İlk ve Orta Okullarda Bürokratikleşme Düzeyinin Öğretmen Profesyonelliğine Etkisi

  • Didem Karaca Milli Eğitim Bakanlığı
  • Meral Uras Başer Pamukkale Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Bürokratikleşme, Öğretmen profesyonelliği, İlkokul, Ortaokul

Özet

Bu çalışmanın amacı, ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okulun bürokratikleşme düzeyi ile öğretmen profesyonelliği üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, öğretmenlerin okullarının bürokratikleşme düzeyi ve profesyonelliklerine ilişkin algı düzeylerine; öğretmenlerin algılarının kıdem, görev, sendika üyeliği değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine; bürokratikleşme düzeyinin öğretmen profesyonelliğini ve alt boyutlarını etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Araştırma, tarama modeli benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Antalya ili merkez ilçelerinde bulunan ilk ve ortaokullarında görev yapan 515 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, “Okulların Bürokratik Özellikleri Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin çalıştıkları okulların bürokratikleşme düzeyine ve profesyonelliklerine ilişkin algıları “yüksek” düzeydedir. Öğretmen algılarına göre okullarının bürokratikleşme düzeyi, profesyonelliğinin tüm alt boyutlarını anlamlı şekilde yordamaktadır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2016-08-08
Nasıl Atıf Yapılır
Karaca, D., & Uras Başer, M. (2016). İlk ve Orta Okullarda Bürokratikleşme Düzeyinin Öğretmen Profesyonelliğine Etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 30(2), 73-92. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/54
Bölüm
Araştırma Makaleleri