Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki

  • Okan Bilgin Bülent Ecevit Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Özgüven, Yaşam amacı, Diğerleriyle olumlu ilişkiler

Özet

Bu çalışmanın amacı ergenlerin özgüven düzeyleri ile diğerleriyle olumlu ilişkiler ve yaşam amacı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel desen kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli ilinde öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Kocaeli’de farklı lise türlerinde öğrenim gören 600 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına dahil edilen öğrenciler uygun örnekleme yoluyla seçilmiştir. Öğrencilerin 380’i erkek 220’si kızlardan oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak, ergenlerin özgüven düzeylerini belirlemek amacıyla “Özgüven Ölçeği”, yaşam amacı ve diğerleriyle olumlu ilişkiler düzeyleri için “Psikolojik İyi Olma Ölçekleri” kullanılmıştır. Veri analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ergenlerin özgüven düzeyleri ile yaşam amacı ve diğerleriyle olumlu ilişkiler arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular psikolojik danışma ve rehberlikle ilişkilendirilmiş ve yapılacak diğer araştırmalar için öneriler tartışılmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2017-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Bilgin, O. (2017). Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, 31(2), 55-66. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/68
Bölüm
Araştırma Makaleleri