Öğretmen Adaylarının Fizik Kaygılarını Yordayan Değişkenlerin C5.0 Karar Ağacı Algoritması ile İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024381605

Anahtar Kelimeler:

C5.0 Karar Ağacı Algoritması- Fizik Kaygısı- İki Aşamalı Kümeleme Analizi

Özet

Araştırmada, öğretmen adaylarının fizik kaygılarını yordayan değişkenlerin C5.0 karar ağacı algoritması ile incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel araştırma niteliğinde olan bu çalışmada, veriler “Fizik Kaygı Ölçeği” ile 186 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ilk aşamada İki Aşamalı Kümeleme Analizi, ikinci aşamada C5.0 Karar Ağacı Algoritması kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının çoğunun fizik dersi/sınav kaygılarının yüksek, matematik kaygılarının orta, fizik bilgisi eksikliği ve fizik laboratuvar kaygılarının düşük ve orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Fizik dersi/sınav ve fizik bilgisi eksikliği kaygısı boyutu üzerinde etki düzeyi en yüksek olan değişkenin öğretmen adaylarının genel akademik not ortalamaları olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte matematik kaygısı boyutu üzerinde öğretmen adaylarının yaşları ve fizik laboratuvarı kaygısı boyutu üzerinde ise öğretmen adaylarının cinsiyetleri olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Kerem Sütçü, Dicle Üniversitesi

Kerem Sütçü Dicle Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Özgür Kırgın, Milli Eğitim Bakanlığı

Özgür Kırgın Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapmaktadır. 

Referanslar

Akarçeşme, C., & Bursa, N. (2022). Elit kadın voleybolcularda 20. sayılar sonrasında ataktan alınan sayıyı etkileyen değişkenlerin CHAID karar ağacı ile belirlenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 13(1), 87-98. DOI: https://doi.org/10.17155/omuspd.972951

Albayrak, A. S., & Koltan-Yılmaz, Ş. (2009). Veri madenciliği: Karar ağacı algoritmaları ve İMKB verileri üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 31-52.

Alisinanoğlu, F., & Ulutaş, İ. (2000). Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: Süreli Yayınlar Dizisi.

Alkan, G. (2013). Fen ve teknoloji derslerinde farklı deney türleri kullanmanın ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, laboratuvara yönelik tutumlarına ve fen kaygı düzeylerine etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

Bal, U., Çakmak, S., & Uğuz, Ş. (2013). Gender differences in symptoms of anxiety disorders. Archives Medical Review Journal, 22(4), 441-59.

Bekdemir, M. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler (Erzincan eğitim fakültesi örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 131-144.

Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(12), 453-464.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık DOI: https://doi.org/10.14527/9789944919289

Chan, E. (2001). Improving student performance by reducing anxiety. Positive Pedagogy: Successful and İnnovative Strategies in Higher Education, 1(3), 1-4.

Craske, M. G., Rauch, S. L., Ursano, R., Prenoveau, J., Pine, D. S., & Zinbarg, R. E. (2011). What is an anxiety disorder? Focus, 9(3), 369-388. DOI: https://doi.org/10.1176/foc.9.3.foc369

Doruk, M., & Kaplan, A. (2013). Sınıf ve ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kaygılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1505-1522.

Eker, O. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yaşadığı sınav kaygısının nedenleri ve anne-baba tutumlarının sınav kaygısına etkisi: Merzifon örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Nişantaşı Üniversitesi.

Göksu, Ö., & Kumcağız, H. (2020). Covid-19 salgınında bireylerde algılanan stres düzeyi ve kaygı düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 463-479. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44397

Kayri, M. (2007). Araştırmalarda iki aşamalı kümeleme analizi ve bir uygulaması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 89-99.

Köse, N., & Ersöz, F. (2020). Veri madenciliğinde karar ağacı algoritmaları ile demir çelik endüstrisinde iş kazaları üzerine bir uygulama. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (Özel Sayı), 397-407. DOI: https://doi.org/10.31590/ejosat.843837

Nozoğlu, F. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve fizik kaygısı ile başa çıkma yaklaşımları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.

Şahin, M. (2014). The relationship between pre-service teachers’ physics anxiety and demographic variables. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 201-214. DOI: https://doi.org/10.33225/jbse/14.13.201

Şahin, M. (2019). Korku, kaygı ve kaygı (anksiyete) bozuklukları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(10), 117-135.

Şahin, M., Çalışkan, S., & Dilek, U. (2015). Development and validation of the physics anxiety rating scale. International Journal of Environmental and Science Education, 10(2), 183-200. DOI: https://doi.org/10.1037/t51406-000

Şahin, M., Durduran, M., & Elekcioğlu, F. (2019). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fizik kaygıları ve öz-yeterliklerinin araştırılması. UBEST, Dokuz Eylül Üniversitesi. https://www.researchgate.net/profile/ErhanYaylak/publication/333547472_Temel_Egitim_Ogretmen_Adaylarinin_Dijital_Okuryazarlik_Duzeyleri/links/5d0fd7e1299bf1547c7949bc/Temel-Egitim-Oegretmen-Adaylarinin-Dijital-Okuryazarlik-Duezeyleri.pdf

Taşan, M. (2021) The efficacy of pranayamic breathing on foreign language learning anxiety and test anxiety [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.

World Health Organization. (‎2017)‎. Depression and other common mental disorders: global health estimates. World Health Organization.

Yanpar Yelken, T., & Ulusoy, A. B. (2013). Fizik dersine karşı öğrenci endişelerinin belirlenmesi: Mersin TED Koleji Örneği. Journal of Educational Science, 1(1), 17-32.

Yücel, E. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar derslerine yönelik öz-yeterlik, tutum ve kaygı puanlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-12

Nasıl Atıf Yapılır

Sütçü, K., & Kırgın, Özgür. (2024). Öğretmen Adaylarının Fizik Kaygılarını Yordayan Değişkenlerin C5.0 Karar Ağacı Algoritması ile İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 38(1), 70–87. https://doi.org/10.33308/26674874.2024381605

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri