Erken Çocukluk Dönemine Ait Resimli Çocuk Kitaplarında Cinsel Eğitim Unsurlarının İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Cinsel eğitim, Erken çocukluk dönemi, Resimli çocuk kitabı

Özet

Cinsel eğitim, bireyin bütüncül gelişimini etkileyen ve olumlu değer yargıları geliştirmesini sağlayan bir eğitimdir. Ailelerin ve eğitimcilerin cinsel eğitim hakkında yeterli bilgilerinin olmaması çocukların cinsel eğitimden mahrum kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Erken çocukluk döneminde başlaması gereken cinsel eğitim, ebeveynlerin ve öğretmenlerin sorumluluğundadır. Çocuklar doğal olarak vücutlarını merak ederler ve çocukların sorularını cevaplamak onların cinsel eğitim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Resimli çocuk kitapları çocukların sorularını yanıtlamayı, onlarla açık ve dürüst bir iletişim kurmayı sağlayan önemli eğitim materyallerinden biridir. Hem aileler hem de öğretmenler, çocuklara cinsel eğitim unsurları içeren nitelikli resimli çocuk kitapları okuyarak cinsel eğitimi destekleyebilirler. Bu çalışmanın amacı, erken çocukluk dönemine yönelik olarak hazırlanmış resimli çocuk kitaplarının cinsel eğitim unsurları açısından incelenmesidir. Araştırma nitel yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiş, veriler doküman incelemesi tekniği kullanılarak betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, resimli çocuk kitaplarında cinsel eğitim unsurlarından en çok erkek-kadın vücutlarına, en az beden değerine yer verildiği görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre resimli çocuk kitaplarında beden değerine daha çok yer verilmesi ve cinsel organların anatomik isimlerinin kullanılması önerilmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Acer, D. & Artan, İ. (2000). Üç ve dört yaş grubu çocukların annelerine yöneltmiş oldukları cinsellikle ilgili sorular ve annelerin verdikleri cevapların incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 191-204.

Altundağ, S. (2020). Cinsel istismarı önlemede farklı bir yaklaşım: Çocuk farkındalığı, vücuduma dokunma! Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 10-18.

Astuti, B., Sugiyatno, S. & Aminah, S. (2017). The development of early childhood sex education materials for early childhood education (ECE) teachers. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 113-120.

Balter, A. S., Van Rhjin, T. & Davies, A. (2016). The development of sexuality in childhood in early learning settings: An exploration of Ontario Early Childhood Educators’ perceptions. Canadian Journal of Human Sexuality,25(1), 30-40.

Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. England: Open University Press.

Chairilsyah, D. (2019). Sexual education in childhood. International Journal of Educational Best Practices, 3(2), 41-51.

Çakşak, A. (2018). Ergenlerde cinsel eğitim. Journal of Institude of Economic Development and Social Researches, 4(11), 498-504.

Çalışandemir, F., Bencik, S. & Artan, İ. (2008). Çocukların cinsel eğitimi: geçmişten günümüze bir bakış. Eğitim ve Bilim, 33(150), 14-27.

Deniz, Ü. & Gözütok, A. (2017). Okul öncesi dönem çocuk kitaplarının cinsel gelişim ve cinsel eğitim açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(49), 424-431.

Deniz, Ü. & Yıldız Altan, R. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı 0-36 aylık çocuklar için eğitim programında cinsel gelişim ve eğitim. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2(3), 34-44.

Dereobalı, N., Karadağ, S. Ç. & Sönmez, S. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk istismarı ihmali şiddet ve eğitimcilerin rolü konusundaki görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 50-66.

Eliküçük, A. & Sönmez, S. (2011). 6 yaş çocuklarının cinsel gelişim ve eğitimiyle ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 7 (25), 45-62.

Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. New York: Sage.

Gönültaş, M. B. (2016). Modusoperandi of sexual abusers and their grooming techniques. ZeitschriftfürdieWelt der Türken/Journal of World of Turks, 8(1), 289-305.

Güneş, A. (2018). Adım adım çocuklarda cinsel eğitim. İstanbul: Timaş.

Güzelyurt, T. (2020). Okul öncesi dönemde cinsel eğitim ve cinsel istismardan korunma: Resimli çocuk kitaplarına yönelik bir inceleme. Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 54-69.

Işıtan, S. (2016). Özel amaçla yazılmış çocuk kitapları. International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, 11(4), 471-492.

İşler, S. (2017). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin cinsel gelişime ve cinsel eğitime yönelik bilgi düzeylerinin ve tutumlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eastern Mediterranean University. Gazimağusa, KKTC.

Kairys, S. W., Alexander, R. C., Block R. W., Everett, V. D., Hymel, K. P., Johnson, C. F. & Bays, J. A. (1999). Guidelines for the evaluation of sexual abuse of children: Subject Review. Pediatrics, 103(1), 186-191.

Kakavoulis, A. (1998) Early childhood sexual development and sex education: A survey of attitudes of nursery school teachers, European Early Childhood Education Research Journal, 6(2), 55-70.

Karakartal, D. (2020). Çocuk cinsel istismarının önlenmesinde cinsel eğitimin önemi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(13), 145-156.

Kardeş, S., & Güney Karaman, N. (2018). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuğun cinsel eğitimine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1554-1570.

Katz, C., & Hamama, L. (2013). Draw me everything that happened to you. Exploring children’s drawings of sexual abuse. Children and Youth Services Review, 35(5), 877-882.

Kır, E. (2013). Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismara karşı önleyici eğitim çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(1). 785-800.

Konur, H. (2006). Dört-altı yaşları arasında çocuğu olan anne-babalara verilen “Cinsel Eğitim Programı”nın cinsel gelişim ve eğitim konusundaki bilgilerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi: Ankara.

Kurtuncu, M., Utaş Akhan, L. Tanır, İ.M. & Yıldız, H. (2015). The sexual development and education of preschool children: Knowledge and opinions from doctors and nurses. Sex Disabil, 33 (2), 207-221.

Larrson, I., & Svedin, C. G. (2002). Teachers’ and parents’ reports on 3 to 6 year old children’s sexual behavior a comparison. Child Abuse & Neglect, 26(3), 247-266.

Lestari, S. P., Iswanti, D. I., & Haji, S. (2017). Optimizing sexuality education in early childhood based on “Puppet Show". Health Notions, 1(4), 321-323.

Martin, J., Riazi, H., Firoozi, A. & Nasiri, M. (2020). A sex education program for teachers of preschool children: A quasi-experimentalstudy in Iran. BMC Public Health, 20(1), 692.

Menmuir, J. & Kakavoulis, A. (1999). Sexual development and education in early years: A study of attitudes of pre‐school staff in Greece and Scotland. Early Child Development and Care, 149 (1), 27-45.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Analizde ilk adımlar. (A. Ersoy, Çev.). S. Akbaba, & A. Ersoy (Çev. Ed.), Nitel veri analizi: Genişletilmiş bir kaynak kitap (2. Baskıdan Çeviri, 1. Baskı) (ss. 50-89) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Payne, G. & Payne, J. (2004). Key concepts in social research. London: Sage Publications.

Petty, K. (2001). When young children explore anatomy dilemma or development? Texas Child Care. 19.02.2021 tarihinde http://www.childcarequarterly.com/winter01_story1a.html adresinden erişildi.

Robinson, K. H. & Davies, C. (2016). Sexuality education in early childhood. (Allen, L. & Rasmussen, M. L., Ed. ) The palgrave handbook of sexuality education, (ss. 217-242) içinde. London, Buckingham: Palgrave Macmillan.

Sargın, N. & Tor, H. (2002). Türk ve batı kültürlerinde 3-6 yaş çocukları için yazılmış masallarda işlenen cinsel öğeler üzerine bir araştırma. M. Kıbrıs (Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi Bildirisi, Ankara.

Sözbilir, M. (2009). Nitel veri analizi. 26.05.2021 tarihinde http://fenitay.files.wordpress.com/2009/02/1112-nitelarac59ftc4b1rmada-veri analizi.pdf adresinden erişildi.

Tuğrul, B. & Artan, İ. (2001). Çocukların cinsel eğitimi ile ilgili anne görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (20), 141– 149.

Tuğut N. & Gölbaşı Z. (2019). Okul öncesi dönem çocuğu olan (3-6 yaş) ebeveynlerin cinsel eğitim tutumlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13 (3), 287-294.

Ünal, H. B. (2017). Ebeveyn çocuk ihmal ve istismarı farkındalık ölçeği’nin geliştirilmesi ve uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

World Health Organization. (2000). Promotion of sexual health: recommendations for action. Proceedings of The Regional Consultation Convened by Pan American Health Association 2000: 19-22.

World Health Organization. (2006). The World health report 2006: Working together for health. World Health Organization.

Yağan Güder, S. Y. & Alabay, E. (2018). Children’s questions and answers of parents: Sexual education dilemma. International Journal of Progressive Education, 14(6), 138-151.

Yılmaz, M. (2011). Cinsel eğitimde kütüphanelerin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 25(1), 8-34.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Öztürk, G., & Feyman Gök, N. (2021). Erken Çocukluk Dönemine Ait Resimli Çocuk Kitaplarında Cinsel Eğitim Unsurlarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 403-419. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352293
Bölüm
Araştırma Makaleleri