T., & Bishop, A. J. (2000). Values in mathematics textbooks: A view through two Australasian regions. Paper presented at the 81st annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Şahin, Ö., & Başgül, M. (2018). Ortaokul matematik ders kitaplarında sosyal değerler. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 90-104.

Şahin, Ö., & Tuğrul, K. (2020). İlkokul matematik ders kitaplarında sosyal değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(39), 173-208.

Şahin, T., & Ersoy, F. (2012). Sosyal bilgiler ders kitaplarının değerler eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 1535-1558.

TDK (2020). Güncel Türkçe Sözlük. Web: https://sozluk.gov.tr/ adresinden 01.03.2021 tarihinde alınmıştır.

Topal, Y. (2019). Değerler eğitimi ve on kök değer. Mavi Atlas, 7(1), 245-254.

Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Çetin, İbrahim, Mutluoğlu, A., Yazlık, D. Özlem, & Erdoğan, A. (2021). Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Kök Değerler Çerçevesinde İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 715-732. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352297
Bölüm
Araştırma Makaleleri