Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalıkları ve ‘Doğal Kaynaklar’ Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Farkındalık, Doğal Kaynak, Metafor, Sınıf Öğretmeni Adayı

Özet

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları ve doğal kaynaklar kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesinin iki eğitim fakültesinde öğrenim gören 310 sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Nicel veriler Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Ölçeği ile nitel veriler ise Metafor Yoluyla Doğal Kaynaklar Kavramına İlişkin Veri Toplama Formu ile elde edilmiştir. Çalışmanın nicel boyutunda, öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının orta puanın üzerinde olduğu, 3. sınıf ve kadın öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının daha iyi olduğu görülmüştür. Çalışmanın nitel boyutunda ise öğretmen adaylarının doğal kaynaklar kavramına ilişkin en çok “su” ve “nefes” metaforlarını ürettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma farkındalığı düşük olan öğretmen adayları doğal kaynakların yaşamın devamı için gerekliliğine, orta düzeyde olan öğretmen adayları yaşamın devamlılığı ve bilinçli kullanılmasının önemine, yüksek düzeyde olan öğretmen adayları ise değerli/önemli olmasına daha çok vurgu yapmışlardır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Adams, W. M. (2006). The future of sustainability: Re-thinking environment and development in the twenty-first century. Report of the IUCN renowned thinkers meeting: The World Conservation Union. https://portals.iucn.org/library/node/12635

Ağır, H., & Türkmen, S. (2020). Ekonomik büyümeye etkisi bakımından doğal kaynaklar: Dinamik panel veri analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 840-852. https://doi.org/10.21547/jss.717099

Akpulat, F. (2019). Sürdürülebilirlik kavramına farklı yaklaşımlar: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.

Arık, S., & Yılmaz, M. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164.

Atmaca, A. C. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Atmaca, A. C., Kiray, S. A., & Pehlivan, M. (2019). Development of a measurement tool for sustainable development awareness. International Journal of Assessment Tools in Education, 6(1), 80-91. https://dx.doi.org/10.21449/ijate.518099

Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 25-44.

Borg, C., Gericke, N., Höglund, H. O., & Bergman, E. (2014). Subject- and experience-bound differences in teachers’ conceptual understanding of sustainable development. Environmental Education Research, 20(4), 526-551. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833584

Bozdemir, H., & Faiz, M. (2018). Öğretmen adaylarının çevreye yönelik ekosentrik, antroposentrik ve antipatik tutumları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 61-75. https://doi.org/10.19126/suje.330546

Bozlağan, R. (2010). Sürdürülebilir gelişme düşüncesinin tarihsel arka planı. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1011-1028.

Caro, T. M., Pelkey, N., & Grigione, M. (1994). Effects of conservation biology education on attitudes toward nature. Conservation Biology, 8(3), 846-852. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1994.08030846.x

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.

Çabuk, B., & Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1), 189-198. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000079

Çakmak, M. (2018). Türkiye’de çevre kavramı bağlamında yapılan metafor çalışmalarının içerik analizleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 172-193. https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.10

Çelikbaş, A. (2016). Sürdürülebilirliği temel alan çevre eğitiminin ortaokul öğrencilerinin çevresel davranışlarına ve sürdürülebilir çevre tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.

Çımrın, F. K. (2014). Kapitalizm, çevre ve çok uluslu şirketler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 175- 187. https://doi.org/10.17755/esosder.54141

Çınar, S. (2015). Doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme ilişkisi: gelişmekte olan ülkeler örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 37(2), 171-190. https://doi.org/10.14780/iibd.20480

Çobanoğlu, O., & Türer, B. (2015). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 235-247.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları (4. baskı). Pegem Akademi.

Dikmen, Ç. B., & Toruk, F. (2017). Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik kapsamında Gerede (krateia) Hanlar Bölgesi’nin değerlendirilmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 11-26.

Doğan, Ö. F. (2019). Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik metaforik algıları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.

Doğan, Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: Bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 721-740.

Dresner, S. (2008). The principles of sustainability (8th ed.). Earthscan.

Ek, H. N., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G., & Şeker, S. (2009). Adnan Menderes Üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutum ve duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 125-136.

Er Nas, S., & Şenel Çoruhlu, T. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının perspektifinden sürdürülebilir kalkınma kavramı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 562-580. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.22

Erol, G. H., & Gezer, K. (2006). Prospective of elementary school teachers’ attitudes toward environment and environmental problems. International Journal of Environmental and ScienceEducation, 1(1),65–77.

Erten, S. (2007). Ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 28, 67-74.

European Union (2013). Sustainable development in the European Union. 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-03-13-331

Faiz, M., & Bozdemir Yüzbaşıoğlu, H. (2019). Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1255-1271. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-662082

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). SAGE Publications.

Gökmen, A., Solak, K., & Ekici, G. (2017). Sürdürülebilir kalkınma için eğitim: Öğretmen adaylarının tutumları ile ilişkili olan faktörler. Kesit Akademi Dergisi, 3(12), 462-480. https://doi.org/10.18020/kesit.1341

Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi. Seçkin Yayıncılık.

Güzel, P., Çoknaz, D., & Noordegraaf, M. A. (2009). Sürdürülebilir kalkınmanın çevre boyutunda uluslararası olimpiyat komitesi (IOC) uygulamaları ve olimpiyat organizasyonları kapsamında incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 20(2), 59-69.

Harris, J. M. (2000). Basic principles of sustainable development. Global Development and Environment Institute Working Paper: 00-04, Tufts University, USA. https://ase.tufts.edu/gdae

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Basımevi.

Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.

Kaya, M. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin algıları: Metafor analizi örneği. Turkish Studies, 9(2), 917-931. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6308

Keleş, Ö. (2017). Investigation of pre-service science teachers’ attitudes towards sustainable environmental education. Higher Education Studies, 7(3), 171-180. https://doi.org/10.5539/hes.v7n3p171

Khan, N., &Trivedi, P. (2015). Gender differences and sustainable consumption behaviour. British Journal of Marketing Studies, 3(3), 29-35.

Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). The Guilford Press.

Koca, N., & Bilgiç, C. (2020). Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin doğal kaynaklara ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies - Education, 15(3), 1963-1977. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41934

Koçulu, A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları ile çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

Kortenkamp, K. V., & Moore, F. C. (2001). Ecocentrism and anthropocentrism: Moral reasoning about ecological commons dilemmas. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 261-272. https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0205

Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil. (G. Y. Demir, Çev. Ed.). Paradigma Yayınları.

MacKinnon, B., & Fiala, A. (2014). Ethics: Theory and contemporary issues (8th ed.). Wadsworth Publishing.

Meral, E., Küçük, B., & Gedik, F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre kavramına ilişkin algıları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 65-78.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi (6, 7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıflar). Ankara.

Munasinghe, M. (2009). Sustainable development in practice: sustainomics methodology and applications. Cambridge University Press.

Muşlu Kaygısız, G. (2020). Sınıf öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma kavramına ilişkin metaforik algıları. Araştırma ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 5(1), 37-46.

Njoku, C. (2016). Awareness of climate change and sustainable development issues among junior secondary school (jss) students in port harcourt metropolis, Nigeria. International Journal of Curriculum and Instruction, 8(2), 29-40.

Omowunmi Sola, A., & Michael, E. (2016). Awareness of climate change and sustainable development among undergraduates from two selected universities in Oyo State, Nigeria. World Journal of Education, 6(3), 70-81. https://doi.org/10.5430/wje.v6n3p70

Ölçer Özünel, E. (2013). ‘‘Yeni miras’’lar ve uluslararası sözleşmelerde sürdürülebilir kalkınma stratejileri. Millî Folklor, 100, 14-30.

Öz-Aydın, S., Ekersoy, S., & Özkan, B. (2022). Türkiye’de eğitim ve öğretim programları, çevre okuryazarlığının gerçekleştirilmesini ne kadar desteklemektedir? Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 66-89. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361354

Özcan, Ş., Mertol, H., & Yılmaz, O. (2020). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 142-167.

Öztürk Demirbaş, Ç. (2015). Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 31, 300-316. https://doi.org/10.14781/mcd.09811

Polatcan, M., & Kılınç, A. Ç. (2018). Fenomenoloji ve araştırmalarda fenomenolojik yöntem. K. Beycioğlu, N. Özer ve Y. Kondakçı (Eds.), Eğitim yönetiminde araştırma (ss. 391-408) içinde. Pegem Akademi.

Qablan, A. (2005). Education for sustainable development at the university level: interactions of the need for community, fear of indoctrination, and the demands of work [Unpublished doctorate thesis]. The Florida State University.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Taşkın, Ö., & Külcü, M. G. (2019). Türkiye’de çevre eğitimi araştırmalarının irdelenmesi: Yapılandırmacılık ya da kuramsız düşünme “İndoktrinasyon”mu? Yaşadıkça Eğitim, 33(1), 33-46. https://doi.org/10.33308/26674874.2019331106

Thompson, S. C. G., & Barton, M. A. (1994). Ecocentric and anthropocentric attitudes toward the environment. Journal of Environmental Psychology, 14(2), 149-157. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80168-9

Tindall, D. B., Davies, S., & Mauboules, C. (2011). Activism and conservation behavior in an environmental movement: The contradictory effects of gender. Society & Natural Resources, 16(10), 909-932. http://dx.doi.org/10.1080/716100620

Tolunay, A., & Akyol, A. (2006). Kalkınma ve kırsal kalkınma: Temel kavramlar ve tanımlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2, 116-127.

Tozar, T. (2006). Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için geliştirilen ekolojik planlama yöntemleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.

Türer, B. (2010). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Türkiye Çevre Vakfı (1991). Ortak geleceğimiz Dünya çevre ve kalkınma komisyonu, Belkıs Çorakçı (Çev.). Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.

World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Seçkin.

Yıldırım, G. (2020). Sürdürülebilirlik konusundaki eğitim araştırmalarının tematik olarak incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 70-106. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.4

Yıldız, E. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin annelik değerine yükledikleri anlamların metaforlar aracılığıyla incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.

Yurtsever Kılıçgün, M., & Kılıçkaya, A. (2016). Geleneksel Annelik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2867-2881. https://doi.org/10.15869/itobiad.258548

Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2018). Yükseköğretim kurulu öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari

Zelezny, L. C., Chua, P.-P., & Aldrich, C. (2000). Elaborating on gender differences in environmentalism. Journal of Social Issues, 56(3), 443-457. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00177

Yayınlanmış
2023-05-26
Nasıl Atıf Yapılır
Aydın Gürler, S. (2023). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalıkları ve ‘Doğal Kaynaklar’ Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 364-387. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372414
Bölüm
Araştırma Makaleleri