Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Karar Verme ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Düşünme Becerileri, Karar Verme Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerileri

Özet

Araştırmada 5-6 yaş grubu çocukların karar verme ve eleştirel düşünme becerilerinin düzeyleri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca belirlenen bazı değişkenlerin karar verme ve eleştirel düşünme becerileri ile ilişkileri de değerlendirilmiştir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Demografik bilgi formu”, “Karar Verme Becerileri Değerlendirme Aracı-Çocuk Formu” ve “5-6 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Düşünme Becerileri Testi (ÇEDT)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Spearman korelasyon katsayısı analizi, Mann Whitney-U Testi ile Kruskal Wallis-H Testi yapılmıştır. Sonuçta çocukların karar verme ve eleştirel düşünme beceri seviyelerinin orta düzeyde olduğu ve iki beceri puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Çocukların, anne öğrenim durumu, anne çalışma durumu, kardeş sayıları ve diğer kardeşlerin yaşı ile eleştirel düşünme becerisi puanları arasında anlamlı ilişkiler bulunurken, anne öğrenim durumu ve anne çalışma durumu ile karar verme becerisi puanları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet, okul öncesi eğitim alma süresi ve baba öğrenim durumu ile karar verme ve eleştirel düşünme beceri puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Adair, J. (2010). Karar verme ve problem çözme (Çev. N.Kalaycı). Gazi.

Akaydın, B. B., Yorulmaz, A., & Cokcaliskan, H. (2020). Investigation of primary school students' metacognitive awareness and decision-making skill. International Journal of Progressive Education, 16(4), 158-171. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.10

Akyol, T. (2021). Ebeveyn tutumları ile okul öncesi dönemdeki çocukların karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Diyalektolog, 26, 73-93. https://doi.org/10.29228/diyalektolog.50016

Alkın, S. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin ‘eleştirel düşünmeyi destekleme davranışlarının’ değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.

Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Ilkogretim Online, 13(4), 1473-1492. https://doi.org/10.17051/io.2014.56482

Ay, Ş., & Akgöl, H. (2008). Eleştirel düşünme gücü ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi. Journal of Theoretical Educational Science, 1(2), 65-75.

Bağçeci, B. (2017). Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme. B. Oral ve T. Yazar (Ed.) Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme (ss.404-431) içinde. Pegem Akademi.

Bal, M. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Baron, J. (2000). Thinking and deciding. Cambridge University Press.

Baumberger-Henry, M. (2005). Cooperative learning and case study: Does the combination improve students’ perception of problem-solving and decision-making skills? Nurse Education Today, 25(3), 238-246. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2005.01.010

Baysal, Z. N., Demirbaş-Nemli, B., Özçelik, S., & Güneypınar, Ş. (2021). An examination of the decision-making skill perceptions of third grade and fourth grade students in primary school. Bartın University Journal of Faculty of Education, 10(1), 85-96. https://doi.org/10.1016/buefad.590947

Bednar, E. D., & Fisher T. D. (2003). Peer referencing in adolescent decision making as a function of perceived parenting style. Journal of Adolescence, 38(152), 607-621.

Benes, F. (2001). The development of frontal cortex: The maturation of neurotransmitter systems and their interactions. In C. Nelson & M. Luciana (Ed.) Handbook of developmental cognitive neuroscience (pp.79–92). MIT Press.

Bilgiç, Ş., & Kandır, A. (2019). Erken Düşünme Becerileri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Kafkas Journal of Educational Research, 6(3), 49-62. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.604250

Bulut, S., Ertem, G., & Sevil, Ü. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(2), 27-38.

Byrnes, J. P. (2002). The development of decision-making. Journal of Adolescent Health, 31, 208-215. https://doi.org/10.1016/S1054-139X(02)00503-7

Chandra, J. S. (2008). A Vygotskykian perspective on promoting critical thinking in young children through mother-child interaction [Unpublished doctorate thesis]. Murdoch University.

Cohen, M. S., Freeman, J. T., & Thompson, B. T. (1998). Critical thinking skills in tactical decision making: a model and a training strategy. In J. A. Cannon-Bowers & E. Salas (Ed.) Making decisions under stress: Implications for individual and team training (pp.155-190). American Psychological Association.

Crone, E. A., & Van Der Molen, M. W. (2007). Development of decision making in school‐aged children and adolescents: Evidence from heart rate and skin conductance analysis. Child Development, 78(4), 1288-1301. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01066.x

Cropley, A. J. (2005). Creativity and problem-solving: Implications for classroom assessment. British Psychological Society.

Cüceloğlu, D. (2002). İyi düşün doğru karar ver (37.Basım). Sistem.

Çakmakçı, E., & Özabacı, N. (2013). Drama yolu ile karar verme becerilerinin kazandırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 18-30.

Çelik, İ. (2020). Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 782-794. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-420308

Çimşir, S., & Baysal, Z. N. (2019). “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli”nin akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisine etkisi. Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(3), 337-351.

Daniel, M., & Gagnon, M. (2012). Pupıls’ age and philosophical praxis: two factors that influence the development of critical thınking in children. Childhood &Philosophy, 8(15), 115-142.

Darmaji, D., Kurniawan, D. A., Astalini, A., & Rini, E. F. S. (2022). Science processing skill and critical thinking: reviewed based on the gender. JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia), 11(1), 133-141. https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v11i1.35116

Davidson, D. (1991). Children’s decision-making examined with an information-board procedure. Cognitive Development, 6, 77-90. https://doi.org/10.1016/0885-2014(91)90007-Z

Demirbaş-Nemli, B. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilişsel karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir model uygulaması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

Demirbaş-Nemli, B., Ada, S., & Baysal, Z. N. (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilişsel karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir model uygulaması. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 8(2), 46-60.

Demirkaya, H., & Çakar, E. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2), 33-49.

Deniz, E., & Kaptan, F. (2011). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme beceri düzeyleri üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 389, 23-32.

Derelioğlu, Y. (2004). Üniversite öğrencilerinde eleştirel düşünme ile denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford University Press.

Durmuşoğlu, M. C., & Yıldız- Taşdemir, C. (2022). Determining the parent education preferences and needs of parents with children in preschool education institutions in Turkey. Theory and Practice in Child Development, 2(1), 1-21. https://doi.org/10.46303/tpicd.2022.7

Durnacı, Ü., & Ültay, N. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel ve yaratıcı düşünme eğilimleri. Turkish Journal of Primary Education, 5(2), 75-97.

Eldeleklioğlu, J. (1996). Karar stratejileri ile ana baba tutumları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Ennis, R. H. (1985). A logical basis for measuring critical thinking skills. Educational Leadership, 43(2), 44-48.

Epstein, A. S. (2007). Essentials of active learning in preschool: Getting to know the High/Scope curriculum. High/Scope.

Erdem, A. R., & Yazıcıoğlu, A. (2015). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5(9), 27-41.

Ersoy, E., & Deniz, M. E. (2016). Üstün yetenekli çocukların öfkeyle başa çıkma ve karar verme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 15(3), 1017-1030. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.20367

Eulie, J. (1988). Teaching understanding and developing critical thinking. The Social Studies, 79(6), 260-265. https://doi.org/10.1080/00220973.1945.11019930

Facione, P. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction (The Delphi Report). https://eric.ed.gov/?id=ED315423

Facione, P. A. (1984). Toward a theory of critical thinking. Liberal Education, 70(3), 253-61.

Facione, P. A. (2011). Critical thinking: What it is and why it counts. Insight Assessment, 2007(1), 1-23.

Fernández-Santín, M., & Feliu-Torruella, M. (2020). Developing critical thinking in early childhood through the philosophy of Reggio Emilia. Thinking Skills and Creativity, 37, 100686, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100686

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Huyn, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (Eighth ed.). McGraw-Hill.

Friedel, C., Irani, T., Rudd, R., Gallo, M., Eckhardt, E., & Ricketts, J. (2008). Overtly teaching critical thinking and inquiry-based learning: A comparison of two undergraduate biotechnology classes. Journal of Agricultural Education, 49(1), 72-84. https://doi.org/10.5032/jae.2008.01072

Gao, S., Wei, Y., Bai, J., Lin, C. & Li, H. (2009). Young children’s affective decision-making in a gambling task: Does difficulty in learning the gain/loss schedule matter? Cognitive Development, 24(2), 183–191. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2008.07.006

Garon, N., & Moore, C. (2007). Negative affectivity predicts individual differences in decision making for preschoolers. The Journal of Genetic Psychology, 167(4),443-462. https://doi.org/10.3200/GNTP.167.4.443-462

Geisler, M., & Allwood, C. M. (2015). Competence and quality in real-life decision making. PloS One, 10(11), 1-22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142178

Gouran, D. S., Hirokawa, R. Y., Julian, K. M., & Leatham, G. B. (1993). The evolution and current status of the functional perspective on communication in decision-making and problem-solving groups. Annals of the International Communication Association, 16(1), 573-600. https://doi.org/10.1080/23808985.1993.11678870

Gök, B., & Erdoğan, T. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 29-51.

Güçray, S. S. (2001). Ergenlerde karar verme davranışlarının öz-saygı ve problem çözme becerileri algısı ile ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8), 106-121.

Güçray, S. S. (2003). The analysis of decision-making behaviors and perceived problem solving skills in adolescents. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(2), 29-37.

Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 32, 127-146.

Güven, Y., & Karasulu-Kavuncuoğlu, M. (2020). Okul öncesi dönem çocukların yaratıcılık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 37-53. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931130

Güvendi, Ö. F. (2019). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların duygusal zekâları ile karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Halpern, D. F. (2013). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking. Psychology Press.

Heidari, M., & Ebrahimi, P. (2016). Examining the relationship between critical thinking skills and decision making ability of emergency medicine students. Indian Journal of Critical Care Medicine, 20(10), 581-586. https://doi.org/10.4103/0972-5229.192045

Helsdingen, A. S., Van den Bosch, K., Van Gog, T., & van Merriënboer, J. J. (2010). The effects of critical thinking instruction on training complex decision making. Human Factors, 52(4), 537-545. https://doi.org/10.1177/0018720810377069

Hoffman, K., & Elwin, C. (2004). The relationship between critical thinking and confidence in decision making. Australian Journal of Advanced Nursing, 22(1), 8-12. https://doi.org/10.1002/9780470698730.ch2

Jacobs, J. E., & Klaczynski, P. A. (2002). The development of judgment and decision making during childhood and adolescence. Current directions in psychological science, 11(4), 145-149. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00188

Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2016). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (6th ed.). Sage.

Kahraman, T. (2008). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile öğrenci algılarına göre öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranış düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Kalkan, G. (2008). Yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Karakaş-Günal, E. (1999). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin günlük yaşamlarındaki problemlerini çözmeye ilişkin karar verme becerilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.

Kerr, A. (2001). The development of affective decision-making [Unpublished master’s thesis]. University of Toronto.

Koyuncu-Şahin, M., & Akman, B. (2018). Erken çocukluk döneminde düşünme becerilerinin gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 5-20.

Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.

Kurt, A. A., & Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: Kavramsal bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 20-34.

Kuru, G., & Şimşek, A. (2022). Türkiye’de ilkokula yönelik eleştirel düşünme becerisiyle ilgili çalışmaların incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1062-1089. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2022..-1102533

Latfia, S. E., Kusumastuti, M. N., & Hamdiyati, Y. (2022). The correlation between critical thinking skills of junior high school students with decision making on the use of plastic bags. Assimilation: Indonesian Journal of Biology Education, 5(1), 58-70. https://doi.org/10.17509/aijbe. v5i1.44469

Leon, J. M. (2015). A baseline study of strategies to promote critical thinking in the preschool classroom. GIST Education and Learning Research Journal, 10, 113-127. https://doi.org/10.26817/16925777.270

Levin, I. P., & Hart, S. S. (2003) Risk preferences in young children: Early evidence of individual differences in reaction to potential gains and losses. Journal of Behavioral Decision Making, 16, 397–413. https://doi.org/10.1002/bdm.453

Li, W. (2022). Studying creativity and critical thinking skills at university and students future income. Thinking Skills and Creativity, 43, 100980. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100980

Marzano, R. J., & Kendall, J. (2006). The new taxonomy of educational objectives. Corwin Press.

Mete, G. (2021). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 492-509. https://doi.org/10.16916/aded.887592

Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. MEB.

Moore, K. (2010). The three-part harmony of adult learning, critical thinking, and decision-making. Journal of Adult Education, 39(1), 1-10.

Ocak, G., Eymir, E., & Ocak, İ. (2016). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 63-91. https://doi.org/10.17556/jef.27258

Özel, M. (2009). Ergenlerin denetim odaklarına ve algıladıkları ebeveyn çocuk yetiştirme tutumuna göre karar verme biçimlerinin incelenmesi: Darıca ilçesi örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi.

Özelçi, Y. S. (2012). Eleştirel düşünme tutumuna etki eden faktörler: sınıf öğretmeni adayları üzerine bir çalışma [Yayınlanmamış doktora tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.

Özeloğlu, T. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların karar vermelerine ve karar vermeye katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri ve uygulamaları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

Özgenel, M. (2017). Okul yöneticilerinin yaratıcı ve eleştirel düşünme eğilimleri ile karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler örüntüsü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

Öztürk, N., & Ulusoy, H. (2008). Lisans ve yüksek lisans hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1(1), 15-25.

Öztürk, N., Kutlu, M., & Atlı, A. (2011). Anne-baba tutumlarının ergenlerin karar verme stratejileri üzerindeki etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 45-64.

Özyurt, M., Baştopçu, G., Barcın, F., Deviren, G., & Atile, H. (2018). İlkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1509- 1518. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2132

Paryad, E., Javadi, N., Atrkar Roshan, Z., Fadakar, K., & Asiri, S. H. (2011). Relationship between critical thinking and clinical decision making in nursing students. Iran Journal of Nursing, 24(73), 63–71.

Pekdoğan, S. & Ulutaş, İ. (2018). The effect of the decision making skills education programme on the preschool children’s decision making skills. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 230-244. https://doi.org/10.17679/inuefd.325966

Pekdoğan, S. (2015). Karar verme becerileri eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının karar verme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Pekdoğan, S. (2019). Problem çözme becerileri eğitim programının çocukların karar verme becerileri üzerindeki etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1-16. https://doi.org/10.17556/erziefd.426403

Pekdoğan, S., & Ulutaş, I. (2016). Reliability and validity of the Decision-making Skills Instrument for Children. Journal of Education and Training Studies, 4(12), 197-203. http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i12.1854

Plummer, K. J., Kebritchi, M., Leary, H. M., & Halverson, D. M. (2022). Enhancing critical thinking skills through decision-based learning. Innovative Higher Education, 47(4), 1-24. https://doi.org/10.1007/s10755-022-09595-9

Presseisen, B. Z. (1985). Thinking skills throughout the curriculum: A conceptual design. Bloomington: Pi Lambda Theta, Inc

Rudd, R. D. (2007). Defining critical thinking. Techniques, 82(7), 46-49.

Santrock, J. W. (2014). Ergenlik (D. M. Siyez, Çev. Ed.). Nobel.

Sari, R., Sumarmi, S., Astina, I., Utomo, D., & Ridhwan, R. (2019). Measuring students scientific learning perception and critical thinking skill using paper-based testing: school and gender differences. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 14(19), 132-149. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i19.10968

Seng, T. O. (2000). Thinking skills, creativity, and problem-based learning. Temasek Polytechnic Singapore.

Sever, I. (2018). Dördüncü sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerinin öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.

Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2001). Children's conceptions of participation and influence in pre-school: a perspective on pedagogical quality. Contemporary Issues in Early Childhood, 2(2), 169-194. https://doi.org/10.2304/ciec.2001.2.2.4

Song, Y., Lee, Y., & Lee, J. (2022). Mediating effects of self-directed learning on the relationship between critical thinking and problem-solving in student nurses attending online classes: A cross-sectional descriptive study. Nurse education today, 109, 105227 https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105227

Sternberg, R. J. (1985). Teaching critical thinking. Part 2: Possible solutions. Phi Delta Kappan, 67(4), 277-280.

Şimşek, V. (2022). STEM eğitimi uygulamalarının okul öncesi dönemde yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

Tekel, M. (2021). Üstün yetenekli çocuklarda yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Biruni Üniversitesi.

Tekin, S., & Ulaş, A. (2016). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerine ilişkin bir araştırma. Qualitative Studies, 11(3), 27-38. https://doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.4.E0026

Tok, E., & Sevinç, M. (2010). Düşünme becerileri eğitiminin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 67-82.

Toyran, G. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Tozduman-Yaralı, K. (2020). Gelişimsel açıdan eleştirel düşünme ve çocuklarda eleştirel düşünmenin desteklenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 454-479. https://doi.org/10.9779/pauefd.536546

Tozduman-Yaralı, K., & Güngör-Aytar, F. A. (2020). Öyküleştirme yöntemiyle oluşturulan eğitim programının okul öncesi çocukların eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkililiği. Eğitim ve Bilim, 46(205), 137-159. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8698

Tuğrul, B. (2006). Okul öncesi dönemde düşünme becerilerinin gelişmesinde yaratıcı bir süreç olarak drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(2), 67-80. https://doi.org/10.21612/yader.2006.016

Tümkaya, S., & Aybek, B. (2008). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sosyo demografik özellikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 387-402.

Türk Dil Kurumu (2011). https://sozluk.gov.tr/ internet adresinden 28.09.2022 tarihinde edinilmiştir.

Uçar, S. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin karar verme beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Ülger, K. (2016). Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 695-710.

Van Leijenhorst, L., Westenberg, P. M., & Crone, E. A. (2008). A developmental study of risky decisions on the cake gambling task: Age and gender analyses of probability estimation and reward evaluation. Developmental Neuropsychology, 33(2), 179-196. https://doi.org/10.1080/87565640701884287

Yalın, F. A. (2021). Sosyal bilgilerde karar verme becerisi: yedinci sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Yetgin, A. (2020). İlkokulda okuduğunu anlama yaratıcı okuma eleştirel düşünme ve üstbilişsel farkındalık: İlişkisel tarama modelinde bir araştırma [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.

Yıldırım A. (2014). Okul öncesinde yaratıcı problem çözme etkinliklerinin yaratıcılığa etkisi (5 yaş örneği) [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Yıldız-Demirtaş, V., & Sucuoğlu, H. (2009). In the early childhood period children's decision-making processes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2317-2326. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.407

Yiğit, A. (2005). Lise öğrencilerinin karar verme davranışlarının bazı değişkenlere göre yordanması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi.

Yurtseven, R., Akkaş-Baysal E., & Ocak, G. (2021). Analysis of the relationship between decision making skills and problem solving skills of primary school students. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(3). 2117-2130.

Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yayınlanmış
2023-05-26
Nasıl Atıf Yapılır
Aydemir Özalp, T., & Durmuşoğlu, M. C. (2023). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Karar Verme ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 405-427. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372548
Bölüm
Araştırma Makaleleri