7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi

Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama becerisi, Akran zorbalığı, Akran zorbalığı ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki

Özet

Akran zorbalığı, dünyada ve ülkemizde gittikçe arttığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir eğitim problemidir. 2015 PISA verilerine göre Türkiye’deki akran zorbalığının oranı  % 19’dur. ABİDE raporuna göre de Türkçe başarısı ile zorbalığa uğrama arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ile akran zorbalığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma nicel bir araştırma olup ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler, İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilçede, 7. sınıfta öğrenim gören 217 öğrenci üzerinden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Akran Zorbalığı Ölçeği, Okuduğunu Anlama Başarı Testi kullanılmıştır. Okuduğunu anlama ile kurban, zorba, hayattan zevk alma arasında korelasyon analizleri incelendiğinde; kurban ile okuduğunu anlama arasında negatif (r=-.236; p=<.05), zorba ile okuduğunu anlama arasında negatif (r=-.245; p=<.05), zorba ile kurban arasında) pozitif (r=.2; p=<.05), hayattan zevk alma ile okuduğunu anlama arasında pozitif (r=.27; p=<.05) ilişki bulunmuştur. Sonuçlara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2018-12-20
Nasıl Atıf Yapılır
Sülükçü, Y., & Altunkaya, H. (2018). 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 32(2), 71-82. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/85
Bölüm
Araştırma Makaleleri