Bir Örgütsel Sessizlik Alanı: Millî Eğitim Bakanlığı Zümre Toplantıları

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Zümre Toplantıları, Durum Araştırması

Özet

Bu araştırma Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin zümre toplantılarında sessiz kalma davranışlarının nedenlerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları İstanbul ilinde çalışan en az bir yıl ilçe zümre başkanlığı yapmış öğretmenlerden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmış ve 7. katılımcı ile görüşüldüğünde veri doygunluğa ulaşıldığından veri toplama süreci tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların geliştirdiği yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ve betimsel analiz yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda zümre başkanı seçilme şekli, örgütsel sessizlik ve öneriler temaları oluşmuştur. Bu temalardan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin zorunlu olarak zümre başkanı yapıldığı ve bu göreve talebin çok az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca zümre toplantılarının örgütsel sessizlik alanı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle uygulayıcılara, öğretmenlerin toplantılarda belirttiklerini dikkate almaları, toplantı kararlarının eğitim-öğretim faaliyetlerine nasıl yansıdığı ile ilgili geri bildirim vermeleri, politika yapıcılara zümre başkanlığının cazip hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmaları önerilmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Acaray, A., & Akturan, A. (2015). The relationship between organizational citizenship behaviour and organizational silence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 472-482. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.117

Akarçay, P., & Ak, G. (2018, Nisan 9-11). Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisine karşılaştırmalı bir bakış: Türkiye-İsveç örnekleri. 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Türkiye https://doi.org/10.21733/ibad.413521

Akçakanat, T., & Dirin, İ. (2019). İşgören sessizliği üzerine kavramsal bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41), 173-196. https://doi.org/10.31795/baunsobed.581457

Altınışık, A., & Yengin Sarpkaya, P. (2020). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sessizlik davranışları ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 107-136. https://doi.org/10.29065/usakead.778040

Ashcraft, K. L. (2000). Review: Hearing silence: Organizing from an aesthetic perspective. Human Studies, 23(4), 413-421. https://doi.org/10.1023/A:1005692316828

Bagheri, G., Zarei, R., & Aeen, M. N. (2012). Organizational silence (basic concepts and its development factors). Ideal Type of Management, 1(1), 47–58.

Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson.

Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessizlik tercihi ve sessizlik türleri. Solmuş, T. (Ed) İş ve özel yaşama psikolojik bakışlar (s.85-107) içinde. Epsilon Yayınları.

Durak, İ. (2018). Korku kültürü ve örgütsel sessizlik. Ekin Yayınevi.

Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392 https://doi.org/10.1111/1467-6486.00384

Elçiçeği, B., & Yılmaz, K., (2021). 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı sosyal bilgiler zümre toplantı tutanaklarının incelenmesi: İstanbul örneği. BUSBED Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21), 433-466. https://doi.org/10.29029/busbed.822173

Eroğlu, M., & Özbek, R. (2018). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının mesleki gelişim bağlamında incelenmesi. Researcher, 6(3), 255-271. https://doi.org/10.18301/rss.727

Evren, H. U., & Sarpkaya-Yengin, P. (2020). Öğretim elemanlarının bakış açısıyla örgütsel sessizlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 26(4), 799-864.

Göksoy, S., & Yenipınar, Ş. (2015). Öğretmenlerin okul zümre öğretmenler kurullarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 45(205), 26-43.

Gökyer, N. (2011). İlköğretim okulu zümre öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleşme düzeyi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 127-148.

Güler, M., Altun, T., & Türkdoğan, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulunun etkililiği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 14(2), 395-406. https://doi.org/10.17051/io.2015.30323

Hamsi-İmrol, M. (2022). İngilizce dersi zümre başkanlığının program liderliği bağlamında değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.

Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. McGrawHill.

Huang, X., Van De Vliert, E., & Van Der Vegt, G. (2005). Breaking the silence culture: stimulation of participation and employee opinion withholding cross-nationally. Management and Organization Review 1(3), 459-482. https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2005.00023.x

Kahveci, G., & Demirtaş, Z. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(167), 50-64.

Kaptan, O., & Kocabaş, İ. (2021). İngiltere, Yeni Zelanda ve Çin Halk cumhuriyeti’nde eğitimde özerklik ve okul özerkliğinin göstergelerinin kronolojik ve karşılaştırmalı incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(2), 370-393.

Karabay, G., & Erbay, E. (2021). Liderlik tiplerinin öğretmenlerdeki örgütsel sessizlik üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 78-87. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351244

Kinter, O. (2020). Liderlik tarzları ve örgütsel sessizlik ilişkisinde örgütsel adalet ve kuşak farklılıklarının etkisi. Gazi Kitabevi.

Kocabaş, İ., & Gökbaş, M. (2003). Eğitimde takım çalışması. Eğitim ve Bilim, 28(130), 8-15.

Küçük, M., Ayvacı, H. Ş., & Altıntaş, A. (2004, Temmuz 6-9). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2022). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları Ve Zümreleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge. https://ogm.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-egitim-kurullari-ve-zumreleri-yonergesinde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonerge/icerik/796

Milliken, F. J., & Morrison, E. W. (2003). Shades of silence: Emerging themes and future directions for research on silence in organizations, Journal of Management Studies, 40(6), 1563-1568. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00391

Morrison E. W., & Milliken F. J. (2000). Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world, The Academy of Management Review, 25(4), 706-725. https://doi.org/10.5465/amr.2000.3707697

Parlak, B. (2014). Avrupa birliği perspektifinden merkezi yönetim- yerel yönetim ilişkileri. TESAM Akademi Dergisi, 1(1), 7-40.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Sage.

Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, (20), 331–369. https://doi.org/10.1016/S0742-7301(01)20007-3

Saldana, J. (2011). Fundamentals of qualitative research: Understanding qualitative research. Oxford.

Sertkaya, F. (2016). Zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının yönetim süreçleri açısından değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.

Sezer, Ş., Albez, C., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). İlköğretim okullarında zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.

Sezgin Nartgün, Ş., & Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 2(2), 47-67. https://doi.org/10.14686/201321980

Shojaie, S., Matin, H. Z., & Barani, G. (2011). Analyzing the infrastructures of organizational silence and ways to get rid of it. Procedia- Social and Behavioral Sciences 30, 1731 – 1735. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.334

Şişman, M., & Turan, S. (2003). Eğitimde yerelleşme ve demokratikleşme çabaları: Teorik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34, 300-315.

Tashakkori, A., & Teddlie C. (2015). Karma yöntem araştırmalarının temelleri. (Çev. S. Demir & Y. Dede). Anı.

Taşkıran, E. (2010). Liderlik tarzının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolü ve bir araştırma [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

Yaman, E., & Ruçlar, K. (2014). Örgüt kültürünün yordayıcısı olarak üniversitelerde örgütsel sessizlik. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1), 36-50.

Yeşilaydın, G., & Bayın, G. (2015). Türkiye’de örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan araştırmalara yönelik literatür incelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 103-120. https://doi.org/10.18037/ausbd.54497

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yin, K. R. (2003). Case study research: Design and methods. SAGE Publications.

Yirci, R., & Karaköse, T. (2010). Democratic education policy and Turkish education system. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 9, 1330-1334. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.329

Yayınlanmış
2023-05-26
Nasıl Atıf Yapılır
Karabay, A., Kılıç, G. N., & Kocabaş, İbrahim. (2023). Bir Örgütsel Sessizlik Alanı: Millî Eğitim Bakanlığı Zümre Toplantıları. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 611-628. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372590
Bölüm
Araştırma Makaleleri