Öğretmenlerin Okulların Örgütsel Narsizm Düzeyleri ile Okul İklimine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Narsizm, Okul İklimi, İlkokul, Ortaokul, Öğretmenler

Özet

Çalışmanın amacı okulların örgütsel narsizm düzeyleri ile öğretmenlerin okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkinin demografik değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin değerlendirilmesidir. Rize’nin Çayeli ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 233 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinde desenlenen araştırmanın verilerinin toplanmasında “Örgütsel Narsizm” ve “Okul İklimi” ölçekleri kullanılmıştır. Analiz sürecinde SPSS programı kullanılarak, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve t- Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA); Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin örgütsel narsizm düzeyleri ile okul iklimi algıları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve örgütsel narsizmin okul ikliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2018-12-11
Nasıl Atıf Yapılır
Kahveci, G., Gülay, S., & Avcı, T. (2018). Öğretmenlerin Okulların Örgütsel Narsizm Düzeyleri ile Okul İklimine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32(2), 1-15. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/76
Bölüm
Araştırma Makaleleri