Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kuramlara Hakimiyetlerinin ve Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/26674874.2019331104

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Danışman Yeterlikleri- Bireyle Psikolojik Danışmanlık- Karar Stratejileri

Özet

Bu araştırmada, mezuniyet aşamasına gelmiş Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı öğrencilerinin, bireyle psikolojik danışma hakimiyetleri ve karar verme stratejileri farklı bağımsız değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. İncelenen veriler 2017-2018 Bahar döneminde Kuzey Kıbrıs’ta özel bir üniversitede mezuniyet aşamasına gelmiş son sınıf Rehber ve Psikolojik Danışman adaylarından toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 52’si kadın, 52’si erkek olmak üzere 104 kişiden oluşmuştur. Veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiş olup değişkenlerin türüne göre bağımsız gruplar t-testi, tek örneklemli t-testi ve tek yönlü varyans analizi sayısal çözümleme teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların bireyle psikolojik danışmanlık kuramlarına ilişkin performanslarının literatürün belirlediği standartlardan anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Bu bulguya rağmen, katılımcıların en iyi performans gösterdikleri kuramın Psikanalitik Kuram olduğu görülürken, karar verme stratejileri açısından değerlendirildiğinde katılımcıların henüz belli bir karar stratejisine sahip olmadıkları bulunmuştur. Bu makale kapsamında, ölçülen bağımlı değişkenler açısından katılımcıların yeterlik düzeylerinin düşük olmasının sebepleri literatür desteğiyle tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-03-22

Nasıl Atıf Yapılır

İskifoğlu, G., & Çelik İskifoğlu, T. (2019). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kuramlara Hakimiyetlerinin ve Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 33(1), 1–16. https://doi.org/10.33308/26674874.2019331104

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri