Psikolojik Yardım Talebinde Bulunan Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2023372558

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Belirtiler- Bağlanma- Algılanan Sosyal Destek- Üniversite Öğrencileri

Özet

Üniversite öğrencilerinin psikolojik belirtilerini açıklayan değişkenlerin belirlenmesi hem bu öğrencilere sunulacak hizmetlerin yapılandırılması hem de dolaylı olarak toplum ruh sağlığı açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerin psikolojik belirtilerini yordayan önemli değişkenler arasında kişilerarası ilişkilerinin temelini oluşturan bağlanma ve algılanan sosyal desteğin olduğu değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı kaygılı ve kaçınan bağlanma ile algılanan sosyal desteğin üniversite öğrencilerinin psikolojik belirtilerini yordama düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcıları psikolojik yardım almak için başvuruda bulunan 419 (334 kadın, 85 erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları, kaygılı bağlanmanın üniversite öğrencilerinin psikolojik belirtilerindeki varyansın %24’ünü açıkladığını; aileden ve arkadaştan algılanan sosyal destek boyutları ile birlikte modelin toplam varyansın %30’unu açıkladığını göstermektedir. Bulgular, öğrencilerin kaygılı bağlanma örüntülerini düzenlemeye ve algılanan sosyal destek düzeylerini artırmaya yönelik müdahalelerin önemini ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-26

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, E. E. (2023). Psikolojik Yardım Talebinde Bulunan Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 551–564. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372558

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri