Öğretmenlerin Müdür Desteği Algıları ile Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Müdür desteği, Akademik iyimserlik

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin müdür desteği algıları ile okulların akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 öğretim yılında Hatay ilinin Defne merkez ilçesindeki ilköğretim okullarında görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma evreninden basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 333 ilköğretim okulu öğretmeni örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı kişisel bilgi formundan, müdür desteği ölçeğinden ve okul akademik iyimserlik ölçeğinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin algılarına göre okul müdürleri, genel olarak öğretmenleri desteklediği tespit edilmiştir. Ancak okul müdürünün araçsal desteği, duygusal desteğe ve öğretimsel desteğe göre daha fazladır. Okulların genel olarak akademik iyimserlik düzeyleri yüksektir. Bununla birlikte okullardaki akademik vurgu, öz yeterlik ve güvenden daha yüksektir. Araştırmada, müdür desteği ölçeğinin alt boyutları ile okul akademik iyimserlik ölçeğinin alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öğretmenlerin müdür desteği algılarının okulların akademik iyimserlik düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya konulmuştur. Okul müdürlerinin en az öğretimsel desteği sunduğu, okulların akademik iyimserliklerinin ise en az güven boyutunda olduğu göz önüne alınarak okul yöneticilerine yönelik düzenlenecek hizmetiçi eğitim programlarının içeriğinde öğretimsel liderlik ve örgütsel güven konularına öncelikle yer verilebilir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Alenezi, A. F. (2019). The Relationship between distributed leadership practices and academic optimism among faculty members in Northern Border University. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(1), 61-90.

Anderson, K., Kochan, F., Kensler, L. W. A. & Reames, E. H. (2018). Academic optimism, enabling structures, and student achievement. Journal of School Leadership, 28, 434-461.

Andrews, R. L. & Soder, R. (1987). Principal leadership and student achievement. Educational Leadership, 44(6), 9-11.

Anonim. (2021a). Instrumental Support: Definition & Examples. 14 Nisan 2021 tarihinde https://study.com/academy/lesson/instrumental-support-definition-examples-quiz.html adresinden erişildi.

Anonim. (2021b). Feeling valued: The dimensions organisations must deliver on. What does it mean to feel valued? 12 Nisan 2021 tarihinde https://www.investorsinpeople.com/knowledge/feeling-valued-the-dimensions-organisations-must-deliver-on/ adresinden erişildi.

Ashforth, B. E. & Kreiner, G. E. (2002). Normalizing emotion in organizations: Making the extraordinary seem ordinary. Human Resource Management Review, 12(2), 215-235.

Aslan, H. & Karip, E. (2014). Okul müdürlerinin liderlik standartlarının geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(3), 255-279.

Asunakutlu, T. (2002). Örgütsel güvenin oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1-13.

Berkovich, I. & Eyal, O. (2018a). The effects of principals’ communication practices on teachers’ emotional distress. Educational Management Administration & Leadership, 46(4), 642-658.

Berkovich, I. & Eyal, O. (2018b). Principals’ emotional support and teachers’ emotional reframing: The mediating role of principals’ supportive communication strategies, Psychology in the Schools, 55, 867-879.

Bodie, G. D. (2011). The active-empathic listening scale (AELS): Conceptualization and evidence of validity within the interpersonal domain. Communication Quarterly, 59(3), 277- 295.

Bozkurt, Ö. & Ercan, A. (2017). Akademik iyimserlik ile performans arasındaki ilişkinin akademisyenler açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 251-263.

Büyüköztürk, S., Çakmak, E. K., Akgün, O. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Can, E. & Bayramoğlu, A. (2016). Ortaöğretimde okul yönetimine katılım. K. Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar ve İ. Şahin (Ed.), Eğitim yönetimi araştırmaları (s.104-125) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Can, E. & Nikolayidis, U. (2020). Okul yönetimine katılım: Rehber öğretmenler üzerine bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1787-1806.

Can, E. & Ozan, C. (2020). Sınıf öğretmenlerinin okul yönetimine katılımlarının incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 49(225), 55-87.

Cassity, A. H. (2012). Relationships among perceptions of professional learning communities, school academic optimism, and student achievement in Alabama middle and high schools (Yayımlanmamış doktora tezi). The University of Alabama, Tuscaloosa.

Chiedozie, O. L. & Victor, A. A. (2017). Principals’ application of instructional leadership practices for secondary school effectiveness in Oyo State. Journal of the Nigerian Academy of Education – JONAED, 13(1),32-44.

Choi, J. (2006). A motivational theory of charismatic leadership: Envisioning, empathy, and empowerment. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(1), 24–43.

Cropanzano, R., Bowen, D. E. & Gilliland, S. W. (2007). The management of organizational justice. Academy of Management Perspectives. November, 34-48.

Çağlar, Ç. (2013). Okulların akademik iyimserlik düzeyinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 260-273.

Çağlar, Ç. (2014). Okulların akademik iyimserlik düzeyleri ile değişime açıklık düzeyleri arasındaki ilişki. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1), 94-113.

Çoban, D. & Demirtaş, H. (2011). Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 317-348.

Çokluk, Ö., Şekericioğlu, G. & Büyüköztük, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Demirtaş, H., Özer, N., Demirbilek, N. & Balı, O. (2017). Algılanan müdür desteği ile müdüre güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4), 1075-1092.

DiPaola, M. F. (2012). Conceptualizing and validating a measure of principal support. F. DiPaola, M. F. ve Patrick, B. F. (Ed.), Contemporary challenges confronting school leaders (s.115-124) içinde. Charlotte, NC: Information Age.

Ergen, Y. & Elma, C. (2018). Development of teacher academic optimism scale: The validity and reliability study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 69-90.

Ford, T. G., Olsen, J., Khojasteh, J., Ware, J. & Urick, A. (2019). The effects of leader support for teacher psychological needs on teacher burnout, commitment, and intent to leave. Journal of Educational Administration, 57(6), 615-634.

Fukuyama, F. (2005). Güven: Sosyal erdemler ve refahın yaratılması (Çev. A. Buğdaycı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Gaines, C. B. (2011). Perceived principal support and middle school teacher burnout (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Tennessee, Knoxville. 13 Nisan 2021 tarihinde https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/1076 adresinden erişildi.

Girgin, M. & Bayar, A. (2019). Türk toplumundaki güven indeksinin düşük olmasının nedenlerinin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 58-71.

Goddard, R. G., Hoy, W. K. & Woolfolk Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479-507.

Günbayı, İ., Dağlı, E. & Kalkan, F. (2013). İlköğretim okulu müdürlerinin destekleyici davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4), 575-602.

Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement. American Educational Research Journal, 43(3), 425-446.

Hoy. W. K. & Tschannen-Moran. M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools. W. K. Hoy ve C. Miskel (Ed.), Studies in leading and organizing schools (s. 181-208) içinde. Greenwich, CT: Information Age.

Ingersoll, R. M. (2007). Short on power, long on responsibility. Educational Leadership, 65(1), 20-25. 12 Nisan 2021 tarihinde https://repository.upenn.edu/gse_pubs/129 adresinden erişildi.

İşcan, Ö. F. & Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-216.

Kaplanoğlu, E. (2014). Mesleki stresin temel nedenleri ve muhtemel sonuçları: Manisa ilindeki SMMM’ler üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 131-150.

Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 57-83) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Köybaşı, F., Beycioğlu, K., Uğurlu, C. T. & Özer, N. (2017). Müdürlerin okul liderliği davranışları: Öğretimsel destek, ilişki ve açıklık düzeyleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 781-808.

Krüg, M. T. (2015). Academic optimism, organizational citizenship behavior, and principal support: An examination of factors effecting teacher agency in elementary schools. (Yayımlanmamış doktora tezi). The College of William and Mary, Virginia.

Kwan, P. (2016). The effect of trust on the relationship between instructional leadership and student outcomes in Hong Kong secondary schools. The Asia-Pacific Education Researcher, 25(1), 111-121.

Leithwood, K., Louis, K. S., Anderson, S. & Wahlstrom, K. (2004). Review of research: How leadership influences student learning. New York: The Wallace Foundation. 19 Mart 2021 tarihinde http://www.wallacefoundation.org/SiteCollectionDocuments/WF/Knowledge%20 adresinden erişildi.

Littrell, P. C. (1992). The effects of principal support on general and special educators’ stress, job satisfaction, health, school commitment, and intent to stay in teaching (Yayımlanmamış doktora tezi). The Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.

MacNeil, A. J., Spuck, D.W. & Ceyanes, J. W. (1998 Ekim-Kasım). Developing trust between principals and teachers. University Council for Educational Administration Convention etkinliğinde sunulmuş bildiri , St. Louis, Missouri.

Mahfouz, J., Greenberg, M. T. & Rodriguez, A. (2019). Principals’ social and emotional competence: A key factor for creating caring schools. 10 Nisan 2021 tarihinde https://www.prevention.psu.edu/uploads/files/PSU-Principals-Brief-103119.pdf adresinden erişildi.

Makvandia, A., Naderia, F., Makvandia, B., Pashaa, R. & Ehteshamzadeha, P. (2018). Short research paper: Academic optimism and organizational citizenship behaviour among secondary school teachers. International Journal of Emotional Education, 10(1), 164-166.

Mascall, B., Leithwood,K., Straus, T. & Sacks, R. (2008). The relationship between distributed leadership and teachers' academic optimism. Journal of Educational Administration, 46(2), 214-228.

Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.

McGuigan, L. & Hoy, W. K. (2006). Principal leadership: Creating a culture of academic optimism to improve achievement for all students. Leadership and Policy in Schools, 5, 203–229.

Mihans, R. (2008). Can teachers lead teachers?. Phi Delta Kappan, 89(10), 762-765.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği. (2018, 21 Haziran). T.C. Resmî Gazete, (Sayı: 30455). 21 Mart 2021 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180621.htm adresinden erişildi.

Nelson, L. M. (2012). The relationship between academic optimism and academic achievement in middle schools in Mississippi (Yayımlanmamış doktora tezi). The University of Southern Mississippi, Mississippi.

Norman, P. C. (2016). Teacher attitudes and perceptions of low and high socioeconomic status students (Yayımlanmamış doktora tezi). All Graduate Theses and Dissertations. 4873. 20 Mart 2021 tarihinde https://digitalcommons.usu.edu/etd adresinden erişildi.

Olsen, A. A. & Huang, F. L. (2018). Teacher job satisfaction by principal support and teacher cooperation: Results from the schools and staffing survey. Education Policy Analysis Archives, 27(11), 1-28.

Özdemir, M. & Pektaş, V. (2017). Sosyal adalet liderliği ve okul akademik iyimserliği ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 576-601.

Özdemir, S. & Kılınç, A. Ç. (2014). Bürokratik okul yapısı ile öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 1-23.

Özen, Y. & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. KKEFDI/OKKEF, 15, 394-422.

Özmen, F., Aküzüm, C., Zincirli, M. & Selçuk, G. (2016). The communication barriers between teachers and parents in primary schools. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 27-46.

Rahman, W. A. W. A. (2016). Empathy and trust: Into a better workplace environment. Journal of Business and Economics, 7(12), 2025-2034.

Perelli, T. E. (2018). Principal support and academic optimism in urban high schools (Yayımlanmamış doktora tezi). The College of William and Mary, Virginia. Paper 1530192495.

Recepoğlu, E. & Özdemir, S. (2013). Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okul örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(4), 629-664.

Rothmann, S. & Fouché, E. (2018). School principal support, and teachers’ work engagement and intention to leave: The role of psychological need satisfaction. M. Coetzee, I. L. Potgieter ve N. Ferreira (Ed.), Psychology of retention (s. 137-156) içinde. Cham: Sprinter.

Savaş, G. (2016). Okul müdürlerinin destekleyici davranışları ile öğretmen liderliği arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Sliškovic´, A., Buric´, I. & Soric´, I. (2019). The relations between principal support and work engagement and burnout: Testing the role of teachers’ emotions and educational level. Work, 64(2), 203-215.

Stronge, J. H., Richard, H. B. & Catano, N. (2008). Qualities of effective principals. Virgina: Association for Supervision & Curriculum Development. 13 Mart 2021 tarihinde http://www.ascd.org/publications/books/108003/chapters/Instructional-Leadership@-Supporting-Best-Practice.aspx adresinden erişildi.

Şahin, S. (2011). Öğretimsel liderlik ve okul kültürü arasındaki ilişki (İzmir ili örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1909-1928.

Şişman, M. (2016). Öğretim liderliği davranışları ölçeği: Geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 375-400

Teague, R. H. (2015). The impact of academic optimism on student achievement in five middle schools. Wayne State (Yayımlanmamış doktora tezi), Wayne State University Dissertations Paper 1298. 10 Mart 2021 tarihinde http://digitalcommons.wayne.edu/oa_dissertations adresinden erişildi.

Thomas, F. G., Zolin, R. & Hartman, J. L. (2009). The central role of communication in developing trust and its effect on employee involvement. Journal of Business Communication, 46(3), 287-310.

Tindle, J. A. (2012). Dimensions of principal support behaviors and their relationship to organizational citizenship behaviors and student achievement in high schools (Yayımlanmamış doktora tezi). The College of William and Mary, Virginia.

Trace, N. E. L. (2016). The relationship among teacher job satisfaction, trust in the principal, and principal support (Yayımlanmamış doktora tezi). The College of William and Mary, Virginia.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A. & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.

Vaux, N. D. (2015). Academic optimism and organizational climate as predictors of academic achievement and school effectiveness (Yayımlanmamış doktota tezi) The University of Alabama. Tuscaloosa, Alabama.

Wagner, C. A. (2008). Academic optimism of virginia high school teachers: Its relationship to organizational citizenship behaviors and student achievement (Yayımlanmamış doktora tezi). The College of William and Mary, Virginia.

Weber, K., Johnson, A. & Corrigan, M. (2004). Communcating emotional support and its relationship to feelings of being understood, trust, and self‐disclosure. Communication Research Reports, 21(3), 316-323.

Woolfolk Hoy, A., Hoy, W. K. & Kurz, N. M. (2008). Teacher’s academic optimism: The development and test of a new construct. Teaching and Teacher Education, 24, 821–835.

Wu, H. C. (2012). Collective responsibility, academic optimism, and student achievement in Taiwan elementary schools (Yayımlanmamış doktora tezi). The Ohio State University, Ohio.

Wu, J. J., Khan, H. A., Chien, S. H. & Lee, Y. P. (2019). Impact of emotional support, informational support, and norms of reciprocity on trust toward the medical aesthetic community: The moderating effect of core self-evaluations. Interact J Med Res, 8(1), e11750.

Yıldırım, N. (2017). Dağıtımcı liderlik: Kavramsal bir çerçeve. International Journal of Field Education, 3(2), 18-25.

Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 289-316.

Yılmaz, E. & Kurşun, A. T. (2015a). Okul kültürü ile akademik iyimserlik arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 46-69.

Yılmaz, E. & Kurşun, A. T. (2015b). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki. Çağdaş Yönetim Bilim Dergisi, 1(1), 35-48.

Yılmaz, K. (2004). Okul yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışları ile okullardaki güven arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 117-131.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Kalkan, F., & Dağlı, E. (2021). Öğretmenlerin Müdür Desteği Algıları ile Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 441-458. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352273
Bölüm
Araştırma Makaleleri