Teknoloji Odaklı Fen Eğitimi Uygulamalarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine ve Teknoloji Entegrasyonu Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2023372574

Anahtar Kelimeler:

TPAB- Teknoloji Entegrasyonu- Öz-Yeterlik- Öğretmen Adayı

Özet

Bu araştırmada teknoloji odaklı fen eğitimi uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (TPAB) ve teknoloji entegrasyonuna öz-yeterlik algılarına etkisinin incelenmesine odaklanılmıştır. Çalışmada tek grup ön test-son test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında örneklemini 19, nitel aşamasında ise katılımcılarını altı fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nicel veri toplama araçları olarak “Tekno-pedagojik (TPAB) eğitim yeterlikleri ölçeği” ile “Teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ölçeği”, nitel veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme formu tercih edilmiştir. Nicel veriler için bağımlı gruplar t testi, nitel veriler için ise betimsel analizden faydalanılmıştır. Analiz sonucunda, teknoloji odaklı eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının TPAB yeterliklerine olumlu etkisinin olduğu ve teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediği ancak anlamlı düzeyde fark oluşturmadığı bulunmuştur. Öğretmen adaylarının görüşmedeki ifadeleri, ölçeklerle elde edilen bulguları desteklemiştir.  Sonuçlar, teorik çerçeve ve deneysel araştırma doğrultusunda tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-26

Nasıl Atıf Yapılır

Sungur Gül, K. (2023). Teknoloji Odaklı Fen Eğitimi Uygulamalarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine ve Teknoloji Entegrasyonu Öz-yeterlik Algılarına Etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 489–507. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372574

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri