Öğretmen Adaylarının Mesleğe Atanma Kaygıları (Mersin İli Örneği)

  • Lütfi Üredi Mersin Üniersitesi
  • Sait Akbaşlı Hacettepe Üniversitesi
  • Berat Demirtaş Milli Eğitim Bakanlığı
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, Meslek, Kaygı, KPSS sınavı, Öğretmenlik bilgisi testi

Özet

Bu çalışmanın amacı üniversiteye yeni başlayan adaylar ile son sınıfta olan öğretmen adaylarının mesleğe atanma kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evren ulaşılabilir olduğu için tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış 418 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile birlikte günümüzde uygulanan “Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”nin öğretmen adaylarının mesleğe atanma kaygıları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu da araştırılacaktır. Çalışmada Saban, Korkmaz ve Akbaşlı (2004)’nın Borich’den uyarlanarak geliştirdiği “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçek 5’li likert modelinde olup; ben merkezli kaygılar, öğrenci merkezli kaygılar ve görev merkezli kaygılar olmak üzere toplam 3 boyuttan oluşmaktadır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlik KPSS Alan Bilgisi Testi olmayan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin mesleğe atanma kaygıları diğer adaylara göre daha az çıkmıştır. Ayrıca son sınıf öğrencilerinin mesleğe atanma kaygıları birinci sınıf öğrencilerine göre yüksek çıkmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2016-08-08
Nasıl Atıf Yapılır
Üredi, L., Akbaşlı, S., & Demirtaş, B. (2016). Öğretmen Adaylarının Mesleğe Atanma Kaygıları (Mersin İli Örneği). Yaşadıkça Eğitim, 30(2), 21-36. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/51
Bölüm
Araştırma Makaleleri