Teknoloji Odaklı Fen Eğitimi Uygulamalarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine ve Teknoloji Entegrasyonu Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Anahtar Kelimeler: TPAB, Teknoloji Entegrasyonu, Öz-Yeterlik, Öğretmen Adayı

Özet

Bu araştırmada teknoloji odaklı fen eğitimi uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (TPAB) ve teknoloji entegrasyonuna öz-yeterlik algılarına etkisinin incelenmesine odaklanılmıştır. Çalışmada tek grup ön test-son test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında örneklemini 19, nitel aşamasında ise katılımcılarını altı fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nicel veri toplama araçları olarak “Tekno-pedagojik (TPAB) eğitim yeterlikleri ölçeği” ile “Teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ölçeği”, nitel veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme formu tercih edilmiştir. Nicel veriler için bağımlı gruplar t testi, nitel veriler için ise betimsel analizden faydalanılmıştır. Analiz sonucunda, teknoloji odaklı eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının TPAB yeterliklerine olumlu etkisinin olduğu ve teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediği ancak anlamlı düzeyde fark oluşturmadığı bulunmuştur. Öğretmen adaylarının görüşmedeki ifadeleri, ölçeklerle elde edilen bulguları desteklemiştir.  Sonuçlar, teorik çerçeve ve deneysel araştırma doğrultusunda tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology integration and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) among pre-service teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 134-143. https://doi.org/10.1080/21532974.2011.10784670

Aktaş, İ., & Özmen, H. (2020). Investigating the impact of TPACK development course on pre-service science teachers’ performances. Asia Pacific Education Review, 21(4), 667-682. https://doi.org/10.1007/s12564-020-09653-x

Aktaş, İ., & Özmen, H. (2022). Assessing the performance of Turkish science pre-service teachers in a TPACK-practical course. Education and Information Technologies, 27(3), 3495-3528. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10757-z

Backfisch, I., Lachner, A., Stürmer, K., & Scheiter, K. (2021). Variability of teachers’ technology integration in the classroom: A matter of utility. Computers & Education, 166, 104159. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104159

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.

Baran, E., Canbazoglu-Bilici, S., Albayrak-Sari, A., & Tondeur, J. (2019). Investigating the impact of teacher education strategies on preservice teachers’ TPACK. British Journal of Educational Technology, 50(1), 357–370. https://doi.org/10.1111/bjet.12565

Birişçi, S., & Kul, Ü. (2019). Predictors of technology integration self-efficacy beliefs of pre-service teachers. Contemporary Educational Technology, 10(1), 75-93. https://doi.org/10.30935/cet.512537

Boland, D. (2008). An analysis of factors affecting teachers’ technology integration as perceived by high school teachers. TUI University. College of Education.

Canbazoglu Bilici, S., Guzey, S., & Yamak, H.(2016). Assessing pre-service science teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) through observations and lesson plans. Research in Science & Technological Education, 34(2), 237-251. https://doi.org/10.1080/02635143.2016.1144050

Caner, M. & Aydın, S. (2021). Self efficacy beliefs of pre-service teachers on technology integration. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(3), 79-94. https://doi.org/10.17718/tojde.961820

Ceylan, B., Türk, M., Yaman, F., & Kabakçı-Yurdakul, I. (2014). Determining the changes of information and communication technology guidance teacher candidates’ technological pedagogical content knowledge competency, information and communication technology usage phases and levels. Journal of Theory and Practice in Education, 10(1), 171-201.

Chai, C. S., Koh, J. H. L., Tsai, C. C., & Tan, L. L. W. (2011). Modeling primary school pre-service teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for Meaningful Learning with Information and Communication Technology (ICT). Computers & Education, 57(1), 1184–1193. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.01.007

Chauhan, S. (2017). A meta-analysis of the impact of technology on learning effectiveness of elementary students. Computers & Education, 105, 14–30. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.11.005

Cheah, Y. H., Chai, C. S., & Toh, Y. (2019). Traversing the context of professional learning communities: Development and implementation of technological pedagogical content knowledge of a primary science teacher. Research in Science & Technological Education, 37(2), 147–167. https://doi.org/10.1080/02635143.2018.1504765

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2nd ed. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Pearson.

Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Ersoy, M., Kabakçı Yurdakul, I. & Ceylan, B. (2016). Öğretmen adaylarının BİT becerileri ışığında tekno-pedagojik içerik bilgisine ilişkin yeterliklerinin incelenmesi: Deneysel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 41(186), 119-135. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6345

Farjon, D., Smits, A., & Voogt, J. (2019). Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and experience. Computers & Education, 130, 81-93. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.11.010

Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Duckworth, D. (2019). IEA international computer and information literacy Study 2018 assessment framework. IEA. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19389-8

Gao, P., Wong, A. F.L., Choy, D. & Wu, J. (2011) Beginning teachers' understanding performances of technology integration. Asia Pacific Journal of Education, 31(2), 211-223. https://doi.org/10.1080/02188791.2011.567003

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10th ed.). Pearson.

Gil-Flores, J., Rodríguez-Santero, J., & Torres-Gordillo, J.-J. (2017). Factors that explain the use of ICT in secondary education classrooms: The role of teacher characteristics and school infrastructure. Computers in Human Behavior, 68, 441–449. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.057

Guzey, S. S., & Roehrig., G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 25–45.

Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416. https://doi.org/10.1080/15391523.2009.10782536

Janssen, N., Knoef, M., & Lazonder, A. W. (2019). Technological and pedagogical support for pre-service teachers’ lesson planning. Technology, Pedagogy and Education, 28(1), 115-128. https://doi.org/10.1080/1475939X.2019.1569554

Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H. F., Kılıçer, K., Çoklar, A. N., Birinci, G., & Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPAB-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.012

Kapici, H. O., & Akcay, H. (2020). Improving student teachers’ TPACK self-efficacy through lesson planning practice in the virtual platform. Educational Studies, 1-23. https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1835610

Keser, H., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2015). TPAB competencies and technology integration self-efficacy perceptions of pre-service teachers. Elementary Education Online, 14(4), 1193-1207. https://doi.org/10.17051/io.2015.65067

Kimm, C. H., Kim, J. Baek, E. O., & Chen, P. (2020). Pre-service teachers’ confidence in their ISTE technology-competency. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 36(2), 96-110. https://doi.org/10.1080/21532974.2020.1716896

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49(3), 740-762. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.11.012

Koh, J. H. L., Chai, C. S., & Lim, W. Y. (2017). Teacher professional development for TPACK-21CL: Efects on teacher ICT integration and student outcomes. Journal of Educational Computing Research, 55(2), 172–196. https://doi.org/10.1177/0735633116656848

Lambert, J., Gong, Y. & Cuper, P (2008). Technology, transfer and teaching: The impact of a single technology course on preservice teachers’ computer attitudes and ability. Journal of Technology and Teacher Education, 16(4), 385–410.

Lee, C. J., & Kim, C. M. (2014). An implementation study of a TPACK-based instructional design model in a technology integration course. Education Technology Research Development, 62, 437–460. https://doi.org/10.1007/s11423-014-9335-8

Lee, Y., & Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers' self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education, 73, 121-128. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.01.001

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. MEB.

Mishra, P. (2019). Considering contextual knowledge: The TPACK diagram gets an upgrade. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 35(2), 76-78. https://doi.org/10.1080/21532974.2019.1588611

Mishra, P., & Koehler, M. (2007). Technological pedagogical content knowledge (TPCK): Confronting the wicked problems of teaching with technology. C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference içinde (ss.2214-2226). Association for the Advancement of Computing in Education.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008, March 24-28). Introducing technological pedagogical content knowledge [Panel presentation]. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York City. http://www.matt-koehler.com/publications/Mishra_Koehler_AERA_2008.pdf

Mouza, C. (2016). Developing and assessing TPACK among pre-service teachers: A synthesis of research. Herring, M. C., Koehler, M. J. , & Mishra, P. (Eds.) Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPACK) for educators: Second edition içinde (ss.169-190). Taylor and Francis Inc.

Nathan, E. J. (2009). An examination of the relationship between preservice teachers' level of technology integration self-efficacy (TISE) and level of technological pedagogical content knowledge (TPACK) [Unpublished doctorate thesis]. University of Houston.

Nelson, M. J., & Hawk, N. A. (2020). The impact of field experiences on prospective preservice teachers’ technology integration beliefs and intentions. Teaching and Teacher Education, 89, 103006. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.103006

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2015). Students, computers and learning: Making the connection. PISA, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264239555-en

Ottenbreit-Leftwich, A., Liao, J. Y. C., Sadik, O., & Ertmer, P. (2018). Evolution of teachers’ technology integration knowledge, beliefs, and practices: How can we support beginning teachers use of technology? Journal of Research on Technology in Education, 50(4), 282–304. https://doi.org/10.1080/15391523.2018.1487350

Sancar Tokmak, H., Incikabi, L. & Ozgelen, S. (2013). an investigation of change in mathematics, science, and literacy education pre-service teachers’ TPACK. Asia-Pacific Education Researcher 22(4), 407–415. https://doi.org/10.1007/s40299-012-0040-2

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge Growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Smith, S. M. (2001). The four sources of influence on computer self-efficacy. Delta Pi Epsilon Journal, 43(1), 27-39.

Sungur Gül, K., & Saylan Kırmızıgül, A. (2022). Algodoo based STEM education: A case study of pre-service science teachers. Education and Information Technologies, 28, 4203–4220. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11348-2

Tondeur, J., Pareja Roblin, N., van Braak, J., Voogt, J., & Prestridge, S. (2017). Preparing beginning teachers for technology integration in education: Ready for take-off?. Technology, Pedagogy and Education, 26(2), 157-177. https://doi.org/10.1080/1475939X.2016.1193556

Tseng, J. J., Cheng, Y. S., & Yeh, H. N. (2019). How pre-service English teachers enact TPACK in the context of web-conferencing teaching: A design thinking approach. Computers & Education, 128, 171–182. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.022

Ünal, E. (2013). Öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.

Ünal, E., Yamaç, A., & Uzun, A. M. (2017). The effect of the teaching practice course on pre-service elementary teachers' technology integration self-efficacy. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(3), 39-53.

Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillon, P., & Sointu, E. (2015). The impact of authentic learning experiences with ICT on pre-service teachers’ intentions to use ICT for teaching and learning. Computers & Education, 81, 49–58. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.09.008

Wang, L., Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (2004) Increasing preservice teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration. Journal of Research on Technology in Education, 36(3), 231-250. https://doi.org/10.1080/15391523.2004.10782414

Yaman, F. & Dulkadir Yaman, N. (2021). Öğretim teknolojileri dersinin öğretmen adaylarının tekno-pedagojik yeterliklerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 60, 22-49.

Yıldız Durak, H. (2021). Modeling of relations between K-12 teachers’ TPACK levels and their technology integration self-efficacy, technology literacy levels, attitudes toward technology and usage objectives of social networks. Interactive Learning Environments, 29(7), 1136-1162. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1619591

Yayınlanmış
2023-05-26
Nasıl Atıf Yapılır
Sungur Gül, K. (2023). Teknoloji Odaklı Fen Eğitimi Uygulamalarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine ve Teknoloji Entegrasyonu Öz-yeterlik Algılarına Etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 489-507. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372574
Bölüm
Araştırma Makaleleri