Okul Öncesi Eğitimin Genel Görünümü: Okul Yöneticileri Bağlamında Bir Değerlendirme

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitimin Durumu, Eğitim Politikaları, Okul Yöneticisi

Özet

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitimin genel durumunu belirlemek ve okul öncesi eğitime yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Edirne İl merkezinde resmî anaokulları ile anasınıfı bulunan okullarda görevli 19 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticilerinin çoğunluğu, okul öncesi eğitim programı hakkında yeterli bilgileri olmadığını belirtmiştir. Programların uygulanmasında, materyal eksikliği ve fiziksel yetersizlik nedeniyle sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca, okul öncesi eğitimde zorunlu pilot uygulamanın yetersiz olduğu ve katılımın sağlanamadığı, öğrenci aidatlarının düzenli ödenmediği, okulların bütçe sıkıntısı olduğu belirtilmiştir. Yöneticilere göre, okul öncesi eğitimde velilerin öğretmenlere sürekli müdahalesi, öğretmenlerin teneffüslerinin olmaması, ikili eğitim uygulaması, öğrenci sayısının fazla olması, personel ve mevzuat eksikliği gibi sorunlar bulunmaktadır. Yöneticilere göre, okul öncesi eğitim zorunlu olmalı, fiziksel eksiklikler giderilmeli, aileler bilinçlendirilmeli, personel desteği sağlanmalı ve eğitim giderlerini devlet karşılamalıdır. Ayrıca, okul yöneticileri, okul öncesi eğitim hakkında eğitilmelidir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Ada, Ş., Küçükali, R., Akan, D., & Dal, M. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 12, 32-49.

Ağgül Yalçın, F., & Yalçın, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online, 17(1), 367-383.

Aksoy, P. (2009). Okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamlarının niteliğinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Tokat ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Aksu Koç, A., Taylan, E., & Bekman, S. (2002). Türkiye’de okulöncesi eğitimi: Hizmete duyulan ihtiyaçların saptanması ve çocuğun dil yetisi düzeyinin değerlendirilmesi araştırma raporu. İstanbul: AÇEV.

Aktan Kerem, E., & Cömert, D. (2006). Siirt ilinde okul öncesi eğitim sorunlarının tespitine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 34(170), 1-16.

Ardıç, Ü. Ü. (2011). Okul öncesi eğitiminde kalitenin geliştirilmesine ilişkin idareci, öğretmen ve veli görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. M. Sevinç (Ed.), Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar (s.31-35) içinde. Ankara: Morpa Kültür Yayınları.

Atalar, N. (2017). Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul bünyesinde yaşanan yönetim sorunları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yakındoğu Üniversitesi, KKTC

Atay, M. (2009). Erken çocuklukta gelişim 1. Ankara: Kök Yayıncılık.

Bogdan, R. C. ve Biklen, S.K. (1998). Qualitative research for education: An ıntroduction to theory and methods. (3rd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Bozer, Y. (1986). Açılış konuşması. Ya-Pa 4. okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri kitabı (s. 11-19) içinde. Ankara: YA-PA Yayınları.

Can, E. (2020). Türk Millî Eğitim Şûra Kararları (1939-2014): Eğitim yönetimi, okul yönetimi ve okul yöneticileri. IPCEDU 2020 E-Kitabı (s. 291-311) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Can, E., & Gündüz, Y. (2016). İlkokullarda çalışan öğretmenlerin, maarif müfettişleri ve okul müdürlerinin yapmış olduğu rehberlik çalışmalarından yararlanma düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 1-28.

Can, E., & Gündüz, Y. (2019). Eğitimin denetimi uzmanlığı gerektirir mi? Millî Eğitim Dergisi, 48(221), 187-205.

Can, E., & Serençelik, G. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yönetimine katılımlarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 525-542.

Cömert, D., & Güleç, H. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: Öğretmen-aile-çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 131-145.

Creswell, J.W. (2002). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Demir, M. K., & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale İli örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107- 126.

Demir Yıldız, C. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarının yönetiminde yaşanan zorlukların değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 95-102.

Demircan Aydın, Z. (2017). Öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimi değerlendirmeleri ve bu alanda yaşanan yönetimsel sorunlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.

Demirtaş, A. (1998). Temel eğitimimizin temel sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 51-63.

Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative research. California: Sage Publications.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2013). Onuncu kalkınma planı 2014-2018. 15 Aralık 2020 tarihinde http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/view/15089/Onuncu_Kalk%C4%B1nma_Plan%C4%B1.pdf adresinden erişildi.

Doğan, T. (2012). Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulu yöneticilerinin okul öncesi eğitim ile ilgili görüşleri (Tokat ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Doma, E. A., & Toran, M. (2020). Erken çocukluk çalışmalarında gündem olan konuların incelenmesi: Yaşadıkça Eğitim dergisinin 30 yılı. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 542-560.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2009). Eğitimde eşitlik politika analizi ve öneriler. 24 Kasım 2020 tarihinde https://www.egitimreformugirisimi.org/yayin/egitimde-esitlik-politika-analizi-ve-oneriler/ adresinden erişildi.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2016). Her çocuğa eşit fırsat: Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin durumu ve öneriler. 24 Kasım 2020 tarihinde https://www.egitimreformugirisimi.org/yayin/her-cocuga-esit-firsat-turkiyede-erken-cocukluk-egitiminin-durumu-ve-oneriler/ adresinden erişildi.

Eğitim-Sen. (2017). 2017/2018 öğretim yılı başında eğitimin durumu raporu. 24 Ekim 2020 tarihinde http://egitimsen.org.tr adresinden erişildi.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertör, E. (2015). İlkokullarda görev yapan anasınıfı öğretmenlerinin yaşadıkları yönetsel sorunlara ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.

Glesne, C. (2016). Becoming qualitative researchers: An introduction. (5th ed). Boston, MA: Pearson Education Inc.

Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Research methods in applied settings an integrated approach to design and analysis. S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Güleç, H.Ç., & Genç, S.Z. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki okul aile işbirliği hakkında öğretmenler ve ailelerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 158-171.

Gültekin, M. (2000). Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar. Ş. Yaşar (Ed.), Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri (s.71-86) içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1219.

Gündoğan, A. (2002). Okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Denizli ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Gürkan, T. (2000). Okulöncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi. Ş. Yaşar (Ed.), Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri (s.1-10) içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1219.

Işık, N. E. (2015). Öğretmenlerin MEB 2013 okul öncesi eğitim programı hakkında görüşleri ve programı kullanma durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kandır, A. (2001). Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitimin yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 151. Erişim adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/151/kandir.htm

Kantarcıoğlu, S. (1984). Anaokulunda eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Kaya, N. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları araştırma raporu. 18 Kasım 2020 tarihinde http://www.academia.edu/6954387/ adresinden erişildi.

Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M., & Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum İli örneği). Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 160-171.

Köksal, O., Balaban Dağal, A., & Duman, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 46, 379-394.

Kundakçı, S. (2013). Tokat İli örneğinde zorunlu okul öncesi eğitim pilot uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Kurşunlu, E. (2018). Türkiye’deki okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Lincoln, Y. S. ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly, CA: Sage Publications.

Marshall, C. ve Rossman, B. G. (2006). Designing qualitative research. California: Sage Publications.

Marvin, C., Lacost, B., Grady, M. ve Mooney, P. (2003). Administrative support and challenges in Nebraska public school early childhood programmes: Preliminarystudy. 14 Haziran 2020 tarihinde https://www.academia.edu/27383716/Administrative_Support_and_Challenges_in_Nebraska_Public_School_Early_Childhood_Programs_Preliminary Study adresinden erişildi.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London, UK: Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014, 26 Temmuz). Resmî Gazete (Sayı: 29072). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 stratejik planı. 22 Aralık 2020 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf adresinden erişildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018a). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu belgesi. 22 Aralık 2020 tarihinde http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf adresinden erişildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018b). Millî Eğitim istatistikleri örgün eğitim 2017-2018. 22 Aralık 2020 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=327 adresinden erişildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). Millî Eğitim istatistikleri örgün eğitim 2018-2019. 22 Aralık 2020 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361 adresinden erişildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2020a). Geçmişten günümüze Millî Eğitim Şûraları. 18 Kasım 2020 tarihinde https://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-mill-egitim-sralari/icerik/328 adresinden erişildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2020b). Millî Eğitim istatistikleri örgün eğitim 2019-2020. 20 Mart 2021 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-yayinlanmistir-orgun-egitim-20192020/icerik/397 adresinden erişildi.

Nural, E., Atay, D., & Çömez, A. (2009, Mayıs). Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Denizli.

OECD. (2017). Education at a glance 2017. 10 Ocak 2021 tarihinde www.oecd.org › skills-beyond-school › EAG2017CN-Turkey-Turkish adresinden erişildi.

Ok, S. (2016). Öğretmen ve ailelere göre okul öncesi eğitimde okul-aile işbirliğinin önemi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(32), 61-80.

Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Oktay, A. (2000a). Okulöncesi dönem çocuğunun gereksinimleri ve okulöncesi eğitimin temel ilkeleri. Ş.Yaşar (Ed.), Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri (s.45-58) içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1219.

Oktay, A. (2000b). Okulöncesi eğitimin düşünsel temelleri. Ş.Yaşar (Ed.), Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri (s.11-28) içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1219.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2009). Bir bakışta eğitim 2009: OECD Göstergeleri. 13 Ekim 2020 tarihinde https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/43638890.pdf adresinden erişildi.

Ömeroğlu-Turan, E. (2000). Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel ve eğitsel ortamları. Ş.Yaşar (Ed.), Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri (s.59-70) içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1219.

Özdemir, M. (2019). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Özkubat, S. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Dergisi, 4(2), 58-66.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods. Integrating theory and practice, (Fourth Edition). CA: Sage Publications.

Sabancı, A., Altun, M., & Uçar, S. (2018). Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin görüşlerine göre ana sınıfı eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitimi Yönetimi Dergisi, 24(2), 339-385.

SBB. (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). 15 Ocak 2021 tarihinde https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf adresinden erişildi.

Sildir, E. ve Akın, U. (2017). Okul öncesi eğitime ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 134-165.

Singh, K. (2007). Quantitative social research methods. New Delhi: Sage Publications.

Şahin, F.T. ve Kalburan, F.N.C. (2009). Aile eğitim programları ve etkililiği: Dünyada neler uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(25), 1-12.

Şimşek, A. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

TEDMEM. (2017). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve bakımı: Mevcut durum ve öneriler. 11 Aralık 2020 tarihinde https://tedmem.org/yuvarlak-masa/turkiyede-erken-cocukluk-egitimi-ve-bakimi-mevcut-durum-ve-oneriler adresinden erişildi.

TEDMEM. (2019a). 2018 eğitim değerlendirme raporu. (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 5). Ankara: Türk Eğitim Derneği. 25 Aralık 2020 tarihinde https://tedmem.org/download/2018-egitim-degerlendirme-raporu adresinden erişildi.

TEDMEM. (2019b). Bir bakışta eğitim 2019. 21 Ocak 2021 tarihinde https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/bir-bakista-egitim-2019 adresinden erişildi.

TEDMEM. (2020). Bir bakışta eğitim 2020. 12 Şubat 2021 tarihinde https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/bir-bakista-egitim-2020 adresinden erişildi.

Temel, F. (2000). Türkiye’de okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması. Ş.Yaşar (Ed.), Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri (s.111-118) içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1219.

Temiz, Z. (2017). Türkiye’de okul öncesi eğitimde denetim ve rehberlik süreci. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(3), 350-371.

Tok, E. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları (Denizli ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Toran, M. (2011). Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Toran, M., & Toprak, Z. (2020). Re-imagining society and childhood: An analysis of cultural politics of childhood in Turkey. Global Studies of Childhood, 00(0), 1 –15. https://doi.org/10.1177/2043610620958188

Toran, M., &Özgen, Z. (2018). Okul öncesi eğitimde aile katılımı: Öğretmenler ne düşünüyor, ne yapıyor? Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 229-245.

Toran, M. (2016). Sürdürülebilir anaokulları: Okul öncesi eğitim kurumlarının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1035-1046.

Toran, M. (2012). Çocukluğun ve erken çocukluk eğitiminin tarihi ve kuramsal temelleri. N. Avcı ve M. Toran (Ed.), Okul öncesi eğitimine giriş (s.1-19) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Toran, M., & Şahin, D. (2020). Erken çocukluk eğitiminden beklentiler: Ebeveynler ne düşünüyor? Başkent University Journal of Education, 7(1), 29-36.

Toran, M., & Yağan Güder, S. (2020). Supporting teachers’ professional development: Examining the opinions of pre-school teachers attending courses in an undergraduate program. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(3), 809-868.

Tükel, A. (2017). 2013 Okul öncesi eğitim programı ile ilgili öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Uçar-Kaplan, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin yönetim ile yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. Yaşadıkça Eğitim, 29(1), 49-64.

Uysal, F. (2006). Okul öncesi eğitim merkezlerindeki iç ve dış mekân organizasyonlarının eğitim yaklaşımları çerçevesinde incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, S. (2013). Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Zayimoğlu Öztürk, F., Kaya, N., & Durmaz, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin görev sürecinde yaşadıkları eğitimsel sorunlar ve çözüm önerileri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 68-94.

Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 203-2015.

Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. B. M. Wildemuth (Ed.), Applications of social research methods to questions in information and library science (s. 308- 319) içinde. California: Libraries Unlimited.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Can, E., & Kılıç, Şeyda. (2021). Okul Öncesi Eğitimin Genel Görünümü: Okul Yöneticileri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 333-366. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352272
Bölüm
Araştırma Makaleleri