İki Önemli Öğretmenlik Mesleği Yeterliği: Eğitim Programı Okuryazarlığı ve Eğitim Programı Liderliği

Anahtar Kelimeler: Eğitim Programı Okuryazarlığı, Eğitim Programı Liderliği, Öğretmenlik Mesleği, Yeterlik, EPLÖ

Özet

Bu araştırma birer öğretmen yeterliği olarak kabul edilen Eğitim Programı Okuryazarlığı (EPO) ile Eğitim Programlı Liderliği (EPL) kavramlarına açıklık getirerek bu iki yeterlik arasındaki ilişkiyi bilimsel verilerle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı ayrıca içerisinde bir ölçek geliştirme sürecinin de olduğu karma desenli bir araştırmadır. Bu araştırmaya farklı eğitim kurumlarında ve branşlarda görev yapan 595 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin EPO yeterlikleri genel itibariyle yüksek olmasına karşın okuma ve yazma boyutlarında farklılık göstermiştir. EPO yeterliklerinden hedef alanına dönük yeterliklerin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği ile Eğitim Programı Liderliği Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiler de birlikte düşünüldüğünde bu iki öğretmen yeterliği arasında bir ilişkinin olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel verilerle desteklenerek alana ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Adom, D., Mensah, J. A., & Dake D. A. (2020). Test, measurement, and evaluation: Understanding and use of the concepts in education. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 9(1), 109-119. http://dx.doi.org/10.11591/ijere.v9i1.20457.

Albashiry, N. (2015). Professionalization of curriculum design practices in technical vocational colleges: curriculum leadership and collaboration [Unpublished doctorate thesis]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036539401

Aslan, O. (2019). İlk ve ortaokul yöneticilerinin program okur-yazarlığına ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre analizi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Harran Üniversitesi.

Aslan, S. & Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171-186. https://soi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.006

Atlı, K., Kara, Ö., & Mirzeoğlu, D. A. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 281-299.

Aydın, R., & Kurt, S. (2022). Examination of teachers' perceptions of self-efficiency and program literacy. Education Quarterly Reviews, 5(1), 90-117. https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.01.422

Aygün, H. E. (2019). The prediction of the teaching readiness level of prospective teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 203-220. https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.009.

Ballard, S. L., & Dymond, S. K. (2017). Addressing the general education curriculum in general education settings with students with severe disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 42(3), 155-170. https://doi.org/10.1177%2F1540796917698832

Beacco, Jean-Claude, Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, Mirjam E., Goullier, F., & Panthier, J. (2010). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Language Policy Division Directorate of Education and Languages, DGIV Council of Europe, Strasbourg. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621

Berkins, C. L., & Kritsonis, W. A. (2007). Curriculum leadership: new trends and career and technical education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498616.pdf

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, and critique. Rowman & Littlefield.

Blanchard, K., & Hodges, P. (2003). The servant leader: Transform your heart, head, hands, and habits. Countryman.

Bogotch, I., Schoorman, D., & Reyes-Guerra, D. (2017). Educational curriculum leadership as currere and praxis. Leadership and Policy in Schools, 16(2), 303-327. https://doi.org/10.1080/15700763.2017.1298815

Bolat, Y. (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(18), 510-536. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.763

Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18), 121-138. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103.

Bolat, Y. (2021). Eğitim programı okuryazarlığı. Pegem Akademi.

Bolat, Y., & Korkmaz, C. (2021). Social values and life skills as predictors of organizational culture: A study on teachers. Sage Open, 11(2), 1-17. https://doi.org/10.1177%2F21582440211023179

Bolat, Y., & Köroğlu, M. (2020). Out-of-school learning and scale of regulating out-of-school learning: Validity and reliability study. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13), 1630-1663. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.258

Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlıkları ile öğretim programına bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 3(1), 88-108.

Bron, J., Bovill, C., & Veugelers, W. (2018). Distributed curriculum leadership: how negotiation between student and teacher improves the curriculum. Journal of Ethical Educational Leadership, 2018(Special Issue 1), 76-98.

Çetinkaya, S., & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309. https://doi.org/10.7822/omuefd.535482

Coplan, M. A., & Knapp, M. S. (2006). Connecting leadership with learning: A framework for reflection, planning, and action. ASCD.

Creswell, J. M., & Plano Clark V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (2. Baskı) (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.) Anı Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merrill Prentice Hall.

Day, C., & Sammons, P. (2014). Successful school leadership. https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/a3/a359e571-7033-41c7-8fe7-9ba60730082e.pdf

Dematthews, D. E. (2014). How to improve curriculum leadership: Integrating leadership theory and management strategies. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 87(5), 192-196. https://doi.org/10.1080/00098655.2014.911141

Demeuse, M., & Christine, S. (2016). Politik kararlardan uygulamaya eğitimde program geliştirme (Y. Budak, Çev.). Pegem Yayınevi.

Dipaola, M., & Wagner, C. A. (2018). Improving instruction through supervision, evaluation, and professional development. IAP.

Dora Choi Wa, H. (2010). Teacher participation in curriculum and pedagogical decisions: insights into curriculum leadership. Educational Management Administration & Leadership, 38(5), 613-624. https://doi.org/10.1177/1741143210373739

Douglass, A. L. (2019). Leadership for Quality Early Childhood Education and Care OECD Education Working Paper No. 211. https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282019%2919&docLanguage=En

Erdamar, F. S., & Akpunar, B. (2020). Analysis of classroom teachers' perceptions of curriculum literacy. Journal of Education and Training Studies, 8(3), 21-31. https://doi.org/10.11114/jets.v8i3.4619

Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138. https://doi.org/10.32709/akusosbil.428727

Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. (3. Baskı). Pegem Akademi.

Farmer, L. (2019). News literacy and fake news curriculum: School librarians’ perceptions of pedagogical practices. Journal of Media Literacy Education, 11(3), 1-11. https://doi.org/10.23860/JMLE-2019-11-3-1

Fasso, W., Knight, B. A., & Purnell, K. (2016). Distributed leadership of school curriculum change: An integrative approach. School Leadership & Management, 36(2), 204-220. https://doi.org/10.1080/13632434.2016.1209177

Folsom, J.S., Smith, K.G., Burk, K., & Oakley, N. (2017). Educator outcomes associated with implementation of Mississippi’s K–3 early literacy professional development initiative (REL 2017–270). Washington, DC: Regional Educational Laboratory Southeast, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573545.pdf

Gedifew, M. T. (2020). Exploring the Instructional Leadership Development Practices in Ethiopia. Journal of Education and Learning (EduLearn), 14(3), 402-410. https://doi.org/10.11591/edulearn.v14i3.15375

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. H. U. Journal of Education, 33(2007), 135-145.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.). Pearson Education Limited.

Glatthorn, A. A., Boschee, F., & Whitehead, B. M. (2005). Curriculum leadership: Development and implementation. Sage Publications.

Grajcevci, A., & Shala, A. (2016). Formal and non-formal education in the new era. Action Researcher in Education, 7(2016), 119-130.

Grimus, M. (2020). Emerging Technologies: Impacting Learning, Pedagogy and Curriculum Development. In: Yu, S., Ally, M., Tsinakos, A. (Eds) Emerging Technologies and Pedagogies in the Curriculum. Bridging Human and Machine: Future Education with Intelligence. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0618-5_8

Gülpek, U. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının program okuryazarlık ve beden eğitimi öğretim yeterliliği düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi.

Güneş Şınego, S., & Çakmak, M. (2021). Examination of education program literacy levels of teachers. The Journal of Kesit Academy, 7(27), 233-256. https://doi.org/10.29228/kesit.51337

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Pearson Education Limited.

Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of education, 33(3), 329-352. http://dx.doi.org/10.1080/0305764032000122005

Headley, M. G., & Plano Clark, V. L. (2020). Multilevel mixed methods research designs: Advancing a refined definition. Journal of Mixed Methods Research, 14(2), 145-163. https://doi.org/10.1177/1558689819844417

Heifetz, R. A., Heifetz, R., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world. Harvard Business Press.

Henning, M. B., & Johnston-Rodriguez, S. (2018). Evaluating financial literacy curriculum for young adults with special needs: A review of content, universal design for learning, and culturally responsive curriculum principles. Citizenship, Social and Economic Education, 17(2), 118–135. https://doi.org/10.1177/2047173418789593

Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. Journal of Management, 21(5), 967-988. https://doi.org/10.1177/014920639502100509

Hlalele, D., & Malekutu, R. (2022). Educational Programme Leadership in South Africa: A Study of Principals' Perceptions. Journal of Education and Learning, 11(1), 77-91. http://doi.org/10.5539/jel.v11n1p77

Hu, Z. F. (2006). Educational measurement and evaluation (2nd ed.). Guangdong Higher Education Press.

Huang, H.-P., Cheng, Y.-Y., & Yang, C.-F. (2017). Science teachers’ perception on multicultural education literacy and curriculum practices. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(6), 2761-2775. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01252a

Huber, S., Tulowitzki, P., & Hameyer, U. (2017). School leadership and curriculum: German perspectives. Leadership and Policy in Schools, 16(2), 272-302. http://dx.doi.org/10.1080/15700763.2017.1298816

Jayapragas, P. (2016). Leaders in education program: The Singapore model for developing effective principal-ship capability. Current Issues in Comparative Education, 19(1), 92-108.

Johnston-Rodriguez, S., & Henning, M. B. (2019). Pre-service teachers’ perception of financial literacy curriculum: National standards, universal design, and cultural responsiveness. Journal of Education Science, 9(34), 2-18. http://dx.doi.org/10.3390/educsci9010034

Jöreskog, K., & Sörbom, D. (2001). LISREL 8. Scientific Software.

Jorgensen, R. (2016). Curriculum Leadership: Reforming and Reshaping Successful Practice in Remote and Regional Indigenous Education. In G. Johnson, & N. Dempster (Eds.) Leadership in Diverse Learning Contexts (Vol. 22, pp. 275-288). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28302-9_14

Kahraman, A. (2020). Özel okul öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlığı, epistemolojik inançları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

Karagülle, S., Varki, E., & Hekimoğlu, E. (2019). An investigation of the concept of program literacy in the context of applicability and functionality of educational program. Journal of Educational Reflections, 3(2), 85-97.

Kasapoğlu, K. (2020). Öğretmenlere Yönelik Algılanan Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği: Bir ölçek geliştirme ve geçerleme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 963-977. https://doi.org/10.17679/inuefd.709688.

Kihara, T., Yano, H., & Mori, H. (2013). "Development of a New Curriculum Leadership Model with a Focus on Its Relation to the Professional Learning Communities". In Back to the Future. Leiden, The Netherlands: Brill. https://brill.com/view/book/9789462092402/BP000008.xml

King, S. B. (2010). Insight gained from a review of the master of science degree in workforce education leadership curriculum. Community College Journal of Research and Practice, 35(1-2), 43-49. http://dx.doi.org/10.1080/10668926.2011.525177

Kisige, A., Ezati, B. A., & Kagoda, A. M. (2021). Teacher preparation by universities: Internal stakeholders’ perception of teacher education curriculum content in Makerere and Kyambogo Universities. The Asian Institute of Research Education Quarterly Reviews, 4(1), 71-84. https://doi.org/10.31014/aior.1993.04.01.175

Kızılaslan Tunçer, B. (2019). Öğretmen adaylarına yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(Özel Sayı 1), 49-58. https://doi.org/10.17244/eku.488661

Konakman, Y. G., Yelken, Y. T., Karasolak, K., & Cesur, E. (2017). Teachers’ Perception: Competent or not in curriculum development. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 5(4), 56-73.

Körükçü, M. (2021). Determination of social studies teachers’ opinions on social gender. International Journal of Education & Literacy Studies. 9(2), 103-110. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.103

Kurt, E. (2020). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik uygulamaları arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

Larkin, D. B., Seyforth, S. C., & Lasky, H. J. (2009). Implementing and sustaining science curriculum reform: A study of leadership practices among teachers within a high school science department. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 46(7), 813-835. http://doi.org/10.1002/tea.20291

Lee, J. C.-K., & Dimmock, C. (1999). Curriculum leadership and management in secondary schools: A Hong Kong case study. School Leadership & Management, 19(4), 455-481. https://doi.org/10.1080/13632439968970

Liew, J. ve McTigue, E. M. (2010). Educating the whole child: The role of social and emotional development in achievement and school success. L. E. Kattington (Eds.) Handbook of Curriculum Development (pp. 465-478). Nova Sciences Publishers.

Lin, T.-B, & Chen, P. (2018). The inception of a curriculum leadership development program in Taiwan: Rationales and designs. Chinese Education & Society, 51(5), 324-336. https://doi.org/10.1080/10611932.2018.1510687

Lofthouse, M., Bush, T., Coleman, M., O'Neill, J., West-Burnham, J., & Glover, D. (1995). Managing the Curriculum: University of Leicester EMDU: MBA in Educational Management by Distance Learning: Core Unit 2. Financial Times.

Longhurst, M. J. (2016). Curriculum renewal in a small island state: stabilization and early recovery phases of reconstruction. International Education Journal: Comparative Perspectives, 15(4), 66-85.

Lynch, M. (2016). 4 major types of educational leadership. The Advocate. https://www.theedadvocate.org/4-major-types-of-educational-leadership/

Mafora, P. (2013). Transformative leadership for social justice: Perceptions and experiences of South African township secondary school principals. Journal of Social Sciences, 34(1), 37-45. http://dx.doi.org/10.1080/09718923.2013.11893116

Mansuroğlu, C. (2019). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Marek, M. W., & Wu, P. N. (2020). Digital learning curriculum design: Outcomes and affordances. In Daniela, L. (Ed.) Pedagogies of Digital Learning in Higher Education (1st ed.) (pp.163-182). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003019466

Marshall, S. J., Orrell, J., Cameron, A., Bosanquet, A., & Thomas, S. (2011). Leading and managing learning and teaching in higher education. Higher Education Research & Development, 30(2), 87-103. https://doi.org/10.1080/07294360.2010.512631

McBrien, J. L., & Brandt, R. (Eds.). (1997). The language of learning: A guide to educational terms. ASCD.

McCrudden, M. T., & Marchand, G. (2020). Multilevel mixed methods research and educational psychology. Educational Psychologist, 55 (4), 197-207. https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1793156

Mestry, R. (2017). Principals' perspectives and experiences of their instructional leadership functions to enhance learner achievement in public schools. Journal of Education, 69, 257-280. https://doi.org/10.17159/2520-9868/i69a11

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data. Sage

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). 2017 Program Değişikliği Talim Terbiye Kurulu Basın Bülteni. Millî Eğitim Bakanlığı.

Mills, K. A., & Exley, B. (2014). Narrative and multimodality in English language arts curricula: A tale of two nations. Language Arts, 92(2), 136-143.

Mills, K., & Unsworth, L. (2016) The literacy curriculum: A critical review. In D. Wyse, L. Hayward and J. Pandya (Eds.). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment (pp.621-637). SAGE Publications Inc.

Mkandawire, M. T., Maulidi, F. K., Sitima, J., & Luo, Z. (2018). Who should be deciding what to be taught in schools? Perspectives from secondary school teacher education in Malawi. Journal of Medical Education and Curricular Development, 5, 2382120518767903. https://doi.org/10.1177/2382120518767903

Morgado, F. F., Meireles, J. F., Neves, C.M., Amaral A. C., & Ferreira, M. E. (2017). Scale development: Ten main limitations and recommendations to improve future research practices. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30(3), 1-20. https://doi.org/10.1186/s41155-016-0057-1

Msaedeh, R. (2019). Levels of educational goals used by teachers in the light of some variables in Amman directorate of education in Jordan. International Education Studies, 12(1), 103-113. https://doi.org/10.5539/ies.v12n1p103.

Naidoo, P., & Petersen, N. (2015). Towards a leadership programme for primary school principals as instructional leaders. South African Journal of Childhood Education, 5(3), 1-8. https://doi.org/10.4102/sajce.v5i3.371

Neumerski, C. M. (2013). Rethinking instructional leadership, a review: What do we know about principal, teacher, and coach instructional leadership, and where should we go from here? Educational Administration Quarterly, 49(2), 310-347. https://doi.org/10.1177/0013161X12456700

Norberg, K., & Johansson, O. (2010). The ethical dimensions of curriculum leadership in Scandinavian countries. Journal of Educational Administration, 48(3), 327-336. https://doi.org/10.1108/09578231011041044

Northcote, M., & Lim, C. P. (2009). The state of pre-service teacher education in the Asia-Pacific region. C. P. Lim, K. Cock, G. Lock, & C. Brook (Eds.) Innovative practices in pre-service teacher education: An Asia-pacific perspective (pp. 23–28). Sense Publishers.

Null, W. (2011). Curriculum: From theory to practice. Rowman & Littlefield Publishers.

Oliva, P. F., & Gordon, W. (2013). Developing the curriculum (8th ed.). Pearson.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, principles and issues (7th ed.). Pearson Education Limited.

Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Taubman, P. M., & Slattery, P. (1995). Understanding curriculum: An introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses (Vol. 17). Peter Lang.

Quinn, D. M., & Kim, J. S. (2017). Scaffolding fidelity and adaptation in educational program implementation: Experimental evidence from a literacy intervention. American Educational Research Journal, 54 (6), 1187–1220. https://doi.org/10.3102/0002831217717692

Rasinski, T., Rikli, A., & Johnston, S. (2009). Reading fluency: More than automaticity? More than a concern for the primary grades? Literacy Research and Instruction, 48(4), 350–361. https://doi.org/10.1080/19388 07080 2468715

Reames, E. (2010). Shifting paradigms: Redesigning a principal preparation program’s curriculum. Journal of Research on Leadership Education, 5(12), 436-459. https://doi.org/10.1177/194277511000501205

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. Routledge.

Romiszowski, A. J. (2016). Designing instructional systems: Decision making in course planning and curriculum design. Routledge.

Ruppel, J. (2016). Development and pilot-testing of a questionnaire about the use of technology for learning and communication in small-and medium-sized enterprises (SMEs) [Unpublished bachelor's thesis] University of Twente.

Sağın, A. E., & Karabulut, Ö. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin aldıkları hizmet öncesi eğitime ilişkin algılarının belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 121-133. https://doi.org/10.31680/gaunjss.728004

Şahin, İ. A. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.

Saral, N. Ç. (2019). Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlıklarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Sarıca, R. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları üzerine bir çalışma. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 132-170. https://doi.org/10.29299/kefad.776214.

Sarıgöz, O. & Bolat, Y. (2018). Examination of the competencies of the pre-service teachers studying at the education faculties about the educational program literacy. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(9), 103-110. https://doi.org/10.5897/IJEAPS2018.0566

Sheppard, B. (1996). Exploring the transformational nature of instructional leadership. Alberta Journal of Educational Research, 42(4), 325-344.

Shively, K., & Palilonis, J. (2018). Curriculum development: Preservice teachers’ perceptions of design thinking for understanding digital literacy as a curricular framework. Journal of Education, 198(3), 1-13. https://doi.org/10.1177/0022057418811128

Singh, V. (2018). Unit 11 curriculum leadership. IGNOU eBooks. http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/46027

Smith, D., & Lovat, T. J. (2004). Curriculum: Action on reflection. Social Science Press.

Southworth, G. (2002). Instructional leadership in schools: Reflections and empirical evidence. School Leadership & Management, 22(1), 73-91. https://doi.org/10.1080/13632430220143042

Stabback, P. (2016). What makes a quality curriculum? Current and critical issues in curriculum and learning. UNESCO International Bureau of Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243975

Stoyanova, S., & Yovkov, L. (2016). Educational objectives in e-learning. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 3(9), 8-11. http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0309002

Süral, S., & Dedebali N. C. (2018). A study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7(2), 303-317. https://doi.org/10.12973/eu-jer.7.2.303

Süral, S., & Dedebali, N. C. (2021). The predictive power of the curriculum literacy levels of pre-service teachers upon their competencies in lesson planning. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 27-40.

Tan-Şişman, G. (2021). Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 11(1), 355-400. https://doi.org/10.14527/pegegog.2021.010

Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 3-7. https://doi.org/10.1177/2345678906293042

Taylor, J. (2013). Learning from the Private Sector: Institutional approaches to curriculum leadership and delivery. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 17(4), 129-134. https://doi.org/10.1080/13603108.2013.841302

Tian, M., & Risku, M. (2019). A distributed leadership perspective on the finish curriculum reform 2014. Journal of Curriculum Studies, 51(2), 229-244. https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1499806

Ustabulut, M. Y. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten eğitmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(3), 1235-1243. https://doi.org/10.18069/firatsbed.941957

Valencia, S.W., Place, N.A., Martin, S.D., & Grossman, P.L. (2006). Curriculum materials for elementary reading: Shackles and scaffolds for four beginning teachers. The Elementary School Journal, 107(1), 93–120. https://doi.org/10.1086/509528

Wahlstrom, K., Seashore, K., Leithwood, K., & Anderson, S. (2010). Investigating the links to improved student learning: Executive summary of research findings. https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-Learning-Executive-Summary.pdf

Wiles, J. (2008). Leading curriculum development. Corwin Press.

Wilson, M. (2018). Making measurement important for education: The crucial role of classroom assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 37(1), 5-20. http://dx.doi.org/10.1111/emip.12188

Woulfin, S., & Gabriel, R. E. (2020). Interconnected Infrastructure for Improving Reading Instruction. Reading Research Quarterly, 55 (1), 109–117. http://dx.doi.org/10.1002/rrq.339

Xiong, X. B., & Lim, C. P. (2015). Curriculum leadership and the development of ICT in education competencies of pre-service teachers in South China. Asia-Pacific Edu Res, 24(3), 515–524. http://dx.doi.org/10.1007/s40299-015-0238-1

Yang, W. (2019). Moving from imitation to innovation: Exploring a Chinese model of early childhood curriculum leadership. Contemporary Issues in Early Childhood, 20(1), 35-52. https://doi.org/10.1177/1463949119825501

Yar-Yıldırım, V. (2020). Öğretmenlerin program okuryazarlıkları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 208-224. https://doi.org/10.17679/inuefd.590695

Yıldız, S. (2019). Öğretmen adaylarının program geliştirmeye ilişkin bilişsel farkındalık algıları ile eğitim programı okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Social Sciences Studies Journal, 5(44), 5177–5191. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1767

Ylimaki, R. M. (2012). Curriculum leadership in a conservative era. Educational Administration Quarterly, 48(2), 304-346. https://doi.org/10.1177/0013161x11427393

Ylimaki, R. M., Fetman, L. J., Matyjasik, E., Brunderman, L., & Uljens, M. (2016). Beyond normativity in sociocultural reproduction and sociocultural transformation. Educational Administration Quarterly, 53(1), 70-106. https://doi.org/10.1177/0013161x16669200

Yayınlanmış
2023-05-26
Nasıl Atıf Yapılır
Bolat, Y., & Baş, M. (2023). İki Önemli Öğretmenlik Mesleği Yeterliği: Eğitim Programı Okuryazarlığı ve Eğitim Programı Liderliği. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 294-330. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372541
Bölüm
Araştırma Makaleleri