Yaşam Becerileri Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem Yaşam Becerileri, Yaşam Becerileri Eğitim Programı, Sosyal Uyum Becerileri

Özet

Araştırma deseni olarak öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanan bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem 5-6 yaş çocuklarına uygulanan yaşam becerileri eğitimi programının çocukların yaşam becerilerine ve sosyal uyumlarına etkililiğini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezindeki bir vakıf/özel anaokulunda eğitim görmekte olan 5-6 (60-72 aylık) yaş aralığındaki çocuklar oluşturmuştur. Çalışma grubundaki çocuklardan deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup belirlenmiştir. Deney Grubuna (DG) ve Kontrol Grubuna (KG) ön uygulama aşamasında; sırasıyla, Yaşam Becerilerini ölçmek amacıyla, “Okul Öncesi Dönem Yaşam Becerileri Ölçeği”, Sosyal Uyum Becerilerini ölçmek amacıyla, “Sosyal Uyum Beceri Ölçeği” uygulanmıştır. Ön uygulamalardan sonra deney grubuna, araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacılar tarafından okul öncesi dönem (5-6 yaş) çocuklarının gelişim düzeylerine uygun olarak mevcut okul öncesi eğitim programındaki kazanım ve göstergeler de dikkate alınarak hazırlanan, 18 oturum ve 36 bağımsız yaşam becerisi etkinliğinden oluşan “Yaşam Becerileri Eğitim Programı”nın 12 hafta süreyle uygulaması yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; deney grubunda yer alan çocukların kontrol grubunda yer alan çocuklara oranla öntest ve sontest puanları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu saptanmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Adibsereshki, N., Vernosfaderani, M. A. ve Movallali, G. (2015) The effectiveness of life skills training on enhancing the social skills of children with hearing impairments in inclusive schools. Childhood Education, 91(6), 469-476.

Arı, M. (2005). Eğitimde yeni yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Behroz-Sarcheshmeh, S., Karimi, M., Mahmoudi, F., Shaghaghi, P. ve Jalil-Abkenar, S. S. (2017). Effect of training of life skills on social skills of high school students with intellectual disabilities. Journal of Practice in Clinical Psychology, 5(3), 177-186. doi: 10.18869/acadpub.jpcp.5.3.177

Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi (2. bs). Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Cinkılıç İnel H., Çağdaş, A. ve Temiz, G. (2012, Mart). Pre-School education’s effect on first class elementary school students’ school maturity. International Conference on Management, Applied and Social Sciences (ICMASS'2012). Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

De Jong, T., Ganie, L., Lazarus, S. ve Prinsloo, E. (1995). Proposed general guidelines for a Lifeskills curriculum framework. Gordon, A. (Ed.), Curriculum framework for the general phase of education (s.91-108) içinde. Johannesburg: Centre for Education Policy Development.

Donald, D., Lazarus, S. ve Lolwana, (1999). The development of education support services in South Africa the process of transition: Goals and strategies. South African Journal of Education, 15(1), 52-57.

Eissa, M. A. (2018). The effectiveness of a life skills training based on the response to intervention model on improving disruptive behavior of preschool children. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 7(2), 60-66.

Erbil, O., Demirezen, S., Erdoğan, A., Terzi, Ü., Eroğlu, H. ve İbiş, M. (2004). Öğrenci Merkezli eğitim uygulama modeli. İzmir. İktisat Kongresi Eğitimde Uygulamalar Bölümü Tebliği.

Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 186-197.

Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. bs.). Ankara: Seçkin.

Esaspehlivan, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna gitmiş ve gitmemiş 78 ve 68 aylık çocukların okula hazırbulunuşluklarının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Francis, M. (2007). Life skills education. 13 Ağustos 2017 tarihinde www.changingminds.org adresinden erişildi.

Gunning, C., Holloway, J. ve Healy, O. (2019) Evaluating the preschool life skills program to teach school readiness skills: An irish pilot study. European Journal of Behavior Analysis, 20(1), 48-68, doi: 10.1080/15021149.2018.1531962

Hanbury, C. (2008). The life skills handbook. Self-published as an e book. 10 Ekim 2018 tarihinde http://www.lifeskillshandbooks.com adresinden erişildi.

Hanley, G. P., Heal, N. A., Tiger, J. H. ve Ingvarsson, E. T. (2007). Evaluation of a classwide teaching program for developing preschool life skills. Journal of Applied Behavior Analysis, 40(2), 277–300. doi:10.1901/jaba.2007.57-06.

Işık, M. (2007). Anasınıfına devam eden beş-altı yas çocuklarına sosyal uyum ve beceri ölçeğinin uyarlanması ve uygulanması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kord-Noghabi, R. ve Sharifi, H. P. (2008). Preparation and compilation of a life skills curriculum for students in the high school period. Journal of Educational Innovations, 7(24), 47-56.

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Bökeoğlu, Ç. Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.

Leech, N. L., Morgan, G. A., Gloeckner, G. W. ve Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Mağden, D., ve Şahin, S. (2002). Beş-altı yaş grubu çocuklarının akademik becerilerini değerlendirmeye yönelik pilot bir çalışma. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(67), 44-60.

Mangrulkar, L., Whitman, C. V. ve Posner, M. (2001). Life skills approach to child and adolescent healthy human development. Washington, D.C.: Pan American Health Organization.

Murthy, C. G. V. (2016). Issues, problems and possibilities of life skills education for school going adolescents. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 56-76.

Parlakyıldız, B. (2008). Portfolyoya dayalı değerlendirmenin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilişsel yaşam becerilerine etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Poyraz, H. ve Dere, H. (2003). Okul öncesi eğitiminin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Roodbari, Z., Sahdipoor, E. ve Ghale, S. (2013). The study of the effect of life skill training on social development, emotional and social compatibility among first- grade female high school in Neka City. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 3(3), 382-390.

Rooth, E. (2000). Introduction to lifeskills: Hands-on approaches to lifeskills education. Cape Town: Via Afrika.

Samarei, A. A. ve Lalifaz, A. (2005). Effectiveness of life skills education on family stress and social acceptance. Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, 7(25), 47-55.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (21. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Spence, S. H. (2003). Social skills training with children and young people: Theory, evidence and practice. Child and Adolescent Mental Health, 8(2), 84-96.

Şentürk Aydın, R. (2013). Yaşam becerileri psikoeğitim programının boşanmış aile çocuklarının uyum düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Teke, H. (2010). Ana sınıfı öğretim programının ilköğretim 1. kademe 1. sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine etkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Topcu Bilir, Z. (2019). Yaşam becerileri programının beş yaş çocuklarının yaşam becerileri, benlik algıları ve sosyal duygusal uyum düzeylerine etkisi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Turaşlı Kuru, N. (2015). Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi. G. Haktanır (Ed.), Okul Öncesi eğitime giriş (s.1-24) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ulusoy, A. (2015). Öğrenme. A. Ulusoy (Ed.), Gelişim ve öğrenme psikolojisi (8. bs.) (s. 139-150) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2000, Nisan). The dakar framework for action, education for all: Meetings our collective commitments. World Education Forum, Dakar- Senegal.

Vernosfederani, M. A. (2014). The effectiveness of life skills training on enhancing the self-esteem of hearing impaired students in inclusive schools. Open Journal of Medical Psychology, 3, 94-99.

World Health Organization. (1999). Partners in life skills education: Conclusions from a United Nations inter-agency meeting. Geneva, Switzerland: WHO Department of Mental Health.

World Health Organization. (2013). Life skills education in schools. Program on mental health. Division of mental health and prevention of substance abuse. Geneva: World Health Organization.

Yankey, T. ve Biswas, U. N. (2011). Life skills training as an effective intervention strategyto reduce stress among Tibetan refugee adolescents. Journal of Refugee Studies, 25(4), 514-536.

Yavuz, K. E. (2004). Ergenlik döneminde yaşam becerileri eğitimi. Ankara: Ceceli Yayınları.

Yavuzer, H. (2000). Çocuk eğitimi el kitabı (10. bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım, Y. (2017). Anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan yaşam becerisi eğitim programının çocukların yaşam becerilerine ve sosyal uyumlarına etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik. A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan (Ed.), Okul öncesi eğitimde güncel konular (s. 25-44) içinde. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Yayınlanmış
2020-09-04
Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım, Y., & Temel, Z. F. (2020). Yaşam Becerileri Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 384-405. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342212
Bölüm
Araştırma Makaleleri