Matematik Öğrenme Güçlüğü Riski Altındaki Öğrencilerin Matematik Başarısına Yönelik Dijital Oyun Uygulamaları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2024381582

Anahtar Kelimeler:

Matematik Öğrenme Güçlüğü- Diskalkuli- Matematik Öğretimi- Dijital Tabanlı Öğretim- Dijital Oyunla Öğretim- Matematik Başarısı

Özet

Çalışmada dört işlem tabanlı dijital oyun uygulamalarının matematik öğrenme güçlüğü riski taşıyan öğrencilerin temel matematik becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma karma araştırma yöntemi olarak tasarlanmıştır. Nicel ve nitel yöntemler, keşfedici bir tasarım şemasını takiben iki ayrı etkileşimli aşamada kullanıldı. Araştırma, Akdeniz bölgesindeki iki ilde iki ilköğretim okulunda öğrenim gören yedi 5. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilere ön test uygulanmış ve 10 oturumluk müdahale gerçekleştirilmiştir; son olarak uygulamadan sonra son test uygulanmıştır. Katılımcıların ön test ve son teste verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde Shapiro-Wilk testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrenci velileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçları, müdahalenin öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini ve velilerle yapılan görüşmelerin de bu sonucu desteklediğini göstermiştir. Araştırma sonunda matematik öğrenme güçlüğü riski taşıyan öğrencilerle yapılan matematik eğitiminin sayılar ve işlemler öğrenme alanında olumlu geri bildirimler verdiği diğer öğrenme alanlarında da uygulamalar yapılmasının yararlı olabileceği söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Ali Özkaya, Akdeniz Üniversitesi

Ali Özkaya Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Adile Emel Sardohan Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi

Adile Emel Sardohan Yıldırım Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesidir. 

Özlem Altındağ Kumaş, Dicle Üniversitesi

Özlem Altındağ Kumaş Dicle Üniversitesi öğretim üyesidir.

Hatice Oral, Milli Eğitim Bakanlığı

Hatice Oral Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapmaktadır. 

Erkam Can, Milli Eğitim Bakanlığı

Erkam Can Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapmaktadır. 

Referanslar

Acar, E., & Hiğde, A. (2018). Matematik öğrenme güçlüğüne sahip ilkokul öğrencisinin sınıf ortamında incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 102-119.

Akın, F. A., & Atıcı, B. (2015). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2), 75-102.

Akpınar, Y. (1999). Dijital tabanlı eğitim ve uygulamalar. Anı Publishing.

Alakoç, Z. (2003). Technological modern teaching approaches in mathematics teaching. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.

Alkan, S. (2021). Matematiksel dijital oyun tasarlama ve oyun mekanikleri. M. Taştepe ve N.C. Aksoy (Ed.), Oyun ve matematik eğitimi içinde (ss.319-340). Nobel Yayınları.

Altındağ Kumaş, Ö., & Ergül, C. (2017). Examination of addition and subtraction performances of students with and without learning disabilities. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 806-820. DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.03.016

American Psychiatric Association [APA]. (2013). Diagnostic and statical manual of mental disorders (DSM-5). American Psychiatric Publishing. DOI: https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Andersson, U. (2010). Skill development in different components of arithmetic and basic cognitive functions: Findings from a 3-year longitudinal study of children with different types of learning difficulties. Journal of Educational Psychology, 102(1), 115-134. DOI: https://doi.org/10.1037/a0016838

Ashlock, D. (2010, August). Automatic generation of game elements via evolution. In Proceedings of the 2010 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (pp. 289-296). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5593341 DOI: https://doi.org/10.1109/ITW.2010.5593341

Aydın, A. (2021). Activity for teaching mathematics for students with learning disabilities with analogy method: Division with and without a remainder topic. Journal for Mathematics Education and Teaching Practices, 2(1), 41-46.

Baldemir, B., İç, Ü., & Tutak, T. (2022). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının diskalkuliye ilişkin görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 485-505. DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022..-998739

Başar, M., & Göncü, A. (2018). Clearing misconceptions of primary school teachers about learning disabilities and evaluation of teacher opinions. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 185-206.

Benavides-Varela, S., Callegher, C. Z., Fagiolini, B., Leo, I., Altoe, G., & Lucangeli, D. (2020). Effectiveness of digital-based interventions for children with mathematical learning difficulties: A meta-analysis. Computers & Education, 157, 103953. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103953

Byun, J., & Joung, E. (2018). Digital game‐based learning for K–12 mathematics education: A meta‐analysis. School Science and Mathematics, 118(3-4), 113-126. DOI: https://doi.org/10.1111/ssm.12271

Chen, Z. H., Liao, C. C., Cheng, H. N., Yeh, C. Y., & Chan, T. W. (2012). Influence of game quests on pupils' enjoyment and goal-pursuing in math learning. Journal of Educational Technology & Society, 15(2), 317-327.

Cobb, P., & Bauersfeld, H. (1995). The emergence of mathematical meaning: Interaction in classroom cultures. Psychology Press.

Cobb, P., Gravemeijer, K., Yackel, E., McClain, K., and Whitenack, J. W. (1997). Mathematising and symbolizing: the emergence of chains of signification in one first-grade classroom. In D. Kirshner & J. A. Whitson (Eds.), Situated cognition: Social, semiotic, and psychological perspectives (pp. 151–233). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003064121-8

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Observation. Research Methods in Education, 6, 396-412. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203029053

Çankaya, S., & Karamete, A. (2009). The effects of educational computer games on students' attitudes towards mathematics courses and educational computer games. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 145-149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.027

Çay, E., Yıkmış, A., & Sola Özgüç, C. (2020). Experiences and opinions of special education teachers regarding the use of technology. Journal of Qualitative Research in Education, 8(2). DOI: https://doi.org/10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.9m

Delebe, A. (2020). Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı ile bazı fiziksel parametreler ve akademik başarı durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Unpublished master’s thesis]. Ömer Halisdemir Üniversitesi.

Dikmen, M.; Tuncer, M., & Vural, M. (2022). The relationship between digital game addictions and academic achievements of high school students. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 8(58), 684-693. DOI: https://doi.org/10.29228/smryj.62163

Felicia, P. (2009). Digital games in schools: Handbook for teachers. European Schoolnet.

Filiz, T., & Güneş, G. (2022). Öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin pandemi sürecindeki matematik öğrenme ve öğretme deneyimlerine bir bakış. e-Kafkas Journal of Educational Research, 9(1), 20-50. DOI: https://doi.org/10.30900/kafkasegt.990761

Geary, D. C, Hoard, M. K, Byrd-Craven, J., Nugent, L., & Numtee, C. (2007). Cognitive mechanisms underlying achievement deficits in children with mathematical learning disability. Child Development, 78(4), 1343-1359. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01069.x

Geary, D. C. (1996). Sexual selection and sex differences in mathematical abilities. Behavioral and Brain Sciences. 19(2), 229-247. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X00042400

Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 4-15. DOI: https://doi.org/10.1177/00222194040370010201

Geary, D. C., Saults, S. J., Liu, F., & Hoard, M. K. (2000). Sex differences in spatial cognition, computational fluency, and arithmetical reasoning. Journal of Experimental Child Psychology, 77(4), 337-353. DOI: https://doi.org/10.1006/jecp.2000.2594

Gök, M. (2021). Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme: tanımı, modelleri ve matematik eğitimde bir örnek uygulama. M. Taştepe ve N.C. Aksoy (Ed.), Oyun ve matematik eğitimi içinde (ss.351-365). Nobel Yayınları.

Görgün, B., & Balıkçı, Ö. (2021). COVID-19 salgınında özel öğrenme güçlüğü olan bireylere, ailelerine ve öğretmenlerine sunulan destekler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 988-1014. DOI: https://doi.org/10.17679/inuefd.929520

Griffiths, M. D. (2008). Videogame addiction: Further thoughts and observations. International Journal of Mental Health and Addiction, 6(2), 182-185. DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-007-9128-y

Hanich, L. B., Jordan, N. C., Kaplan, D., & Dick, J. (2001). Performance across different areas of mathematical cognition in children with learning difficulties. Journal of Educational Psychology, 93(3), 615-626. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-0663.93.3.615

Hassinger-Das, B., Toub, T. S., Zosh, J. M., Michnick, J., Golinkoff, R., & Hirsh-Pasek, K. (2017). More than just fun: A place for games in playful learning. Journal for the Study of Education and Development, 40(2), 191-218. DOI: https://doi.org/10.1080/02103702.2017.1292684

Hecht, S. A., & Vagi, K. J. (2010). Sources of group and individual differences in emerging fraction skills. Journal of Educational Psychology, 102(4), 843–859. DOI: https://doi.org/10.1037/a0019824

Higgins, K., Crawford, L., & Silvestri, S. (2016). Student perceptions of an online mathematics curriculum designed for students with learning difficulties. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 2(6), 108-123. DOI: https://doi.org/10.21277/sw.v2i6.258

Jordan, N. C., & Hanich, L. B. (2000). Mathematical thinking in second-grade children with different forms of LD. Journal of learning disabilities, 33(6), 567-578. DOI: https://doi.org/10.1177/002221940003300605

Jordan, N. C., Hanich, L. B., & Kaplan, D. (2003). Arithmetic fact mastery in young children: A longitudinal investigation. Journal of Experimental Child Psychology, 85(2), 103-119. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-0965(03)00032-8

Ke, F., & Grabowski, B. (2007). Gameplaying for maths learning: cooperative or not? British Journal of Educational Technology, 38(2), 249-259. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2006.00593.x

Kebritchi, M., Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation. Computers & Education, 55(2), 427-443. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.02.007

Keskin D., A., & Aral, N. (2021). Oyun bağımlılığı: güncel bir gözden geçirme. Bağımlılık Dergisi, 22(3), 327-339. DOI: https://doi.org/10.51982/bagimli.880679

Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüklerine ilişkin görüş ve uygulamaları [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Khan, S. B., & Chishti, S. H. (2011). Learners'errors: supporting learners for participating in mathematics classroom. International Journal of Academic Research, 3(1), 229-239.

Koç, B. & Koç, İ. (2019). Action research on teaching addition and subtraction to an illiterate student with dyscalculia. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 710-737. DOI: https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.11m

Korkusuz, M. E., & Karamete, A. (2013). Eğitsel oyun geliştirme modelleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 78-109. DOI: https://doi.org/10.12973/nefmed203

Kunwar, R., Shrestha, B. K., & Sharma, L. (2021). Are teachers aware of mathematics learning disabilities? Reflections from basic level schoolteachers of Nepal. European Journal of Educational Research, 10(1), 367380. DOI: https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.1.367

Kuruyer, H. G., Çakıroğlu, A., & Özsoy, G. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ve matematik güçlüklerine ilişkin pedagojik farkındalıklarının ve öğretimsel bakış açılarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1659-1678. DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3229

Li, Q., & Ma, X. (2010). A meta-analysis of the effects of computer technology on school students’ mathematics learning. Educational Psychology Review, 22, 215-243. DOI: https://doi.org/10.1007/s10648-010-9125-8

Luneta, K., & Makonye, P. J. (2010). Learner errors and misconceptions in elementary analysis: a case study of a grade 12 class in south Africa. Acta Didactica Napocensia, 3(3), 35-46.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

Mohd Syah, N. E., Hamzaid, N. A., Murphy, B. P., & Lim, E. (2016). Development of computer play pedagogy intervention for children with low conceptual understanding in basic mathematics operation using the dyscalculia feature approach. Interactive Learning Environments, 24(7), 1477-1496. DOI: https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1023205

Morgan, P. L., Farkas, G., Hillemeier, M. M., & Maczuga, S. (2016). Science achievement gaps begin very early, persist, and are largely explained by modifiable factors. Educational Researcher, 45(1), 18-35. DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X16633182

Mousavi, S., Radmehr, F., & Alamolhodaei, H. (2012). The role of mathematical homework and prior knowledge on the relationship between students' mathematical performance, cognitive style and working memory capacity. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(3), 1223-1248. DOI: https://doi.org/10.25115/ejrep.v10i28.1532

Mowery, K. (2019). The Most Effective Teaching Strategies for At Risk Students with Mathematical Learning Disabilities. Education: Student Scholarship & Creative Works. https://jayscholar.etown.edu/edstu/14

Mutlu, Y., & Akgün, L. (2019). Using computers for developing arithmetical skills of students with mathematics learning difficulties. International Journal of Research in Education and Science, 5(1), 237-251.

Mutlu, Y., Çalışkan, E. F., & Yasul, A. F. (2022). We asked teachers: do you know what dyscalculia is? International Online Journal of Primary Education, 11(2), 361-378. DOI: https://doi.org/10.55020/iojpe.1067560

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. NCTM.

National Joint Committee on Learning Disabilities [NJCLD]. (2000). Professional development for teachers. A report from the National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD). Learning Disability Quarterly, 23(1), 2-6.

Ocak, A. M. (2013). Eğitsel dijital oyunlar. Pegem A.

O'Connell, P. J. (1999). Adults in Training: An International Comparison of Continuing Education and Training. Organization for Economic Cooperation and Development. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED449346.pdf

Olkun, S. (2014). Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların gelişim özellikleri. S. Yıldırım Doğru (Ed.) Matematik öğrenme güçlükleri/diskalkuli içinde (ss. 211-225). Eğiten Kitap.

Olkun, S., & Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Anı Yayıncılık.

Öksüz, H., & Gürefe, N. (2021). 5. Sınıf matematik öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin bulunduğu sınıfta oluşturmayı amaçladığı sosyomatematiksel normlar. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(2), 601-626. DOI: https://doi.org/10.30703/cije.742571

Öztürk, M., Durmaz, B., & Can, D. (2019). The effect of number talks on number senses of dyscalculic middle school students. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2467-2480. DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3337

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications.

Pesova, B., Sivevska, D., & Runceva, J. (2014). Early intervention and prevention of students with specific learning disabilities. Procedia-Social and behavioral sciences, 149, 701-708. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.259

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants’ part 2: Do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 2-6. DOI: https://doi.org/10.1108/10748120110424843

Raghubar, K., Cirino, P., Barnes, M., Ewing-Cobbs, L., Fletcher, J., & Fuchs, L. (2009). Errors in multi-digit arithmetic and behavioral inattention in children with math difficulties. Journal of Learning Disabilities, 42(4), 356-371. DOI: https://doi.org/10.1177/0022219409335211

Riccomini, P. J. (2005). Identification and remediation of systematic error patterns in subtraction. Learning Disability Quarterly, 28(3), 233-242. DOI: https://doi.org/10.2307/1593661

Schulz van Endert, T. (2021) Addictive use of digital devices in young children: Associations with delay discounting, self-control, and academic performance. Plos One 16(6), e0253058. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253058

Stanberry, K., & Raskind, M. H. (2009). Assistive Technology for Kids with Learning Disabilities: An Overview. LD Online. https://www.readingrockets.org/article/assistive-technology-kids-learning-disabilities-overview

Stultz, S. L. (2013). The effectiveness of computer-assisted instruction for teaching mathematics to students with specific learning disabilities. The Journal of Special Education Apprenticeship, 2(2), 1-13. DOI: https://doi.org/10.58729/2167-3454.1028

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Issues and dilemmas in teaching research methods courses in social and behavioural sciences: US perspective. International Journal of Social Research Methodology, 6(1), 61-77. DOI: https://doi.org/10.1080/13645570305055

Terzioğlu, I., Curaoğlu, O., & Yıkmış, A. (2019). Descriptive analysis of research using computer assisted instruction in the development of mathematical skills of students with special learning difficulty. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 371-382. DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711

Tolar, T.D., Lederberg, A.R., & Fletcher, J.M. (2009). A structural model of algebra achievement: Computational fluency and spatial

Turgut, S., & Doğan Temur, Ö. (2017). The effect of game-assisted mathematics education on academic achievement in Turkey: A meta-analysis study. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(2), 195-206. DOI: https://doi.org/10.26822/iejee.2017236115

Uygun, N. (2019). Action research on developing a support education program for a fourth-grade student with risk of dyscalculia [Unpublished doctoral dissertation]. Necmettin Erbakan University.

Walcott, P., & Romain, N. (2019). Using digital games to enhance the mathematical skills of children with dyscalculia. Journal of Education and Development in the Caribbean, 18(2), 88-110. DOI: https://doi.org/10.46425/j418025822

Witzel, B., & Mize, M. (2018). Meeting the needs of students with dyslexia and dyscalculia. Southeastern Regional Association of Teacher Educators, 27(1), 31-39. https://www.srate.org/JournalEditions/Volume27-1/Witzel_Mize_Manuscript.pdf

Yell, M. L., Shriner, J. G., & Katsiyannis, A. (2006). Individuals with disabilities education improvement act of 2004 and IDEA regulations of 2006: Implications for educators, administrators, and teacher trainers. Focus on Exceptional Children, 39(1), 1-24. DOI: https://doi.org/10.17161/fec.v39i1.6824

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yurdugül, H. (2005). Using content validity indices for content validity in scale development studies. In Proceedings of the XIV. National Conference on Educational Science, 28-20 September 2005 (pp.1-6). Pamukkale University. https://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf

Yayınlanmış

2024-01-12

Nasıl Atıf Yapılır

Özkaya, A., Sardohan Yıldırım, A. E., Altındağ Kumaş, Özlem, Oral, H., & Can, E. (2024). Matematik Öğrenme Güçlüğü Riski Altındaki Öğrencilerin Matematik Başarısına Yönelik Dijital Oyun Uygulamaları. Yaşadıkça Eğitim, 38(1), 54–69. https://doi.org/10.33308/26674874.2024381582

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri